obsah

Okresní soud v Uherském Hradišti

Rozvrh pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízeních o pozůstalosti na rok 2018

Česká republika - Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 601 95 Brno, 546 511 111, fax 546 513 362,

e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz ID datové schránky: 5wwaa9j

Naše značka: Spr 1944/2017 V Brně dne 27.11.2017

R O Z V R H

pověřování notářů jako soudních komisařů

úkony v řízeních o pozůstalosti na ro k 2 018

Rozvrh je zpracován pro notářské úřady v obvodu Notářské komory v Brně a

je členěn podle obvodů okresních soudů na jednotlivé oddíly takto:

I. Okresní soud v Blansku

II. Městský soud v Brně

III. Okresní soud Brno-venkov

IV. Okresní soud v Břeclavi

V. Okresní soud v Hodoníně

VI. Okresní soud v Jihlavě

VII. Okresní soud v Kroměříži

VIII. Okresní soud v Prostějově

IX. Okresní soud v Třebíči

X. Okresní soud v Uherském Hradišti

XI. Okresní soud ve Vyškově

XII. Okresní soud ve Zlíně

XIII. Okresní soud ve Znojmě

XIV. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

-2-

I.

Okresní soud v Blansku

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu v Blansku:

1. JUDr. Alena Havránková, Ph.D. - sídlo v Blansku

2. Mgr. Jan Kohoutek – sídlo v Blansku

3. JUDr. Vladimír Macko - sídlo v Boskovicích

4. JUDr. Luděk Měřínský - sídlo v Blansku

5. JUDr. Lenka Pikálková - sídlo v Boskovicích

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalosti pověřováni jako soudní komisaři kombinací

obvodového a časového systému takto:

JUDr. Alena Havránková, Ph.D., Mgr. Jan Kohoutek a JUDr. Luděk Měřínský budou

pověřováni úkony v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích, kteří měli v informačním systému

evidence obyvatel evidován poslední trvalý pobyt v dále uvedených obcích (včetně jejich

místních částí uvedených v závorce):

Adamov, Bedřichov, Běleč (Křeptov), Blansko (Dolní Lhota, Horní Lhota, Hořice, Klepačov,

Lažánky, Obůrka, Olešná, Těchov), Bořitov, Brťov-Jeneč, Brumov, Březina, Bukovice,

Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Crhov, Černá Hora, Černovice, Dlouhá Lhota, Drnovice,

Habrůvka, Hluboké Dvory, Hodonín, Holštejn, Jedovnice, Kněževes (Jobova Lhota, Veselka),

Kotvrdovice, Kozárov, Krasová, Křtěnov, Křtiny, Kulířov, Kunčina Ves, Kunice, Kuničky,

Kunštát (Hluboké u Kunštátu, Rudka, Spešov, Sychotín, Touboř, Újezd), Lažany, Lhota u

Lysic, Lhota u Olešnice, Lipovec (Marianín), Lipůvka, Lomnice (Brusná, Řepka, Veselí), Louka,

Lubě, Lysice, Makov, Malá Lhota, Milonice, Ochoz u Tišnova, Olešnice, Olomučany, Osiky,

Ostrov u Macochy, Petrov, Rájec-Jestřebí (Holešín, Karolín), Ráječko, Rašov, Rohozec,

Rozseč nad Kunštátem, Rozsíčka, Rudice, Sebranice, Senetářov, Strhaře (Žleby), Sulíkov

(Vřesice), Svinošice, Synalov, Šebrov-Kateřina, Štěchov (Lačnov), Tasovice, Újezd u Černé

Hory, Unín, Ústup, Vavřinec (Suchdol, Veselice), Vilémovice, Voděrady, Závist, Zbraslavec,

Zhoř, Žernovník a Žerůtky,

přičemž

1. JUDr. Alena Havránková, Ph.D. bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po

zůstavitelích zemřelých 1. až 10. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

2. JUDr. Luděk Měřínský bude pověřován v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 11. až 20. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

3. Mgr. Jan Kohoutek bude pověřován v řízení o pozůstalosti po zůstavitelích zemřelých

21. až posledního dne v kalendářním měsíci roku 2018.

JUDr. Vladimír Macko a JUDr. Lenka Pikálková budou pověřováni úkony v řízení o

pozůstalosti po zůstavitelích, kteří měli evidován poslední trvalý pobyt v těchto obcích

(včetně jejich místních částí uvedených v závorce):

Benešov, Borotín, Boskovice (Bačov, Hrádkov, Mladkov, Vratíkov), Cetkovice, Deštná

(Rumberk), Doubravice nad Svitavou, Horní Poříčí, Horní Smržov, Chrudichromy, Jabloňany,

-3-

Knínice u Boskovic, Kořenec, Krhov, Křetín (Dolní Poříčí), Lazinov, Letovice (Babolky, Dolní

Smržov, Chlum, Jasinov, Kladoruby, Klevetov, Kněževisko, Kochov, Lhota, Meziříčko, Novičí,

Podolí, Slatinka, Třebětín, Zábludov, Zboněk), Lhota Rapotina, Ludíkov, Malá Roudka

(Skočova Lhota), Míchov, Němčice, Nýrov, Obora, Okrouhlá, Pamětice, Petrovice, Prostřední

Poříčí, Roubanina, Skalice nad Svitavou, Skrchov, Sloup, Stvolová (Skřib, Vlkov), Suchý,

Světlá, Svitávka (Sasina), Šebetov, Šošůvka, Uhřice, Újezd u Boskovic, Úsobrno, Valchov,

Vanovice (Drvalovice), Vážany, Velenov, Velké Opatovice (Bezděčí, Brťov, Korbelova Lhota,

Svárov, Velká Roudka), Vísky a Vranová, Vysočany (Housko, Molenburk), Žďár a Žďárná,

přičemž

1. JUDr. Vladimír Macko bude pověřován v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých v lichých kalendářních týdnech roku 2018,

2. JUDr. Lenka Pikálková bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých v sudých kalendářních týdnech roku 2018.

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je v případě obvodového systému kritériem pro

pověření poslední bydliště zůstavitele, v případě časového systému je kritériem den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na rok jeho smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-4-

II.

