obsah

Rejstřík trestů Praha

Mezinárodní smlouva


Sbírka zákonů č. 136/1995

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1995 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů.Smlouva na základě svého článku vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 26. června 1995. České znění smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen “smluvní strany”), vedeny snahou zachovat funkčnost, účelnost a hospodárnost využívání informačních fondů rejstříku trestů a v zájmu uskutečnění postupné výměny informačních fondů obsažených v rejstřících trestů obou států, se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany si poskytují informace o obsahu trestního listu o pravomocném odsouzení státního občana dožadující smluvní strany, které jsou ke dni nabytí platnosti této smlouvy v evidenci rejstříku trestů dožádané smluvní strany.

(2) Dožádání podává nebo vyřizuje za Českou republiku Rejstřík trestů se sídlem v Praze a za Slovenskou republiku Rejstřík trestů Generální prokuratury Slovenské republiky v Bratislavě.

Článek 2

Dožádání obsahuje údaj o státním občanství osoby, které se týkají požadované informace. Pro účely prokazování státního občanství je určující právní úprava dožadující smluvní strany.

Článek 3

Podle stejných zásad, které jsou uvedeny v článcích 1 a 2 této smlouvy, se postupuje při vyžádání informací o obsahu trestních listů a pravomocném odsouzení osoby, která nemá státní občanství žádné ze smluvních stran.

Článek 4

Dožádání podle této smlouvy a vyhotovené písemnosti není třeba překládat.

Článek 5

Vzájemné poskytování informací podle této smlouvy je bezplatné.

Článek 6

Smluvní strany zabezpečí poskytnutým informacím ochranu podle svých vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů v informačních systémech.

Článek 7

Ministerstvo spravedlnosti České republiky a generální prokurátor Slovenské republiky dohodnou v prováděcím protokolu k této smlouvě postup orgánů obou smluvních stran při předávání informací.

Článek 8

Tato smlouva se nedotýká závazků, které pro smluvní strany vyplývají z jiných mezinárodních smluv.

Článek 9

Tato smlouva se uzavírá na dobu pěti let a její platnost se automaticky prodlužuje vždy o další rok, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Článek 10

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dáno v Bratislavě dne 26. června 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
JUDr. Cyril Svoboda v. r.
I. náměstek ministra spravedlnosti
České republiky

Za vládu Slovenské republiky:
JUDr. Michal Való Csc. v. r.
generální prokurátor
Slovenské republiky


Přílohy:
smlouva.doc
ePodatelna