obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Dohled nad znaleckou a tlumočnickou činností

Dohled správních orgánů nad činností znalců a tlumočníků
zapsaných v seznamu znalců a tlumočníků a nad činností znaleckých ústavů

 

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR a předsedové krajských soudů vykonávají dohled
nad znaleckou a tlumočnickou činností zejména na základě došlých stížností.

 

V případě znalců a tlumočníků mohou být uvedené stížnosti dle svého skutečného obsahu posouzeny jako oznámení pro zahájení řízení o přestupku ve smyslu ust. § 67 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Dle ust. § 25a odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o znalcích a tlumočnících“), se znalec (tlumočník) dopustí přestupku tím, že

 

a) nevykoná znaleckou (tlumočnickou) činnost řádně, ve stanovené lhůtě, v oboru a odvětví (jazyce), pro které byl jmenován,

 

b) nevykoná svoji činnost osobně,

 

c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 10a uvedeného zákona nebo o této povinnosti nepoučí další osoby, které se podílely na znalecké (tlumočnické) činnosti,

 

d) v rozporu s § 11 uvedeného zákona podá znalecký posudek (provede tlumočnický úkon)
ve věci, z níž byl jako znalec (tlumočník) vyloučen,

 

e) v rozporu s § 12 uvedeného zákona bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký posudek (provést tlumočnický úkon),

 

f) v rozporu s § 13 uvedeného zákona opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti
na písemný znalecký posudek (ověřovaný překlad),

 

g) v rozporu s § 15 uvedeného zákona nevede znalecký (tlumočnický) deník nebo ho nevede řádně,

 

h) v rozporu s § 17 odst. 3 uvedeného zákona nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku (provedení tlumočnického úkonu),

 

i) vykoná činnost znalce (tlumočníka) v době, kdy mu bylo právo vykonávat tuto činnost pozastaveno.

 

            Za výše uvedené přestupky lze v souladu s ustanovením § 25a odst. 3 zákona
o znalcích a tlumočnících podle jejich závažnosti uložit pokutu (její výše je odstupňována podle závažnosti daného přestupku) nebo vyškrtnutí ze seznamu.

 

            Obdobné skutkové podstaty jsou v § 25b odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících stanoveny i v případě správních deliktů znaleckých ústavů. Podle závažnosti lze za správní delikt znaleckého ústavu uložit dle § 25b odst. 3 zákona o znalcích a tlumočnících pokutu v odstupňované výši nebo vyškrtnutí ze seznamu.

 

            Jako výše uvedený přestupek znalce nebo tlumočníka nebo správní delikt znaleckého ústavu však mohou být projednány pouze skutky, kterých se znalci, tlumočníci a znalecké ústavy dopustily ode dne 1. ledna 2012.

 

Zákon o znalcích a tlumočnících ani předpisy jej provádějící však nezakládají oprávnění správních orgánů jakkoliv hodnotit věcnou správnost a úplnost znaleckých posudků.

 

Směřuje–li proto stížnost proti konkrétnímu znaleckému posudku, mohou správní orgány zkoumat pouze formální náležitosti posudku dle ust. § 13 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a dále vhodnost metodiky, kterou znalec při podání znaleckého posudku použil.

 

            Příslušným k přijímání stížností na znalce, tlumočníky a znalecké ústavy je v rámci Ministerstva spravedlnosti ČR odbor státního dohledu, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2, osd@msp.justice.cz.  

 

ePodatelna