obsah

Rejstřík trestů Praha

Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů Rejstříkem trestů

 

 

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) Vám podáváme informaci o zpracování osobních údajů, které jsou získány od subjektů údajů.


 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Rejstřík trestů se sídlem Soudní 988/1, 140 66 Praha 4, Česká republika, tel.: 244 006 111, ID datové schránky: vtqabcz, e-mail:  rejstrik@rejtr.justice.cz

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Výkonem  funkce pověřence pro ochranu osobních údajů byl pověřen Mgr. Jan Panoš.

Kontaktní údaje - Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 12 Praha 2, tel. 221 997 476, e-mail: JPanos@msp.justice.cz a GDPR@msp.justice.cz.


 

 

Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme v souvislosti s případným nakládáním s výpisy a opisy z evidence Rejstříku trestů a evidence přestupků dle ust. § 155 a 156 správního řádu.

Rejstřík trestů shromažďuje Vaše osobní údaje uvedené v žádostech osob o informace o zpracování osobních údajů viz např. zde, v žádostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v aplikaci pro ověření pravosti výpisů z evidence Rejstříku trestů viz zde.

 

Účely používání osobních údajů 

Osobní údaje získané od subjektu údajů zpracováváme za účelem plnění právních povinností a úkolů ve veřejném zájmů dle výše uvedených právních předpisů.

 

Zabezpečení osobních údajů

K zajištění uvedených účelů jsou osobní údaje získané od subjektu údajů zpracovávány v informačních systémech splňujících podmínky bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předávání osobních údajů

Údaje získané od subjektu údajů mohou být předány v souladu se správním řádem.

 

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje získané od subjektu údajů uchováváme po dobu případného správního řízení.

 

Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje, které získáváme od subjektu údajů, dále nepředáváme. 

 

Práva subjektu údajů

V souladu se zpracováním osobních údajů získaných od subjektu údajů, můžete uplatnit následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),

b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR),

c) právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),

d) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

 

Podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodu Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna