obsah

Krajský soud v Praze

Kurz znaleckého minima na IOM VŠE Praha

Vysoká škola ekonomická v Praze

Institut oceňování majetku

 nám. W. Churchilla 1938/4 Tel.: 224 106 113  http://iom.vse.cz

130 67 Praha 3 224 106 112 iom@vse.cz

Krajský soud v Praze

JUDr. Ivana Švehlová

předsedkyně

Nám. Kinských 5

150 75, Praha 5

 

V Praze dne 6. 8. 2013

 

Věc: Obecná problematika soudního znalectví – kurz znaleckého minima při VŠE

v Praze – Institutu oceňování majetku

 

 

Vážená paní předsedkyně,

dopisem ze dne 21. 2. 2013 jsem si Vás jako ředitel Institutu oceňování majetku při

Vysoké škole ekonomické v Praze dovolil informovat, o záměru připravit a následně i pořádat

na Vysoké škole ekonomické v Praze, Institutu oceňování majetku jednodenní studijní

program s řízeným samostudiem, jehož cílem je základní příprava pro výkon znalecké

činnosti ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., zákon o znalcích a tlumočnících, v platném znění

(dále jen „zákon“), a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb., k zákonu o znalcích a tlumočnících,

v platném znění (dále jen „vyhláška“), tzv. znaleckého minima, pro uchazečů o znaleckou

činnost ve znaleckých oborech, ve kterých dosud není zavedeno povinné specializační

čtyřsemestrální studium.

Na základě požadavků posluchačů a po úspěšném konání specializačního studia

v květnu letošního roku jsme se rozhodli zopakovat kurz v letošním roce ještě jednou,

v termínu 4. září 2013. Termín konání semináře včetně všech organizačních záležitostí je

zveřejněn na webových stránkách VŠE – IOM v Praze, http://iom.vse.cz.

Vážená paní předsedkyně,

věřím, že informování Vašich pověřených pracovníků a žadatelů o jmenování znalcem o

možnosti absolvovat kurz znaleckého minima při VŠE – IOM v Praze přispěje ke zkvalitnění

zpracovávaných znaleckých posudků nejen pro orgány veřejné moci, ale i v soukromém

sektoru.

 

S pozdravem

 

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

ředitel Institutu oceňování majetku

Vysoká škola ekonomická v Praze

ePodatelna