obsah

Rejstřík trestů Praha

Výroční zpráva za rok 2016

 

Výroční zpráva za rok 2016

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 

  

Počet podaných žádostí o informace

(§ 18 odst. 1 písm. a) zákona)

5

 

Žádosti vyhověno (i částečně)

3

 

Počet vydaných rozhodnutí

o odmítnutí žádosti (i částečném)

2

 

Žádost odložena

0

 

Počet podaných odvolání

proti rozhodnutím o odmítnutí žádosti

(§ 18 odst. 1 písm. b) zákona)

1

 

Opis podstatných částí každého
rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti

o poskytnutí informace

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

k přezkoumání nedošlo

Přehled výdajů vynaložených povinným subjektem v souvislosti

se soudním řízením

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

žádné výdaje

Výčet poskytnutých výhradních licencí

(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)

0

Ve sledovaném období nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

Počet stížností podaných podle § 16a zákona

(§ 18 odst. 1 písm. e) zákona)

0

Ve sledovaném období nebyly podány žádné stížnosti.

Hrazení nákladů podle § 17 zákona


Ve sledovaném období nebyl vydán žádný rozsudek
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Rejstříku trestů o odmítnutí žádosti o informace.

 

ePodatelna