obsah

Rejstřík trestů Praha

Článek Business World 10/2007

popis.Text               10/2007

Rejstřík trestů ČR (dále RT) je státní organizace, jejímž hlavním úkolem je vedení evidence odsouzení a vydávání výpisů a opisů z této evidence. Nezbytností je tedy zajistit komunikaci s mnoha dalšími státními i nestátními organizacemi. Z tohoto důvodu se začalo při návrhu nového informačního systému jevit jako vhodné řešení servisně orientovaná architektura.

Návrh architektury

Vznikl tedy návrh a posléze byl i realizován informační systém, který respektuje filosofii SOA. RT totiž využívá pro svoji činnost velké množství heterogenních služeb. Tato skutečnost je způsobena povahou okolních organizací, z nichž mnohé jsou orgány státní správy a jejich flexibilita z hlediska úpravy poskytovaných služeb či vytváření nových rozhranní je relativně nízká. Nedá se tedy očekávat, že jednotlivé služby využívané RT by byly založeny například na stejném standardu, technologii či specifikaci. Pokud se tedy mělo podařit dosáhnout elektronizace v této oblasti, tak bylo nezbytné respektovat tato omezení.

RT musí komunikovat s širokou škálou okolních subjektů, a to pomocí různých protokolů, specifikací a i obsah komunikace je značně rozdílný. 

Dalším vstupním parametrem do celého návrhu byl velký objem agendy; více než 2 milióny kusů vyřízených žádostí o výpis či opis z evidence za rok 2006 a celkem téměř 200 tisíc zdrojových podkladů pro evidenci.

popis.Text 

Subjekty okolní komunikace

První kategorií jsou žadatelé o informace z registru RT - soudy, policie, živnostenské úřady, Národní bezpečnostní úřad, obecní úřady, celní správa, hasičské sbory a další oprávněné organizace. Všechny s různou velikostí a s různými možnostmi elektronické komunikace. Z tohoto důvodu vznikly dva druhy služeb: webové služby pro automatickou komunikaci, a webové formuláře vhodné zvláště pro komunikaci menších subjektů. Pro přístup žadatelů - občanů byla zvolena možnost webových formulářů.

Druhou kategorií jsou subjekty, které vůči RT figurují jako zdroj informací pro vedení jeho evidence - soudy a státní zastupitelství. Zde byly vybudovány též webové služby pro elektronickou komunikaci, takže postupně mizí papírová komunikace.

Třetí nezanedbatelnou kategorií jsou subjekty, které jsou z hlediska RT třeba pro ověřování informací a jejich doplnění z dalších zdrojů - Evidence obyvatel a dokladů, Rejstřík trestů Slovenské republiky, (informace o českých občanech narozených na Slovensku). Zde bylo možno vybudovat webové služby na „zelené louce“ a tudíž se jednalo o situaci téměř ideální.

Kapitolou samou pro sebe je v této souvislosti iniciativa čtyř států EU (Network of Judicial Registers – NJR), a která umožňuje výměnu záznamů mezi státy této iniciativy. V současnosti je tvořena Německem, Francií, Belgií, Španělskem a nově přistoupivší Českou republikou.

Zabezpečení

Jedná se o informační systém veřejné správy a tudíž je nezbytné, aby pro zabezpečení komunikace bylo využito kvalifikovaných elektronických certifikátů.

Žadatel je povinen opatřit svoji žádost elektronickým podpisem vytvořeným na základě kvalifikovaného certifikátu. Vydaný výpis či opis je též opatřen kvalifikovanou systémovou značkou, na základě kvalifikovaného systémového certifikátu RT.

K jednotlivým webovým službám je nezbytné se registrovat, což prochází schvalovacím procesem na RT a je tak zajištěno pouze oprávněné využívání těchto služeb.

Pro komunikaci je využíváno uzavřených sítí. V rámci státní správy ČR je využívána síť Govnet, pro zabezpečenou komunikaci s okolními státy síť TESTA (obdoba Govnetu na celoevropské úrovni).

Realizace

Realizace celého řešení probíhala od počátku roku 2004. Na jaře roku 2005 bylo spuštěno jádro celého systému a dále k němu byly připojovány jednotlivé moduly obsahující poskytované služby či komunikační rozhraní na další služby. Dnes je dané řešení kompletně realizováno v uvedené šíři a probíhá závěrečné testování některých komponent (např. připojení k NJR). Ostatní části jsou provozovány v produkčním provozu.

Přínosy řešení SOA

Mezi hlavní přínosy celého řešení lze zařadit zrychlení komunikace a výměny informací mezi jednotlivými subjekty. Papírová komunikace je díky elektronickým službám poskytovaným RT postupně nahrazována čistě elektronickou komunikací.

Co však bylo hlavním přínosem SOA - možnost realizovat celý systém přírůstkovou metodou. Postupné zprovoznění jednotlivých částí dle připravenosti okolních subjektů a legislativního procesu. Zapojení služby do celého provozovaného prostředí bez dalších nákladů. Možnost jednoduchého rozšiřování systému pomocí dalších služeb či modulů, bez rizik spojených s vývojem systému v prostředí státní správy.

Dalším efektem využití SOA je skutečnost, že díky elektronické komunikaci s dalšími subjekty je zpřesňování vlastní evidence a snížení množství chyb. Nasazení SOA také umožnilo automatické zpracování žádostí, což vede k dalšímu snižování nákladů a efektivnější komunikaci s okolními subjekty.

Důležitou skutečností, je však nezbytnost poskytnout okolí vhodné služby, které budou reálně využívány. RT nedisponuje možností nařídit či jinak vnutit využívání elektronické cesty subjektům z okolí, které s ním komunikují. Tudíž bylo třeba zajistit jednoduchá rozhranní, která budou klást minimální nároky na jejich používání. Díky konceptu SOA, kdy bylo možné poskytnout ty správné služby, byl tento záměr splněn a skutečně dochází k přechodu na elektronickou komunikaci.

Závěrem stojí za to zmínit, že servisně orientovaná architektura při dodržení zásad její implementace dokáže být nástrojem, který umožňuje efektivní vývoj i v relativně obtížném prostředí státní správy.

 popis.Text
Ing. Ondřej Bohuslav, Senior Project Manager, DELTAX Systems a.s.

ePodatelna