obsah

Okresní soud v Třebíči

Podávání stížností

PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 

 

   Postup při podávání a vyřizování stížností je upraven zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, v §§ 164 – 174, a v Instrukci Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 28.2.2002, č.j. 106/2001-OSM, o vyřizování stížností na postup soudů podle zák. č. 6/2002 Sb., v platném znění.

 

   Fyzické i právnické osoby jsou oprávněny obracet se na orgány státní správy soudů /předsedu a místopředsedu soudu/ se stížnostmi, jen jde-li o průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob a narušování důstojnosti řízení před soudem.

Zda jde o stížnost, se posuzuje podle obsahu podání bez ohledu na to, jak je označeno. Stížnosti se nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti.

 

   Stížnosti lze podat písemně i prostřednictvím elektronické pošty, ústně, nikoli však telefonicky. Anonymní podání se nevyřizují. O ústně podané stížnosti, kterou nelze ihned vyřídit, nechá sepsat orgán státní správy soudu písemný záznam.  Stížnosti v ústní formě přijímá a vyřizuje předseda soudu nebo z jeho pověření místopředseda soudu, a to pouze v době, která je rozvrhem práce soudu stanovena jako úřední hodiny předsedy a místopředsedy soudu.

 

   Úřední hodiny předsedy soudu jsou v úterý od 9.00 hodin do 11.00 hodin a u místopředsedkyně soudu v pondělí od 9.00 – 11.00 hodin.

ePodatelna