Městský soud v Brně

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Městského soudu v Brně, všichni se sídlem v Brně:

1. Mgr. Pavel Bernard - společníci JUDr. Michal Voříšek a Liběna Pernicová

2. Mgr. Richard Brázda

3. JUDr. Jarmila Červínková

4. Mgr. Jana Hyráková

5. JUDr. Vladimíra Kostřicová

6. JUDr. Marie Matoušková

7. JUDr. Lubomír Mika

8. Liběna Pernicová - společníci JUDr. Michal Voříšek a Mgr. Pavel Bernard

9. JUDr. Alice Sedláková – společník Mgr. Pavel Vavříček (notář v obvodu Okresního soudu

Brno-venkov)

10. Mgr. Petr Šedivý

11. JUDr. Milan Šmidrkal

12. JUDr. Andrea Štěpánová

13. JUDr. Michal Voříšek - společníci Liběna Pernicová a Mgr. Pavel Bernard

14. Mgr. Pavel Vrba

15. Mgr. Petra Vymazalová

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech po zůstavitelích, kteří měli v informačním systému

evidence obyvatel evidován poslední trvalý pobyt v Brně, pověřováni časovým systémem

podle data smrti zůstavitelů postupně takto:

1. datum smrti 1. ledna 2018 - Mgr. Pavel Bernard,

2. datum smrti 2. ledna 2018 - Mgr. Richard Brázda,

3. datum smrti 3. ledna 2018 - JUDr. Jarmila Červínková,

4. datum smrti 4. ledna 2018 – Mgr. Jana Hyráková,

5. datum smrti 5. ledna 2018 – JUDr. Vladimíra Kostřicová,

6. datum smrti 6. ledna 2018 – JUDr. Marie Matoušková,

7. datum smrti 7. ledna 2018 - JUDr. Lubomír Mika,

8. datum smrti 8. ledna 2018 - Liběna Pernicová,

9. datum smrti 9. ledna 2018 - JUDr. Alice Sedláková,

10.datum smrti 10. ledna 2018 – Mgr. Petr Šedivý

11.datum smrti 11. ledna 2018 - JUDr. Milan Šmidrkal,

12.datum smrti 12. ledna 2018 - JUDr. Andrea Štěpánová,

13.datum smrti 13. ledna 2018 - JUDr. Michal Voříšek,

14.datum smrti 14. ledna 2018 - Mgr. Pavel Vrba,

15.datum smrti 15. ledna 2018 - Mgr. Petra Vymazalová

a další dny roku 2018 v tomto pořadí až do konce roku.

-5-

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je kritériem pro pověření den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na jeho rok smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-6-

III.

Okresní soud Brno-venkov

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu Brno-venkov:

1. Mgr. Klára Hejtmánková - sídlo v Brně

2. Mgr. Klára Janulíková – sídlo v Brně

3. JUDr. Přemysl Kalous - sídlo v Brně

4. JUDr. Ing. Jiří Lorenčík – sídlo v Brně

5. JUDr. Zdeněk Ryšánek - sídlo v Brně

6. Mgr. Pavel Vavříček – sídlo v Brně, společník JUDr. Alice Sedláková (notářka v obvodu

Městského soudu v Brně)

7. JUDr. Olga Vitásková - sídlo v Brně

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech po zůstavitelích, kteří měli v informačním systému

evidence obyvatel evidován poslední trvalý pobyt v dále uvedených obcích (včetně jejich

místních částí uvedených v závorce) pověřováni obvodovým systémem takto:

1. Mgr. Klára Hejtmánková

Biskoupky, Česká, Čučice, Domašov, Hajany, Hlína, Hostěnice, Jinačovice, Kanice,

Ketkovice, Kovalovice, Kratochvilka, Kupařovice, Ledce, Litostrov, Malešovice, Medlov,

Mělčany, Moravany, Moravské Knínice, Moutnice, Němčičky, Neslovice, Ondrovice,

Opatovice, Popovice, Pravlov, Rudka, Řícmanice, Říčany, Říčky, Sobotovice, Sokolnice,

Stanoviště, Těšany, Troubsko, Újezd u Rosic, Viničné Šumice a Zálesná Zhoř

2. Mgr. Klára Janulíková

Babice u Rosic, Lukovany, Nová Ves, Omice, Oslavany, Ostrovačice, Příbram na Moravě,

Rosice, Tetčice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka, Zbraslav a Zbýšov

3. JUDr. Přemysl Kalous

Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Měnín, Nesvačilka, Otmarov, Podolí, Ponětovice, Prace,

Rajhradice, Rebešovice, Sivice, Šlapanice (Bedřichovice), Telnice, Tvarožná, Újezd u Brna,

Velatice a Žatčany

4. JUDr. Ing. Jiří Lorenčík

Dolní Kounice, Ivančice (Alexovice, Budkovice, Hrubšice, Letkovice, Němčice a Řeznovice),

Moravské Bránice, Nebovidy, Nové Bránice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky, Prštice,

Radostice, Silůvky, Střelice a Trboušany

5. JUDr. Zdeněk Ryšánek

Braníškov, Březina, Deblín, Drásov, Heroltice, Hradčany, Hvozdec, Chudčice, Javůrek,

Lažánky (Holasice), Lesní Hluboké, Lomnička, Malhostovice (Nuzířov), Maršov, Nelepeč-

7-

Žernůvka, Předklášteří, Přibyslavice (Radoškov), Sentice, Skalička, Svatoslav, Šerkovice,

Štěpánovice, Tišnov (Hajánky, Hájek, Jamné, Pejškov a Závist), Úsuší (Čížky), Veverská

Bítýška, Veverské Knínice, Vohančice, Všechovice a Železné

6. Mgr. Pavel Vavříček

Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Čebín, Kuřim, Lelekovice, Mokrá-Horákov,

Ochoz u Brna, Pozořice, Rozdrojovice a Vranov

7. JUDr. Olga Vitásková

Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Modřice, Nosislav, Přísnotice, Rajhrad,

Syrovice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Želešice a Židlochovice

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je kritériem pro pověření poslední bydliště

zůstavitele.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-8-

IV.

Okresní soud v Břeclavi

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu v Břeclavi:

1. JUDr. Iva Celnarová - sídlo v Břeclavi

2. JUDr. Svatomír Helešic - sídlo v Břeclavi

3. JUDr. Josef Holobrádek - sídlo v Břeclavi

4. JUDr. Pavel Hungr - sídlo v Pohořelicích

5. JUDr. Ilona Jančaříková - sídlo v Břeclavi

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech po zůstavitelích, kteří měli v informačním systému

evidence obyvatel evidován poslední trvalý pobyt v dále uvedených obcích (včetně jejich

místních částí uvedených v závorce) pověřováni obvodovým systémem takto:

1. JUDr. Iva Celnarová

Bavory, Březí, Bulhary, Dolní Dunajovice, Hlohovec, Klentnice, Kostice, Lanžhot, Lednice

(Nejdek), Mikulov, Perná, Sedlec a Valtice (Úvaly)

2. JUDr. Svatomír Helešic

Bořetice, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kobylí, Kurdějov, Křepice, Němčičky, Popice,

Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Velké Bílovice, Velké Němčice,

Velké Pavlovice a Vrbice

3. JUDr. Josef Holobrádek

Břeclav (Charvátská Nová Ves a Poštorná) a Ladná

4. JUDr. Pavel Hungr

Brod nad Dyjí, Cvrčovice, Dobré Pole, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Ivaň,

Jevišovka, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Pavlov, Pohořelice (Nová Ves a

Smolín), Přibice, Uherčice, Vlasatice a Vranovice

5. JUDr. Ilona Jančaříková

Boleradice, Borkovany, Brumovice, Diváky, Hrušky, Kašnice, Klobouky (Bohumilice),

Krumvíř, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Morkůvky, Nikolčice, Podivín, Přítluky

(Nové Mlýny), Rakvice, Šitbořice, Tvrdonice, Týnec, Velké Hostěrádky a Zaječí

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

-9-

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je kritériem pro pověření poslední bydliště

zůstavitele.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-10-

V.

