obsah

Okresní soud v Tachově

Obecné informace


Obecné informace

I.

1. Jménem republiky soudní moc vykonávají nezávislé soudy.

2. Úkolem soudů je zejména:

a. rozhodovat o právech, povinnostech a právem chráněných zájmech fyzických a právnických osob a státu, pokud zákon nestanoví jinak,

b. rozhodovat o vině obžalovaného a ukládat zákonem stanovené tresty, popřípadě jiná opatření,

c. přezkoumávat zákonnost rozhodnutí orgánů veřejné správy, nestanoví-li zákon jinak,

d. přezkoumávat zákonnost rozhodnutí jiných orgánů, pokud tak zákon stanoví.

3. Na orgány státní správy  soudů se lze obracet se stížnostmi na postup soudu, jen jde-li o průtahy v řízení nebo nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti před soudem.Stížností se nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti.

4. Okresní soud se skládá z přesedy soudu, místopředsedy nebo místopředsedů soudu, dalších soudců a přísedících. Okresní soud rozhoduje v senátech nebo samosoudcem. Senáty okresního soudu se skládají ze soudce a dvou přísedících.

5. Obvody a sídla okresních soudů se shodují s územím a sídlem okresů.

6. Předseda okresního soudu vykonává státní správu okresního soudu tím, že

a. zajišťuje chod okresního soudu po stránce personální a organizační; za tím účelem zejména stanoví počty přísedících tohoto soudu, zajišťuje řádné obsazení okresního soudu odbornými a dalšími pracovníky, vyřizuje personální věci soudců a ostatních pracovníků tohoto soudu,

b. zajišťuje chod okresního soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,

c. dohlíží na přípravnou službu justičních čekatelů po dobu jejího výkonu u okresního soudu,

d. pečuje o další odbornou výchovu soudců a ostatních pracovníků soudu,

e. pečuje o odbornou průpravu přísedících okresního soudu k výkonu jejich funkce,

f. dohlíží na řádný chod soudních kanceláří.

Předseda okresního soudu dbá o důstojnost jednání, o dodržování zásad soudcovské etiky a plynulost soudního řízení okresního soudu. K tomuto účelu

a. provádí prověrky soudních spisů,

b. dohlíží na úroveň soudního jednání,

c. vyřizuje stížnosti.

7. Předseda okresního soudu vyřizuje stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy, na nevhodné chování nebo narušování řízení místopředsedou soudu, soudci, ostatními pracovníky a přísedícími okresního soudu.

8. Stížnost musí být vyřízena do dvou měsíců ode dne doručení orgánu státní správy soudu , který je příslušný k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě informován. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, pokud v jejím průběhu nelze zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti; stěžovatele je třeba o tom písemně vyrozumět. Pokud byla stížnost shledána důvodnou, je třeba stěžovateli sdělit, jaká opatření byla přijata k odstranění zjištěných závad.

II.

Problematika postavení soudu a soudců je upravena zejména v těchto právních předpisech:

° Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

° Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

° Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

° Zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

° Zákon č. 412/1991 Sb.,o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají zejména u vedoucí správy soudu, číslo dveří 16/II poschodí. Zde lze také nahlédnot do všech právních předpisů, zmíněných v tomto dokumentu, jakož i do zákona č. 141/1961 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále do rozvrhu práce Okresního soudu v Tachově pro rok 2012.  

   

ePodatelna