obsah

Okresní soud v Teplicích

Umístění úřední desky v budově OS Teplice


    -   po levé straně ve vstupní hale v přízemí budovy soudu

Na úřední desce jsou vyvěšována určená rozhodnutí soudu a jeho úřední sdělení.                              

Je-li stanoveno, že rozhodnutí soudu má být doručeno vyhláškou, vyvěsí se na úřední desce soudu. Patnáctým dnem se rozhodnutí z úřední desky sejme a tento den se označí jako den, kdy bylo rozhodnutí doručeno účastníkům, kteří nejsou soudu známi nebo jejichž pobyt není znám.

Podání učiněná v elektronické podobě musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesilatele (zákon č. 227/2000 Sb., ze dne 29. 6. 2000, o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů). Odesilatel je povinen uvést místo, kde je uložen jeho kvalifikovaný certifikát v podobě adresy veřejně přístupného seznamu certifikátů, vydaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. O neúspěšném ověření elektronického podpisu soud odesilatele informuje.

Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká, co sleduje, musí být podepsáno a datováno (§ 42 odst. 4 věta prvá o. s. ř.).

Je-li třeba podání vyhotovit ve více stejnopisech (§ 42 odst. 4 věta třetí o. s. ř.), zhotoví stejnopisy a zajistí jejich rozeslání ostatním účastníkům příslušný soud, jemuž je podání adresováno. Za vyhotovení stejnopisu lze účastníku vyměřit soudní poplatek.

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb. se anonymní podání nevyřizují.

ePodatelna