Okresní soud v Hodoníně

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu v Hodoníně:

1. JUDr. Renata Běhalová - sídlo v Hodoníně

2. JUDr. Zdeňka Horáková - sídlo v Hodoníně

3. Mgr. Ing. Tomáš Kremr - sídlo v Hodoníně

4. JUDr. Ludmila Petěrková - sídlo v Hodoníně

5. JUDr. Ivana Šafaříková - sídlo v Hodoníně

6. JUDr. Vladimíra Zachovalá - sídlo v Hodoníně

7. Mgr. Pavlína Zugárková - sídlo v Kyjově

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech pověřováni jako soudní komisaři kombinací

obvodového a časového systému takto:

1) Všichni notáři podle místa posledního trvalého pobytu evidovaného v informačním

systému evidence obyvatel.

2) Všichni notáři s výjimkou notáře se sídlem v Kyjově (Mgr. Pavlína Zugárková) v řízeních

po zůstavitelích, kteří měli poslední trvalý pobyt evidovaný v informačním systému

evidence obyvatel v Hodoníně, budou pověřováni časovým systémem podle data smrti

zůstavitelů.

ad 1) Rozdělení obcí (včetně jejich místních částí uvedených v závorkách):

1. JUDr. Renata Běhalová

Kněždub, Kuželov, Milotice, Petrov, Radějov, Ratíškovice, Strážnice, Tvarožná Lhota a

Vacenovice

2. JUDr. Zdeňka Horáková

Bzenec, Domanín, Hroznová Lhota, Javorník, Ježov, Kozojídky, Moravský Písek, Skalka,

Syrovín, Těmice, Vracov, Žádovice, Žeravice a Žeraviny

3. Mgr. Ing. Tomáš Kremr

Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Josefov, Lužice, Nový Poddvorov, Prušánky a Starý

Poddvorov

4. JUDr. Ludmila Petěrková

Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou

(Milokošť a Zarazice)

5. JUDr. Ivana Šafaříková

Archlebov, Dražůvky, Hrubá Vrbka, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Mutěnice, Nenkovice, Nová

Lhota (Vápenky), Sudoměřice, Suchov, Stavěšice, Strážovice, Tasov, Uhřice, Vnorovy

(Lidéřovice), Žarošice (Silničná, Zdravá Voda) a Želetice

-11-

6. JUDr. Vladimíra Zachovalá

Čejč, Dambořice, Hovorany, Karlín, Mikulčice, Násedlovice, Rohatec, Skoronice,

Svatobořice-Mistřín, Šardice, Terezín a Vlkoš

7. Mgr. Pavlína Zugárková

Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Kelčany, Kostelec, Kyjov (Bohuslavice, Boršov a Nětčice),

Labuty, Lovčice, Moravany, Nechvalín, Ostrovánky, Sobůlky, Věteřov, Vřesovice a Ždánice

ad 2) Hodonín:

1. Mgr. Ing. Tomáš Kremr bude pověřován v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 1. až 5. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

2. JUDr. Zdeňka Horáková bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 6. až 10. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

3. JUDr. Ludmila Petěrková bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 11. až 15. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

4. JUDr. Ivana Šafaříková bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 16. až 20. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

5. JUDr. Renata Běhalová bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 21. až 25. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

6. JUDr. Vladimíra Zachovalá bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 26. až posledního dne v kalendářním měsíci roku 2018.

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je v případě obvodového systému kritériem pro

pověření poslední bydliště zůstavitele, v případě časového systému je kritériem den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na rok jeho smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

-12-

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-13-

VI.

Okresní soud v Jihlavě

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu v Jihlavě, všichni se sídlem v Jihlavě:

1. JUDr. Ivanka Parkanová

2. JUDr. Jana Pavlincová

3. JUDr. Jaroslava Sabrina Häni Trojanová

4. Mgr. Ludvík Vinopal

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech pověřováni jako soudní komisaři kombinací

obvodového a časového systému takto:

1) Všichni notáři podle místa posledního trvalého pobytu evidovaného v informačním

systému evidence obyvatel.

2) Všichni notáři v řízeních po zůstavitelích, kteří měli poslední trvalý pobyt evidovaný

v informačním systému evidence obyvatel v Jihlavě, budou pověřováni podle data smrti

zůstavitelů.

ad 1) Rozdělení obcí (včetně jejich místních částí uvedených v závorkách):

1. JUDr. Ivanka Parkanová

Arnolec, Bítovčice, Brzkov, Dobronín, Dobroutov, Jamné (Lipina), Jersín, Kamenice

(Kamenička, Řehořov a Vržanov), Kamenná, Kozlov, Luka nad Jihlavou (Otín, Předboř a

Svatoslav), Měšín, Meziříčko, Nadějov, Polná (Hrbov, Janovice, Nové Dvory a Skrýšov),

Rybné, Stáj, Střítež, Velký Beranov (Bradlo a Jeclov), Věžnice, Věžnička, Vysoké Studnice,

Záborná, Zhoř a Ždírec

2. JUDr. Jana Pavlincová

Batelov (Bezděčín, Lovětín, Nová Ves a Rácov), Bohuslavice, Borovná, Černíč (Myslůvka a

Slaviboř), Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice (Dolní Dvorce, Dyjička a Stranná), Hladov, Horní

Dubenky, Horní Myslová, Hostěnice (Částkovice), Jezdovice, Jihlávka, Jindřichovice,

Kaliště (Býkovec), Klatovec, Knínice (Bohusoudov), Kostelní Myslová, Krahulčí, Krasonice,

Lhotka, Markvartice, Mrákotín (Dobrá Voda a Praskolesy), Mysletice, Mysliboř, Nevcehle,

Nová Říše, Olšany, Olší, Ořechov, Panenská Rozsíčka, Panské Dubenky, Pavlov (Bezděkov

a Stajiště), Radkov, Rozseč, Růžená, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše

(Nepomuky), Strachoňovice, Svojkovice, Švábov, Telč (Studnice), Třeštice, Urbanov,

Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice a

Žatec

3. JUDr. Jaroslava Sabrina Häni Trojanová

Brtnice (Dolní Smrčné, Jestřebí, Komárovice, Malé, Panská Lhota, Přímělkov, Příseka,

Střížov a Uhřínovice), Cerekvička-Rosice, Čížov, Dlouhá Brtnice, Malý Beranov, Otín,

Puklice (Petrovice a Studénky), Rančířov, Stonařov (Sokolíčko), Suchá (Beranovec a

Prostředkovice) a Vílanec (Loučky)

-14-

4. Mgr. Ludvík Vinopal

Bílý Kámen, Boršov, Cejle (Hutě), Dolní Cerekev (Nový Svět a Spělov), Dudín, Dušejov,

Dvorce, Hodice, Hojkov, Hubenov, Hybrálec, Ježená, Kalhov, Kostelec, Milíčov, Mirošov

(Jedlov), Opatov, Plandry, Rantířov, Rohozná, Smrčná, Šimanov, Třešť (Buková, Čenkov a

Salavice), Ústí (Branišov), Větrný Jeníkov (Velešov), Vyskytná nad Jihlavou (Hlávkov, Jiřín

a Rounek) Zbilidy a Zbinohy

ad 2) Jihlava (Antonínův Důl, Červený Kříž, Henčov, Heroltice, Horní Kosov, Hosov,

Hruškové Dvory, Kosov, Pávov, Pístov, Popice, Sasov, Staré Hory, Vysoká a Zborná):

1. Mgr. Ludvík Vinopal bude pověřován v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 1. až 7. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

2. JUDr. Jaroslava Sabrina Häni Trojanová bude pověřována v řízeních o pozůstalosti

po zůstavitelích zemřelých 8. až 22. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

3. JUDr. Ivanka Parkanová bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 23. až 27. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

4. JUDr. Jana Pavlincová bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 28. až posledního dne v kalendářním měsíci roku 2018.

