obsah

Okresní soud ve Zlíně

Interní protikorupční program Okresního soudu ve Zlíně

 

Oznámení při podezření na korupci lze provést např. prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně., a to na protikorupční lince 542 211 221 a e-mailové adrese: korupce@ksoud.brn.justice.cz. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

 

Dokumenty ke stažení:

 

 

ePodatelna