obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Rozvrh práce pro rok 2011

Rozvrh práce Krajského soudu v Ústí nad Labem
 pro rok 2011

je založen pod jednacím číslem Spr 5640/2010
a je k nahlédnutí v kanceláři správy krajského soudu
v místnosti č. dveří 203 ve II. poschodí 
    

Předseda krajského soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

V rozvrhu práce musí být vždy 

a) jmenovitě určeni soudci/soudkyně a vyšší soudní úředníci/úřednice, soudní tajemníci/tajemnice, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c) určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce/soudkyně nebo vyloučení soudce/soudkyně anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) určeno zastupování vyšších soudních úředníků/úřednic působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů,

e) stanoveno složení týmů a určeno, který ze zaměstnanců/zaměstnankyň (členů týmu) plní povinnosti vedoucího/vedoucí soudní kanceláře

Pro rychlejší orientaci je z této stránky přechod na aktuální rozvrh práce (změny jsou vyznačeny červeně v souladu s ustanovením § 250 v. k. ř.), který je uspořádán podle jednotlivých úseků (agend) a pracovišť krajského soudu:

Vedení krajského soudu popis.Text a vyřizování stížností

Aktuální rozvrh práce pro pracoviště Ústí nad Labem popis.Text

 

Aktuální rozvrh práce pro pracoviště pobočky Liberec  popis.Text

- úsek trestní
- úsek občanskoprávní
- úsek správní
- úsek obchodní a OR
- zápisové oddělení

Komentář popis.Text k rozvrhu práce pro rok 2011 (podrobnosti přidělování)

Rozvrh práce pro správu soudu popis.Text

Jmenný seznam soudců popis.Text krajského soudu (včetně stážistů)

Jmenný seznam přísedících popis.Text krajského soudu

Rozvržení pracovní doby popis.Text a doby určené pro styk s veřejností

Schválený rozvrh práce a všechny případné dodatky rozvrhu práce jsou k nahlédnutí v kanceláři správy soudu ve II. poschodí, číslo dveří 203.

Dodatky rozvrhu práce (soubory pdf popis.Text): 

Dodatek č. 1 - Spr 5781/2010
Dodatek č. 2 - Spr 110/2011
Dodatek č. 3 - Spr 358/2011
Dodatek č. 4 - Spr 667/2011
Dodatek č. 5 - Spr 834/2011
Dodatek č. 6 - Spr 1126/2011
Dodatek č. 7 - Spr 1858/2011
Dodatek č. 8 - Spr 2563/2011
Dodatek č. 9 - Spr 2906/2011
Dodatek č. 10 - Spr 3262/2011
Dodatek č. 11 - Spr 3476/2011
Dodatek č. 12 - Spr 3568/2011


Dodatek č. 13- Spr 4019/2011                                                                                                                         

Dodatek č. 14 - Spr 4408/2011

Dodatek č. 15 - Spr 4788/2011

Dodatek č. 16 - Spr 5124/2011

Dodatek č. 17 - Spr 5389/2011

Dodatek č. 18 - Spr 5492/2011

Schválený rozvrh práce pro rok 2011 (soubor pdf popis.Text)
Schválený rozvrh práce pro rok 2010 (soubor pdf popis.Text)
Schválený rozvrh práce pro rok 2009 (soubor pdf popis.Text)
Schválený rozvrh práce pro rok 2008 (soubor pdf popis.Text)
Schválený rozvrh práce pro rok 2007 (soubor pdf popis.Text
Schválený rozvrh práce pro rok 2006 (soubor doc popis.Text
Schválený rozvrh práce pro rok 2005 (soubor doc popis.Text
Schválený rozvrh práce pro rok 2004 (soubor doc popis.Text)Poslední aktualizace: 20. 7. 2011

TOPlist" target="_self">.

  +  Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50
(t el.: +420 477 047 111,  Ê fax: +420 475 530 488     
IS DS: phgaba8   .  e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz   správce webu
Ãmapa stránek

ePodatelna