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je v případě obvodového systému kritériem pro

pověření poslední bydliště zůstavitele, v případě časového systému je kritériem den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na rok jeho smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

-15-

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-16-

VII.

Okresní soud v Kroměříži

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu v Kroměříži:

1. JUDr. Ivo Havlíček - sídlo v Kroměříži

2. JUDr. Petr Skopal - sídlo v Holešově

3. JUDr. Alena Vraníková - sídlo v Kroměříži

4. Mgr. Kateřina Zlámalová – sídlo v Kroměříži

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech pověřováni jako soudní komisaři kombinací

obvodového a časového systému takto:

1) Všichni notáři podle místa posledního trvalého pobytu evidovaného v informačním

systému evidence obyvatel.

2) Všichni notáři s výjimkou JUDr. Petra Skopala v řízeních po zůstavitelích, kteří měli

poslední trvalý pobyt evidovaný v informačním systému evidence obyvatel v Kroměříži a

Šelešovicích budou pověřováni podle data smrti zůstavitelů.

ad 1) Rozdělení obcí (včetně jejich místních částí uvedených v závorkách):

1. JUDr. Ivo Havlíček

Blazice, Bořenovice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem (Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem,

Rychlov a Sovadina), Chomýž, Chvalčov (Chvalčova Lhota), Jankovice, Komárno, Kostelec

u Holešova (Karlovice), Loukov (Libosváry), Mrlínek, Osíčko, Pacetluky, Podhradní Lhota,

Prusinovice, Rajnochovice, Rataje (Popovice a Sobělice), Roštění, Rusava, Slavkov pod

Hostýnem a Vítonice

2. JUDr. Petr Skopal

Holešov (Dobrotice, Količín, Tučapy, Všetuly a Žopy), Horní Lapač, Hulín (Chrášťany a

Záhlinice), Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pravčice,

Přílepy, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice

3. JUDr. Alena Vraníková

Bařice-Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Břest, Chropyně (Plešovec), Karolín, Kvasice,

Kyselovice, Lutopecny (Měrůtky), Nová Dědina, Skaštice, Střížovice, Zářičí, Zlobice

(Bojanovice) a Žalkovice

4. Mgr. Kateřina Zlámalová

Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Jarohněvice, Koryčany (Blišice,

Jestřabice a Lískovec), Kostelany (Lhotka a Újezdsko), Kunkovice, Litenčice (Strabenice),

Lubná, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice (Lhota a Pornice), Počenice-Tetětice,

Prasklice, Roštín, Soběsuky (Milovice a Skržice), Střílky, Sulimov, Troubky-Zdislavice,

Uhřice, Věžky (Vlčí Doly), Vrbka, Zástřizly, Zborovice (Medlov) a Zdounky (Cvrčovice,

Divoky, Lebedov, Nětčice a Těšánky)

-17-

ad 2) Kroměříž (Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávník,

Vážany a Zlámanka) a Šelešovice:

1. JUDr. Ivo Havlíček bude pověřován v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 1. až 7. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

2. Mgr. Kateřina Zlámalová bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 8. až 16. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

3. JUDr. Alena Vraníková bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých 17. až posledního dne v kalendářním měsíci roku 2018.

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je v případě obvodového systému kritériem pro

pověření poslední bydliště zůstavitele, v případě časového systému je kritériem den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na rok jeho smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-18-

VIII.

Okresní soud v Prostějově

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu v Prostějově, všichni se sídlem v Prostějově:

1. JUDr. Hana Dvořáková

2. Mgr. Ondřej Krejčovský

3. Mgr. Linda Lorencová

4. JUDr. Eva Vláčilová

5. JUDr. Lenka Vrzalová

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech pověřováni jako soudní komisaři kombinací

obvodového a časového systému takto:

1) Všichni notáři podle místa posledního trvalého pobytu evidovaného v informačním

systému evidence obyvatel.

2) Všichni notáři v řízeních po zůstavitelích, kteří měli poslední trvalý pobyt evidovaný

v informačním systému evidence obyvatel v Jihlavě, budou pověřováni podle data smrti

zůstavitelů.

ad 1) Rozdělení obcí (včetně jejich místních částí uvedených v závorkách):

1. JUDr. Hana Dvořáková

Bousín (Repechy), Buková, Drahany, Kostelec na Hané, Krumsín, Lipová (Hrochov a Seč),

Malé Hradisko (Okluky), Niva, Ohrozim, Otinoves, Plumlov (Hamry, Soběsuky a Žárovice),

Prostějovičky, Protivanov, Ptení (Holubice a Ptenský Dvorek), Rozstání (Baldovec), Stínava

a Vícov

2. Mgr. Ondřej Krejčovský

Čehovice, Čelčice, Hrubčice (Otonovice), Hruška, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice,

Koválovice-Osíčany, Mořice (Unčice), Němčice nad Hanou, Nezamyslice (Těšice),

Obědkovice, Pavlovice u Kojetína, Pivín, Skalka, Srbce, Tištín, Tvorovice, Viceměřice,

Vincencov, Vitčice, Vrchoslavice (Dlouhá Ves), Vřesovice a Výšovice

3. Mgr. Linda Lorencová

Bedihošť, Biskupice, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané (Kaple a Studenec),

Držovice, Hrdibořice, Kralice na Hané (Kraličky), Olšany u Prostějova (Hablov), Polomí,

Rakůvka, Slatinky, Smržice, Stařechovice (Služín) a Vrbátky (Dubany a Štětovice) a Zdětín

4. JUDr. Eva Vláčilová

Alojzov, Bílovice-Lutotín, Brodek u Prostějova (Sněhotice), Dětkovice, Dobrochov,

Dobromilice, Doloplazy (Poličky), Dřevnovice, Hluchov, Hradčany-Kobeřice, Lešany,

Mostkovice, Myslejovice (Kobylničky a Křenůvky), Ondratice, Otaslavice, Seloutky, Určice,

Vranovice-Kelčice a Želeč

-19-

5. JUDr. Lenka Vrzalová

Bohuslavice, Brodek u Konice (Lhota u Konice), Březsko, Budětsko (Slavíkov a Zavadilka),

Dzbel, Hačky, Horní Štěpánov (Nové Sady a Pohora), Hvozd (Klužínek, Otročkov a

Vojtěchov), Jesenec, Kladky, Konice (Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov),

Laškov (Dvorek, Kandia a Krakovec), Ludmírov (Dětkovice, Milkov, Ospělov a Ponikev),

Ochoz, Pěnčín, Přemyslovice (Štarnov), Raková u Konice, Skřípov, Stražisko (Maleny a

Růžov), Suchdol (Jednov a Labutice) a Šubířov (Chobyně)

ad 2) Prostějov (Čechovice, Čechůvky, Domamyslice, Krasice, Vrahovice a Žešov):

1. JUDr. Hana Dvořáková - zůstavitelé zemřelí v 1. týdnu roku 2018,

2. Mgr. Linda Lorencová - zůstavitelé zemřelí ve 2. týdnu roku 2018,

3. Mgr. Ondřej Krejčovský – zůstavitelé zemřelí ve 3. týdnu roku 2018,

4. JUDr. Eva Vláčilová - zůstavitelé zemřelí ve 4. týdnu roku 2018,

5. JUDr. Lenka Vrzalová - zůstavitelé zemřelí v 5. týdnu roku 2018,

a v tomto pořadí postupně až do konce roku.

