obsah

Krajský soud v Plzni

Sazebník úhrad

Opatření  předsedy Krajského soudu v Plzni

ze dne 28.února 2011 Spr 514/2011,

kterým se stanoví

 

sazebník úhrad

za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

+ Dodatek č. 1

 

 

Krajský soud v Plzni stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999/Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením  č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

Čl. I

 

Náklady na pořízení kopií

 

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

           a) jednostranná …………………………………………      2,- Kč

           b) oboustranná  ………………………………………....     3,- Kč

 

2. Za pořízení jedné černobílé kopie A3:

            a) jednostranná …………………………......…….......    4,- Kč 

            b) oboustranná ………………………………………...     6,- Kč

 

3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4):

      a) jednostranně ………………………………………..      2,- Kč

            b) oboustranně ……………………………………..….     3,- Kč

 

 4. Za pořízení barevné kopie         formát A4 ……..………..    15,- Kč

                                                      formát A3 ……………….    30,- Kč

 

 5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou krajský soud za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinen uhradit.

 

6. Náklady spojené s digitalizací1 (scanováním) listin (formát A4, jednostranný) se určují podle čl. IV. bodu 1. sazebníku.

 

7. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných krajským soudem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

_____________________________

1Jedná se o náklady na plat pracovníka provádějícího digitalizaci listin.

 

 

 

Čl. II

 

Náklady na opatření technických nosičů dat

 

Náklady za opatření technických nosičů dat:

               CD  .............   10,- Kč

              DVD  .........…   20,- Kč     

                                                                        

Z bezpečnostních důvodů  na cizí nosiče dat nebudou pořizovány kopie.

 

Čl. III

 

Náklady na odeslání informací žadateli

 

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného ceníku České pošty, s.p. Náklady na balné účtovány nebudou.

 

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

Čl. IV

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 180,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. V těchto případech může být vyžádána záloha předem.

 

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

Čl. V

 

Ostatní ustanovení

 

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše nákladů nepřesáhne 100,- Kč, nebude úhrada požadována. To neplatí při opakovaných žádostech podaných oprávněným subjektem v průběhu jednoho kalendářního měsíce.

  

2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně krajského soudu v pracovních hodinách nebo převodem na bankovní účet krajského soudu číslo:   19-4321311/0710.

 

Do výzvy na zaplacení bude vždy uveden variabilní symbol ve tvaru: č.j. Spr bez písmen, lomítka, mezery a pomlčky např. 4812011

 

3. Tento sazebník se stanoví na účetní období od 1.3.2011.

 

     V Plzni dne 28.února 2011

 

                             JUDr. Zdeněk  J a r o š
                                             předseda Krajského soudu v Plzni
ePodatelna