obsah

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Poskytování informací dle zákona


 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podává ústně nebo písemně v kanceláři č. 415 ve 4. podlaží, tel. č. 566 682 530 u ředitele správy soudu Bc. Ivana Kratochvila.

                Žádost o poskytnutí informace podaná ústně se vyřizuje neformálním způsobem v běžném úředním styku a neeviduje se. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel  informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

                Žádost  o poskytnutí informace podaná písemně se vyřídí do 15 dnů od jejího přijetí (nebo od upřesnění žádosti).

                Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve soud žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti. Lhůta 15 dnů se v tomto případě počítá od upřesnění žádosti.

                V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti soudu, žádost bude odložena a tato skutečnost sdělena žadateli do tří dnů.

                Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit, o čemž musí být žadatel včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace vyrozuměn, včetně důvodů, pro které je lhůta prodlužována.

                V případě, že soud žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15ti dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání v téže lhůtě lze podat tehdy, když soud ve lhůtě pro vyřízení žádosti informace neposkytl nebo nevydal rozhodnutí. Patnáctidenní lhůta běží od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u soudu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Rozhoduje o něm Ministerstvo spravedlnosti v Praze.

O odvolání může rozhodnout i sám soud, který napadené rozhodnutí vydal, pokud mu v plném rozsahu vyhoví a spolu s rozhodnutím o odvolání poskytne žadateli požadovanou informaci.

                Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může soud co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

                V souladu s ust. §11 zákon číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím soud neposkytne zejména informace o probíhajícím trestním řízení a rozhodovací činnosti soudu, dále informaci, která je v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup a dále informace označené za obchodní tajemství.

                Informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutí, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech se poskytne pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby. Jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno.

                Za informaci ve smyslu shora citovaného zákona se nepovažují stanoviska a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící zprávy a ucelené databáze v jakékoli, zejména elektronické podobě.

ePodatelna