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je v případě obvodového systému kritériem pro

pověření poslední bydliště zůstavitele, v případě časového systému je kritériem den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na rok jeho smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-20-

IX.

Okresní soud v Třebíči

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu v Třebíči, všichni se sídlem v Třebíči:

1. JUDr. Věra Hodějovská

2. JUDr. Miroslav Michálek

3. JUDr. Jana Pohanková

4. JUDr. Jiří Strnad

5. JUDr. Tomáš Strnad

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech pověřováni jako soudní komisaři kombinací

obvodového a časového systému takto:

1) Všichni notáři podle místa posledního trvalého pobytu evidovaného v informačním

systému evidence obyvatel.

2) Všichni notáři v řízeních po zůstavitelích, kteří měli poslední trvalý pobyt evidovaný

v informačním systému evidence obyvatel v Třebíči, budou pověřováni podle data smrti

zůstavitelů.

ad 1) Rozdělení obcí (včetně jejich místních částí uvedených v závorkách):

1. JUDr. Věra Hodějovská

Budišov (Mihoukovice), Čikov, Číměř, Hluboké, Horní Heřmanice, Jasenice, Jinošov,

Kamenná (Klementice), Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kralice nad Oslavou (Horní Lhotice),

Krokočín, Lesní Jakubov, Naloučany, Náměšť nad Oslavou (Jedov, Otradice a Zňátky),

Ocmanice, Okarec, Pozďatín, Pucov, Pyšel (Vaneč), Rapotice, Smrk, Studenec, Studnice,

Sudice, Tasov, Trnava, Třesov, Valdíkov, Vladislav (Hostákov a Střížov) a Zahrádka

(Častotice)

2. JUDr. Miroslav Michálek

Babice (Bolíkovice), Bačkovice, Budkov, Cidlina, Čáslavice, Dešov, Domamil, Hornice,

Chotěbudice, Jemnice (Louka a Panenská), Jiratice, Kdousov, Kojatice (Velký Újezd),

Kojetice, Komárovice, Kostníky, Lesná, Lhotice, Lomy, Lovčovice, Martínkov, Menhartice,

Meziříčko, Mladoňovice, Oponěšice, Pálovice, Police, Předín (Hory), Rácovice, Radkovice u

Budče, Radotice, Rokytnice nad Rokytnou, Římov, Slavíkovice, Štěpkov, Třebelovice a

Želetava (Bítovánky, Horky a Šašovice)

3. JUDr. Jana Pohanková

Benetice (Věstoňovice), Bochovice (Batouchovice), Bransouze, Brtnička, Čechočovice,

Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Číchov, Heraltice, Hodov, Horní Smrčné, Horní

Vilémovice, Hroznatín, Hrutov, Hvězdoňovice, Chlístov, Chlum, Kněžice (Brodce, Rychlov a

Víska), Kouty, Krahulov, Markvartice, Mastník, Nárameč, Nová Ves, Nový Telečkov,

Okřešice, Okříšky, Opatov, Oslavička, Petrovice, Pokojovice, Přeckov, Přibyslavice,

Radonín, Radošov, Rohy, Rudíkov, Stařeč (Kracovice), Střítež, Svatoslav, Štěměchy,

Vlčatín a Zašovice (Nová Brtnice)

-21-

4. JUDr. Jiří Strnad

Bačice (Udeřice), Biskupice-Pulkov, Březník, Dalešice, Dolní Vilémovice, Dukovany,

Hartvíkovice, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou (Boňov, Ohrazenice, Popovice,

Příložany, Ratibořice a Vacenovice), Kladeruby nad Oslavou, Klučov, Kramolín, Krhov,

Kuroslepy, Lhánice, Lipník, Litovany, Mohelno, Myslibořice, Odunec, Popůvky, Přešovice,

Příštpo, Račice, Radkovice u Hrotovic, Rouchovany (Šemíkovice), Sedlec, Senorady,

Slavětice, Stropešín, Třebenice (Chroustov a Plešice), Valeč, Vícenice u Náměště nad

Oslavou a Zárubice

5. JUDr. Tomáš Strnad

Blatnice, Bohušice, Častohostice, Dědice, Dolní Lažany, Horný Újezd, Jakubov u Mor.

Budějovic, Kožichovice, Láz, Lesonice (Horní Lažany), Lesůňky, Litohoř, Loukovice, Lukov,

Mikulovice, Moravské Budějovice (Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín), Nimpšov, Nové

Syrovice (Krnčice a Krnčín), Ostašov, Petrůvky, Slavíčky (Okrašovice a Pozďátky),

Šebkovice, Vícenice, Výčapy (Štěpánovice) a Zvěrkovice

ad 2) Třebíč (Borovina, Budíkovice, Horka-Domky, Jejkov, Nové Dvory, Nové Město,

Pocoucov, Podklášteří, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice, Sokolí, Stařečka, Týn,

Vnitřní město a Zámostí):

1. JUDr. Miroslav Michálek bude pověřován v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

narozených 1. až 6. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

2. JUDr. Věra Hodějovská bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

narozených 7. až 12. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

3. JUDr. Tomáš Strnad, bude pověřován v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

narozených 13. až 19. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

4. JUDr. Jana Pohanková bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

narozených 20. až 26. dne v kalendářním měsíci roku 2018,

5. JUDr. Jiří Strnad bude pověřován v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích narozených

27. až posledního dne v kalendářním měsíci roku 2018.

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je v případě obvodového systému kritériem pro

pověření poslední bydliště zůstavitele, v případě časového systému je kritériem den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na rok jeho smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

-22-

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-23-

X.

Okresní soud v Uherském Hradišti

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu v Uherském Hradišti, všichni se sídlem v

Uherském Hradišti:

1. JUDr. Gabriela Bičanová

2. Petr Boháč

3. JUDr. Jitka Famfulíková

4. Mgr. Bohumil Kunc

5. Mgr. Petr Ondrůšek

6. JUDr. Pavla Šimková

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech pověřování jako soudní komisaři kombinací obvodového

a časového systému takto:

1) Všichni notáři podle místa posledního trvalého pobytu evidovaného v informačním

systému evidence obyvatel.

