obsah

Okresní soud v Třebíči

Předběžná opatření

Předběžná opatření

 

Podávání návrhů na nařízení předběžného opatření

 

 

Návrh na vydání předběžného opatření se v mimopracovní době a ve dnech pracovního klidu podává soudci  v pracovní pohotovosti, vždy po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 605 260 055.

 

K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla  předběžným opatřením, je žalobce povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000,- Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000,- Kč. Podalo-li návrh na předběžné opatření více žalobců, jsou povinni jistotu složit společně a nerozdílně. Nebude-li jistota složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

 

Jistota se skládá v hotovosti do pokladny soudu nebo na účet Okresního soudu v Třebíči, č. účtu 6015-927711/0710, vedený u ČNB Brno s uvedením variabilního symbolu.

Variabilním symbolem je IČO, pokud návrh na předběžné opatření podává právnická osoba, nebo rodné číslo, podává-li návrh fyzická osoba.

 

ePodatelna