obsah

Okresní soud v Uherském Hradišti

Sazebník poplatků pro žádosti podané do 14.7.2011

Č E S K Á    R E P U B L I K A

OK R E S N Í    S O U D    V    U H E R S K É M    H R A D I Š T I

S v a t o v á c l a v s k á   5 6 8 ,   6 8 6 6 9   U h e r s k é   H r a d i š t ě

 

Sazebník pro zpoplatnění informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

S a z e b n í k

pro zpoplatnění informací vydávaných Okresním soudem v Uherském Hradišti v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Podle § 17 uvedeného zákona může soud zpoplatnit informace vydávané v režimu citovaného zákona.

Zpoplatněno bude:

- vyhledávání informace a její zpracování pracovnicí informační kanceláře za účelem poskytnutí požadované informace – částka 105,- Kč za jednu celou hodinu práce

- sazba za pořízení kopie – 1,50 Kč za 1 list A4

- sazba za datové CD – 15 Kč za 1 ks

- poštovné v plné výši

Požadované informace budou poskytnuty po úhradě vypočtené částky. Platbu je nutno provést bezhotovostně na účet Okresního soudu v Uherském Hradišti, č.ú. u ČNB Brno – 1425721/0710, variabilní symbol 2111.

V Uherském Hradišti dne 19. 5. 2011

Mgr. Hana Kurfiřtová

pověřená předsedkyně

Okresního soudu v Uherském Hradišti

ePodatelna