2) Mgr. Bohumil Kunc, Mgr. Petr Ondrůšek, JUDr. Pavla Šimková v řízeních po zůstavitelích,

kteří měli poslední trvalý pobyt evidovaný v informačním systému evidence obyvatel –

z města Uherského Hradiště místní části Jarošov, Mařatice, Rybárny, Sady a

Uherské Hradiště – město, budou pověřování časovým systémem podle data smrti

zůstavitelů.

ad. 1) Rozdělení obcí (včetně jejich místních částí uvedených v závorkách):

1. JUDr. Gabriela Bičanová

Boršice u Blatnice, Hostětín, Huštěnovice, Jankovice, Košíky, Kunovice, Ostrožská Nová

Ves (Chylice), Pitín, Podolí, Slavkov, Strání (Květná), Suchá Loz, Sušice, Topolná,

Hradčovice (Lhotka).

Z města Uherského Hradiště místní části Míkovice a Vésky.

2. Petr Boháč

Částkov, Hostějov, Kněžpole, Korytná, Kostelany nad Moravou, Kudlovice, Medlovice,

Mistřice (Javorovec), Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Nezdenice, Nivnice, Ořechov,

Ostrožská Lhota, Osvětimany, Polešovice, Rudice, Salaš, Tučapy, Újezdec, Vážany a

Velehrad.

3. JUDr. Jitka Famfulíková

Drslavice, Pašovice, Prakšice, Šumice, Uherský Brod (Havřice, Maršov, Těšov a Újezdec),

Veletiny a Vlčnov.

4. Mgr. Bohumil Kunc

Bílovice, Popovice, Staré Město, Břestek, Bystřice pod Lopeníkem, Stříbrnice, Starý

Hrozenkov, Tupesy, Traplice, Vyškovec, Zlechov.

-24-

5. Mgr. Petr Ondrůšek

Babice, Bánov, Bojkovice (Bzová, Krhov a Přečkovice), Jalubí, Komňa, Uherský Ostroh

(Kvačice a Ostrožské Předměstí), Vápenice, Záhorovice, Žítková.

6. JUDr. Pavla Šimková

Boršice u Buchlovic, Březolupy, Březová, Buchlovice, Dolní Němčí, Hluk, Horní Němčí,

Lopeník, Staré Hutě, Stupava, Svárov a Zlámanec.

ad. 2)

Mgr. Bohumil Kunc, Mgr. Petr Ondrůšek, JUDr. Pavla Šimková budou pověřováni úkony

v řízeních o pozůstalostech dle časového rozvrhu, podle data smrti zůstavitele, postupně takto :

1. datum smrti 1. ledna 2018 – Mgr. Bohumil Kunc

2. datum smrti 2. ledna 2018 – Mgr. Petr Ondrůšek

3. datum smrti 3. ledna 2018 – JUDr. Pavla Šimková

a další dny roku 2018 v tomto pořadí až do konce roku.

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je v případě obvodového systému kritériem pro

pověření poslední bydliště zůstavitele, v případě časového systému je kritériem den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na rok jeho smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-25-

XI.

Okresní soud ve Vyškově

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu ve Vyškově:

1. Mgr. Jiří Hron - sídlo ve Vyškově

2. JUDr. Blanka Lotreková - sídlo ve Slavkově u Brna

3. JUDr. Zdeňka Otevřelová - sídlo ve Vyškově

4. JUDr. Jana Pospíšilová - sídlo v Bučovicích

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech pověřováni jako soudní komisaři kombinací

obvodového a časového systému takto:

1) Všichni notáři podle místa posledního trvalého pobytu evidovaného v informačním

systému evidence obyvatel.

2) JUDr. Zdeňka Otevřelová a Mgr. Jiří Hron v řízeních po zůstavitelích, kteří měli poslední

trvalý pobyt evidovaný v informačním systému evidence obyvatel ve Vyškově, budou

pověřováni podle data smrti zůstavitelů.

ad 1) Rozdělení obcí (včetně jejich místních částí uvedených v závorkách):

1. Mgr. Jiří Hron

Březina, Dětkovice, Drnovice, Drysice, Hlubočany (Terešov), Kučerov, Medlovice,

Moravské Málkovice, Nové Sady (Březina), Orlovice, Podivice, Prusy-Boškůvky (Moravské

Prusy), Pustiměř (Pustiměřské Prusy), Radslavice (Radslavičky), Studnice (Odrůvky),

Švábenice, Vážany a Zelená Hora

2. JUDr. Blanka Lotreková

Bošovice, Heršpice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice,

Lovčičky, Milešovice, Nížkovice, Otnice, Rousínov (Čechyně, Královopolské Vážany,

Kroužek, Rousínovec, Slavíkovice a Vítovice), Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad

Litavou, Velešovice a Zbýšov

3. JUDr. Zdeňka Otevřelová

Habrovany, Hoštice-Heroltice, Ivanovice na Hané (Chvalkovice na Hané), Ježkovice,

Komořany, Krásensko, Křižanovice u Vyškova, Luleč, Lysovice, Nemojany, Olšany,

Podbřežice, Podomí, Račice-Pístovice, Rostěnice, Ruprechtov, Rybníček, Topolany a

Tučapy a Zvonovice

4. JUDr. Jana Pospíšilová

Bohaté Málkovice, Bohdalice-Pavlovice (Manerov), Brankovice, Bučovice (Černčín,

Kloboučky, Marefy, a Vícemilice), Dobročkovice, Dražovice, Hodějice, Hvězdlice (Nové

Hvězdlice a Staré Hvězdlice), Chvalkovice, Kojátky (Šardičky), Kozlany, Kožušice,

Křižanovice, Letonice, Malínky, Milonice, Mouchnice, Mouřínov, Němčany, Nemochovice,

Nemotice, Nesovice (Letošov), Nevojice, Rašovice, Snovídky a Uhřice

-26-

ad 2) Vyškov (Brňany, Dědice, Hamiltony, Křečkovice, Lhota, Nosálovice, Nouzka,

Opatovice, Pařezovice, Pazderna, Rychtářov, Vyškov-město, Vyškov-Předměstí a

Zouvalka):

1. Mgr. Jiří Hron bude pověřován v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích zemřelých

v období od 1. do 30. dne kalendářního měsíce roku 2018 v liché dny a ve

dnech 31. ledna, 31. května, 31. srpna a 31. prosince roku 2018.

2. JUDr. Zdeňka Otevřelová bude pověřována v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích

zemřelých v období od 1. do 30. dne kalendářního měsíce roku 2018 v sudé dny

a ve dnech 31. března, 31. července a 31. října 2018.

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je v případě obvodového systému kritériem pro

pověření poslední bydliště zůstavitele, v případě časového systému je kritériem den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na rok jeho smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-27-

XII.

Okresní soud ve Zlíně

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu ve Zlíně, všichni se sídlem ve Zlíně:

1. Eva Daňková

2. JUDr. Eva Dufková

3. JUDr. Jitka Holcmanová

4. JUDr. Libuše Kučerová

5. JUDr. Radomír Pavelka

6. JUDr. Lenka Řezáčová

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech po zůstavitelích, kteří měli v informačním systému

evidence obyvatel evidován poslední trvalý pobyt v obvodu Okresního soudu ve Zlíně,

pověřováni časovým systémem podle data smrti zůstavitelů postupně takto:

1. datum smrti 1. ledna 2018 - Eva Daňková,

2. datum smrti 2. ledna 2018 - JUDr. Eva Dufková,

3. datum smrti 3. ledna 2018 - JUDr. Jitka Holcmanová,

4. datum smrti 4. ledna 2018 - JUDr. Libuše Kučerová,

5. datum smrti 5. ledna 2018 - JUDr. Radomír Pavelka,

6. datum smrti 6. ledna 2018 - JUDr. Lenka Řezáčová,

a další dny roku 2018 v tomto pořadí až do 31. prosince.

