obsah

Městský soud v Praze

Stanovisko kolegia předsedů krajských soudů

Stanovisko kolegia předsedů krajských soudů

 Ministerstvo spravedlnosti připravuje vydání nové Instrukce o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce a nové Vyhlášky o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce, která by měla nahradit dosavadní vyhlášku č. 303/2002 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). Příslušné materiály byly rozeslány do mezirezortního připomínkového řízení.

         Kolegium předsedů krajských soudů po seznámení s návrhy Ministerstva spravedlnosti k nim zaujalo následující stanovisko:

„Kolegium předsedů krajských soudů zásadně nesouhlasí s tím, aby koncepce výběru uchazečů o funkci soudce navrhovaná ministrem spravedlnosti byla řešena podzákonnými předpisy (vyhláškou a Instrukcí  ministerstva  spravedlnosti), které jsou v rozporu s platným zákonem. Kolegium požaduje, aby případný nový  způsob  výběru soudců u  soudů  všech stupňů byl upraven zákonem přijatým na základě výsledků odborné diskuze. Nová úprava způsobu výběru soudců současně nesmí vzbuzovat obavu, že má  umožnit vybírat soudce na politickou objednávku; způsob výběru soudců nesmí ohrozit nezávislost soudní moci.“

 

ePodatelna