obsah

Okresní soud v Teplicích

Instrukce MSp. č.j. 286/2011-OT-OSV

 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR

ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV,

kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti ČR stanoví k zajištění jednotného postupu podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů1), v souladu s nařízením vlády

č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle

zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen

„sazebník“):

 

§ 1

Náklady na pořízení kopií

(1) Za pořízení kopie formátu A4

a) jednostranná - 2,- Kč

b) oboustranná - 3,- Kč

(2) Za pořízení kopie formátu A3

a) Jednostranná - 3,- Kč

b) Oboustranná - 4,- Kč

(3) Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané povinným

subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou

prodeje tohoto výtisku.

 

§ 2

Náklady na pořízení technických nosičů dat

(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 10,- Kč.

(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 15,- Kč

(3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné

pořizovací ceny.

 

§ 3

Náklady na odeslání informací žadateli

(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.

(2) Náklady na balné se nehradí.

 

§ 4

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se

výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200,- Kč. V případě mimořádně

rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících

na každého pracovníka.

 

§ 5

Společná ustanovení

(1) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je povinnými subjekty požadováno pouze tehdy,

přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,- Kč bez nákladů na poštovní služby.

(2) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně

rozsáhlé, a povinný subjekt proto není oprávněn požadovat úhradu dle § 4 sazebníku.

 

§ 6

Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 15. července 2011.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Jiří Pospíšil

____________________

1) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb.,

zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb.,

zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 123/2010 Sb.

ePodatelna