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je kritériem pro pověření den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na jeho rok smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

-28-

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-29-

XIII.

Okresní soud ve Znojmě

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu ve Znojmě, všichni se sídlem ve Znojmě:

1. JUDr. Jiří Fryč

2. Mgr. Jiří Horák

3. JUDr. Zuzana Kellová

4. JUDr. Jana Plochová

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech pověřováni jako soudní komisaři kombinací

obvodového a časového systému takto:

1) Všichni notáři podle místa posledního trvalého pobytu evidovaného v informačním

systému evidence obyvatel.

2) Všichni notáři v řízeních po zůstavitelích, kteří měli poslední trvalý pobyt evidovaný

v informačním systému evidence obyvatel ve Znojmě, v Dobšicích, Novém Šaldorfu-

Sedlešovicích a Suchohrdlech, budou pověřováni podle data smrti zůstavitelů.

ad 1) Rozdělení obcí (včetně jejich místních částí uvedených v závorkách):

1. JUDr. Jiří Fryč

Bezkov, Bítov, Blanné, Blížkovice, Bohutice, Boskovštejn, Branišovice, Citonice,

Ctidružice, Damnice, Dyjákovičky, Grešlové Mýto, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov

(Čížov), Hostim, Chvalatice, Chvalovice, Jiřice u Mor. Budějovic, Korolupy, Lančov,

Lesná, Loděnice, Lubnice, Mašovice, Milíčovice, Olbramkostel, Onšov, Oslnovice, Pavlice,

Podhradí nad Dyjí, Podmolí, Podmyče, Prokopov, Rozkoš, Stálky, Starý Petřín (Jazovice,

Nový Petřín), Stošíkovice na Louce, Suchohrdly u Miroslavi, Šafov, Šatov, Štítary,

Šumice, Šumná, Trnové Pole, Uherčice (Měšovice), Vracovice, Vranov nad Dyjí,

Vranovská Ves, Vratětín, Vysočany, Zálesí, Zblovice a Žerůtky

2. Mgr. Jiří Horák

Borotice, Čermákovice, Dobelice, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Dyje, Džbánice, Horní

Dubňany, Horní Kounice, Jamolice, Jezeřany-Maršovice, Kadov, Křepice, Kubšice,

Lesonice, Medlice, Miroslav (Kašenec), Miroslavské Knínice, Morašice, Moravský Krumlov

(Polánka, Rakšice a Rokytná), Našiměřice, Olbramovice Petrovice, Přeskače, Rešice,

Rybníky, Skalice, Tavíkovice (Dobronice), Trstěnice, Tulešice, Újezd, Vedrovice,

Vémyslice a Vítonice

3. JUDr. Zuzana Kellová

Bantice, Božice, Břežany, Čejkovice, Dolenice, Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek,

Hrušovany nad Jevišovkou, Jaroslavice, Jiřice u Miroslavi, Krhovice, Křidlůvky,

Litobratřice, Lukov, Mackovice, Oleksovice, Pravice, Slup (Oleksovičky), Strachotice

(Micmanice), Šanov, Troskotovice, Valtrovice, Velký Karlov, Višňové a Vrbovec (Hnízdo)

-30-

4. JUDr. Jana Plochová

Běhařovice (Ratišovice a Stupešice), Bojanovice, Černín, Hluboké Mašůvky, Hodonice,

Horní Dunajovice (Domčice), Hostěradice (Chlupice a Míšovice), Jevišovice, Kravsko,

Kuchařovice, Kyjovice, Lechovice, Mikulovice, Němčičky, Plaveč, Plenkovice, Práče,

Prosiměřice, Rudlice, Slatina, Střelice, Tasovice, Těšetice, Tvořihráz, Únanov, Vevčice,

Výrovice, Želetice a Žerotice

ad 2) Znojmo (Derflice, Kasárna, Konice, Mramotice, Načeratice, Oblekovice, Popice,

Přímětice), Dobšice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchohrdly:

1. JUDr. Jiří Fryč - zůstavitelé zemřelí v 1. týdnu roku 2018,

2. JUDr. Jana Plochová - zůstavitelé zemřelí ve 2. týdnu roku 2018,

3. Mgr. Jiří Horák - zůstavitelé zemřelí ve 3. týdnu roku 2018,

4. JUDr. Zuzana Kellová - zůstavitelé zemřelí ve 4. týdnu roku 2018,

a v tomto pořadí postupně až do konce roku 2018.

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je v případě obvodového systému kritériem pro

pověření poslední bydliště zůstavitele, v případě časového systému je kritériem den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na rok jeho smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

-31-

XIV.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Rozvrh na rok 2018

A

Seznam notářů v obvodu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, všichni se sídlem ve Žďáru

nad Sázavou:

1. JUDr. Hana Hornyšová

2. JUDr. Hana Kantorová

3. JUDr. Jana Trutnová

4. JUDr. Eva Turinská

B

Notáři budou v řízeních o pozůstalostech pověřováni jako soudní komisaři kombinací

obvodového a časového systému takto:

1) Všichni notáři podle místa posledního trvalého pobytu evidovaného v informačním

systému evidence obyvatel.

2) Všichni notáři v řízeních po zůstavitelích, kteří měli poslední trvalý pobyt evidovaný

v informačním systému evidence obyvatel ve Žďáru nad Sázavou, budou pověřováni

podle data smrti zůstavitelů.

ad 1) Rozdělení obcí (včetně jejich místních částí uvedených v závorkách):

1. JUDr. Hana Hornyšová

Bohuňov (Janovičky), Březejc, Březí (Ondrušky), Březské, Budeč, Bystřice nad Perštejnem

(Bratrušín, Divišov, Domanín, Domanínek, Dvořiště, Karasín, Kozlov, Lesoňovice, Pivonice,

Rovné a Vítochov), Býšovec (Smrček), Dalečín (Hluboké a Veselí), Černvír, Dolní

Heřmanice (Oslava), Dolní Rožínka (Horní Rozsíčka), Drahonín, Chlum-Korouhvice,

Jabloňov, Koroužné (Kobylnice a Švařec), Lísek (Lhota a Vojtěchov), Martinice, Matějov,

Milasín, Moravecké Pavlovice, Nedvědice (Perštejn), Nové Veselí, Nyklovice, Olší (Klokočí,

Litava a Rakové), Ořechov (Ronov), Osová Bítýška (Osová), Písečné, Prosetín (Brťoví a

Čtyři Dvory), Rodkov, Rovečné (Malé Tresné), Rozsochy (Albrechtice, Blažejovice,

Kundratice a Vojetín), Rožná (Josefov a Zlatkov), Ruda (Lhotka), Sejřek (Bor), Skorotice

