obsah

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Výroční zpráva za rok 2010

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Strojírenská 28, 591 19 Žďár nad Sázavou, tel. 566 627 678, IČ 00025186

 

Spr  250/2011

ke Spr 439/2011

                                                                                  ve Žďáře nad Sázavou dne 18.února 2011

 

 

 

Věc: Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

            Ve smyslu § 10 Instrukce MSp ze dne 24.7.2009, č.j. 13/2008-SOSV-SP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podávám tuto zprávu:

 

 

            Během roku 2010 bylo k  Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou podáno celkem 12 žádostí o poskytnutí informace v písemné formě.

 

            Jinak byly podávány pouze ústní a telefonické informace v běžném úředním styku.

 

           

 

                                                                                                           JUDr. Tomáš Lichovník

                                                                                                         předseda okresního soudu   

 

 

Příloha č. 1

 

 

Počet podaných žádostí o informace

 

( § 18 odst. 1 písm. a) zákona)

 

12

 

 

Žádosti vyhověno

 

 

10

 

 

Počet podaných rozhodnutí o odmítnutí

žádosti  (i částečném)

 

 

 

2

 

 

Žádost odložena

 

 

0

 

 

Počet podaných odvolání (rozkladů) proti

rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

( § 18 odst. 1 písm. b) zákona)

 

 

0

 

Opis podstatných částí každého rozsudku

soudu ve věci přezkoumání zákonnosti

rozhodnutí povinného subjektu o

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

 

( § 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

 

 

0 příloh

 

Přehled výdajů vynaložených povinným

subjektem v souvislosti se soudními řízeními

 

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

 

 

0

 

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí

 

(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)

 

0

 

 

 

Počet stížností podaných podle § 16a

zákona

 

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

 

0

 

 

Další informace vztahující se k

uplatňování zákona

 

(§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)

 

 

0

 

 

 

ePodatelna