obsah

Krajský soud v Praze

Vedení znaleckého/tlumočnického deníku v elektronické podobě

ČESKÁ  REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V  PRAZE

 

150 75  PRAHA 5 - SMÍCHOV, nám. Kinských č.  5

 

________________________________________________________________________________

IČO: 00215678

Naše značka: Spr 4086/2012

(uveďte v odpovědi)             

 

                                                 V Praze dne 18. července 2012

                                              

                                               

 

 

Věc: vedení znaleckého a tlumočnického deníku

pokyn Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 25. 6. 2012, č.j. 192/2012-OSD-ZN

 

 

     V souvislosti s novelou zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o znalcích a tlumočnících“), bylo ustanovením § 15 tohoto zákona umožněno znalcům a tlumočníkům vést znalecký/tlumočnický deník vedle listinné podoby také v elektronické podobě, a to od 1. 1. 2012.

 

     Znalecký/tlumočnický deník vedený v elektronické podobě by měl obsahovat stejné údaje, jako znalecký/tlumočnický deník vedený v listinné podobě, tj. údaje o provedení posudků nebo tlumočnických úkonů, jejich předmětu, údaj o tom, pro koho byla činnost provedena, výši odměny a výloh a den jejich proplacení.

 

     Znalecký/tlumočnický deník vedený v elektronické podobě se ke kontrole krajskému soudu zasílá ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) opatřený zaručeným elektronickým podpisem založeným  na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo prostřednictvím datové schránky znalce nebo tlumočníka.

 

 

Mgr. Kateřina Pivoňková

soudní tajemnice a vedoucí odd. znalců a tlumočníků

Krajského soudu v Praze

 

 

 

 

Vzor elektronického deníku ve formátu xls ke stažení  z d e.

        

 

 

ePodatelna