obsah

Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích

Zásady zpracování osobních údajů

SPR 233/2018

Zásady zpracování osobních údajů platné ode dne 24.04.2019

Obecné informace

Správcem osobních údajů je: Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích se sídlem Goethova 1949/2, České Budějovice 370 21, IČO: 00026026, ID datové schránky: df7ahvi, elektronická adresa podatelny: podatelna@osz.cbu.justice.cz

Využití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), a dále bude zpracování a ochrana osobních údajů, zejména za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, probíhat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“).

Pokud doručíte Okresnímu státnímu zastupitelství podání, které bude obsahovat Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, podpis), mohou být tyto zpracovávány Okresním státním zastupitelstvím ve Vámi poskytnutém rozsahu. Podle povahy podání budou zpracovávány na základě jednoho či více následujících právních důvodů:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Nejčastěji se bude jednat o shora uvedené písmeno e), pokud podání bude směřovat k výkonu působnosti státního zastupitelství.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, Vaše údaje budou použity pro naši korespondenci s Vámi. Při odeslání e-mailu je evidována Vaše IP adresa.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím Informačního systému datových schránek, bude evidováno i ID Vaší datové schránky.

Při vstupu na naše webové stránky umístěné na Portál justice (http://www.justice.cz/) nebo elektronickou úřední desku (http://infodeska.justice.cz) jsou data shromažďována pro statistické účely. Tato data, která jsou uložena pouze po omezenou dobu, zahrnují Vaši IP adresu, datum a čas přístupu i konkrétní cílovou adresu URL. Tato data se používají výhradně ke zlepšení internetové služby a jsou vyhodnocována způsobem, kterým nelze zpětně odhalit konkrétního uživatele. Vaše údaje budou použity k optimalizaci a zajištění bezpečnosti. Adresa IP se použije pouze v případě potřeby prevence kybernetických hrozeb na základě platných zákonů.

Pokud jsou Okresnímu státnímu zastupitelství zaslány osobní údaje třetích osob, nebude obvykle možné poskytnout těmto osobám informaci o zpracování těchto osobních údajů, neboť by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Současně je však třeba uvést, že jak státní zástupci, tak i ostatní zaměstnanci nakládající s osobními údaji, jsou vázáni povinnou mlčenlivostí.

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme a nevyměňujeme. K jejich předání třetím stranám dochází pouze v souladu s platnými právními předpisy.

Případné sdílení osobních údajů subjektů údajů probíhá na základě písemných dohod se společnými správci nebo zpracovateli.

Bezpečnost a přesnost osobních údajů

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění a proškolení pracovníci státního zastupitelství, kteří byli se zásadami zpracování osobních údajů prokazatelně seznámeni.

Uplatnění práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Okresním státním zastupitelstvím můžete uplatnit svá práva v závislosti na agendě, ve které jsou osobní údaje zpracovávány.

Při zpracování osobních údajů v rámci netrestní působnosti a správy státního zastupitelství můžete uplatnit:  

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR);
 • právo na výmaz (čl. 17 GDPR);
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR);
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7 (čl. 77 GDPR).

Při zpracování osobních údajů v rámci trestní působnosti Okresního státního zastupitelství můžete uplatnit:

 • právo na přístup k osobním údajům (§ 28 ZZOÚ);
 • právo na opravu – doplnění (§ 29 odst. 1 ZZOÚ);
 • právo na výmaz (§ 29 odst. 2 ZZOÚ);
 • právo na omezení zpracování (§ 29 odst. 3 ZZOÚ);
 • nebo učinit podání u Nejvyššího státního zastupitelství sídlícího na adrese Jezuitská 4, 660 55  Brno (§12l zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství).

Podle čl. 21 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Doba uchování

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými a regulačními povinnostmi (např. vedení spisové služby a zákonné lhůty pro uchování, audit, účetnictví).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pro celou soustavu státního zastupitelství Ing. Petr Fukan, adresa pro doručování Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55  Brno, e-mail: poverenec@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu

ePodatelna