obsah

Vrchní soud v Olomouci

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


      Zveřejnění informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném  přístupu k informacím

1.         Vrchní soud v Olomouci vykonává činnost podle čl. 91 Ústavy České republiky,zákona ČNR č.17/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č.264/1992 Sb. a zákona Parlamentu ČR č. 241/1995 Sb.     Jeho rozhodovací činnost jako nezávislého orgánu upravuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č.37/1992 Sb., o jednacím  řádu pro okresní,krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR  č.j. 1100/98-OOD, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, v platném znění.

2.         Žádosti o informace, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podat písemně v podatelně  tohoto soudu (v přízemí budovy soudu); ústní žádosti o informace lze podat řediteli sekretariátu předsedy Vrchního soudu( kancelář č.212 v I.poschodí).

3.         Opravný prostředek proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci nevyhovění  žádosti  nebo odepření informace se  podává v  podatelně tohoto soudu.

4.         Soud neposkytuje informace o probíhajícím trestním řízení a rozhodovací  činnosti soudu. 

5.         Ustanovení zvláštních zákonů o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou dotčena.

6.         Organizační  řád   a  Rozvrh práce Vrchního soudu v Olomouci  (S 596/2000), které upřesňují způsob získání příslušné informace, jsou součástí  internetových stránek Vrchního soudu v Olomouci.

 

ePodatelna