(Chlébské), Skřinářov, Sulkovec (Polom), Štěpánov nad Svratkou (Vrtěříž), Ubušínek,

Ujčov (Dolní Čepí, Horní Čepí, Kovářová a Lískovec), Újezd, Unčín, Věchnov, Velké

Janovice, Velké Trestné, Věstín (Bolešín a Věstínek), Věžná (Jabloňov a Perštejnské

Janovice), Vír, Vlkov, Záblatí a Ždánice

2. JUDr. Hana Kantorová

Blažkov (Dolní Rozsíčka), Bobrová, Bobrůvka, Bohdalec, Borovnice, Bukov, Daňkovice,

Dlouhé, Fryšava pod Žákovou horou, Herálec (Brušovec, Český Herálec, Kocanda a

Kuchyně), Horní Rožíňka, Chlumětín, Javorek, Jimramov (Benátky, Sedliště, Trhonice a

Ubušín), Kadov, Krásné (Mrhov), Křídla, Křižánky (České Milovy, České Křižánky a

Moravské Křižánky), Kuklík, Líšná, Mirošov, Moravec, Nová Ves u Nového města na

Moravě, Nové Město na Moravě (Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice,

Pohledec, Rokytno, Slavkovice a Studnice), Nový Jimramov (Jimramovské Paseky a Široké

Pole), Pikarec, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská Svratka, Radkov, Řečice, Sněžné

-32-

(Blatiny, Krátká, Milovy u Sněžného, Podlesí, Samotín a Vříšť), Spělkov, Strachujov,

Strážek (Habří, Jemnice, Krčma, Meziboří, Mitrov a Moravecké Janovice), Střítež (Nivy),

Svratka (Česká Cikánka, Moravská Cikánka a Moravská Svratka), Tři Studně, Věcov

(Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec a Roženecké Paseky), Vlachovice,

Zubří a Zvole (Branišov a Olešinky)

3. JUDr. Jana Trutnová

Baliny, Blízkov (Dědkov), Bory (Cyrilov a Horní Bory), Černá (Milíkov), Hodíškov, Horní

Radslavice, Chlumek, Jámy, Kněževes, Krásněves, Kyjov, Lavičky (Závist), Lhotka, Měřín

(Pustina), Netín (Záseka), Obyčtov, Oslavice, Osové, Ostrov nad Oslavou (Suky), Otín

(Geršov a Pohořílky), Pavlínov, Pavlov (Starý Telečkov), Petráveč, Počítky, Račín,

Radenice, Radňovice, Radostín nad Oslavou (Zahradiště), Rousměrov (Laštovičky),

Sazomín, Sklené nad Oslavou, Stránecká Zhoř (Frankův Zhořec, Kochánov a Nová Zhoř),

Světnov, Uhřínov (Šeborov), Vatín, Velké Meziříčí (Dolní Radslavice, Hrbov, Kúsky, Lhotky,

Mostiště, Olší nad Oslavou a Svařenov), Vídeň, Vysoké, Zadní Zhořec a Znětínek

4. JUDr. Eva Turinská

Bohdalov (Chroustov), Borač (Podolí), Borovník, Březí nad Oslavou, Cikháj, Dobrá Voda,

Dolní Libochová (Bojanov), Dolní Loučky (Střemchoví), Doubravník (Křížovice) Hamry nad

Sázavou (Najdek a Šlakhamry), Heřmanov, Horní Libochová (Dolní Hlíny a Horní Hlíny),

Horní Loučky, Jívoví, Kaly (Zahrada), Kadolec, Karlov, Katov, Kotlasy, Kozlov, Křižanov,

Křižínkov, Křoví, Kundratice, Kuřimská Nová Ves (Prosatín), Kuřimské Jestřabí (Blahoňov),

Lubné, Malá Losenice, Milešín, Níhov, Nížkov (Buková a Špinov), Nová Ves, Nové Dvory,

Nové Sady, Perštejnské Jestřabí (Husle, Jilmoví a Maňová), Poděšín, Pokojov, Polnička,

Radňoves, Radostín, Rojetín, Rosička, Rozseč, Rudolec, Říkonín, Sázava (Česká Mez),

Sirákov, Sklené, Skryje (Boudy), Sviny, Škrdlovice, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova,

Velká Bíteš (Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov,

Ludvíkov a Pánov), Velká Losenice (Pořežín), Vepřová, Vidonín, Vojnův Městec (Nová Huť)

Vratislávka a Žďárec (Ostrov a Víckov)

ad 2) Žďár nad Sázavou (Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko):

1. JUDr. Hana Hornyšová - po zůstavitelích zemřelých 1. ledna 2018,

2. JUDr. Hana Kantorová - po zůstavitelích zemřelých 2. ledna 2018,

3. JUDr. Jana Trutnová - po zůstavitelích zemřelých 3. ledna 2018,

4. JUDr. Eva Turinská - po zůstavitelích zemřelých 4. ledna 2018,

a takto postupně až do konce roku 2018.

C

V řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku podle § 192 a 193 zákona o zvláštních řízeních

soudních nebo podle § 175x občanského soudního řádu (v případě smrti zůstavitele do

31.12.2013) a v řízeních podle § 194 zákona o zvláštních řízeních soudních (má-li dědictví

nabýt následný dědic), soud pověří provedením úkonů jako soudního komisaře toho notáře,

který byl pověřen v původním řízení, případně jeho nástupce v úřadu. Bude-li se jednat o

řízení skončené bývalým státním notářstvím, je v případě obvodového systému kritériem pro

pověření poslední bydliště zůstavitele, v případě časového systému je kritériem den a měsíc smrti

zůstavitele, bez ohledu na rok jeho smrti.

D

Bude-li podle § 104 zákona o zvláštních řízeních soudních notáři zrušeno pověření, nebo

bude podle § 105 tohoto zákona vyloučen z projednávání věci, anebo bude soudem nařízena

-33-

výměna notáře podle § 131 tohoto zákona, pověří soud k provedení úkonů v této věci notáře

následujícího v seznamu notářů uvedeném shora v části A, v případě posledního uvedeného

notáře soud pověří prvního notáře uvedeného v tomto seznamu. V dalších takových věcech

téhož notáře soud pověří notáře po jedné věci postupně následující notáře uvedeným

způsobem.

E

Zemře-li manžel po smrti svého manžela a v prvním řízení o pozůstalosti nebylo vydáno

usnesení, kterým se řízení končí, pověří soud ve věci později zemřelého manžela toho notáře,

který byl pověřen ve věci dříve zemřelého manžela, bez ohledu na pravidla uvedená shora.

To platí i pro řízení o dodatečně najevo vyšlém majetku, který byl předmětem společného

jmění (bezpodílového spoluvlastnictví) manželů.

F

Nebude-li možno pověřit notáře podle pravidel uvedených shora, pověří soud v takové věci

notáře, který se s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení jeví jako vhodný. Hlediskem je

zejména místo, kde se nachází majetek, který je předmětem řízení o pozůstalosti, nebo

bydliště účastníků. Není-li takové hledisko, budou pověřováni v takových věcech postupně po

jedné všichni v seznamu uvedení notáři.

JUDr. Milan Bořek

předseda Krajského soudu v Brně

ePodatelna