obsah

Krajský soud v Ostravě

Informace o způsobu zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v rámci výběrového řízení na pracovní pozici

 

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále též jen „obecné nařízení“) Krajský soud v Ostravě informuje uchazeče o zaměstnání o způsobu zpracování jejich osobních údajů.

 

Správce osobních údajů

Krajský soud v Ostravě se sídlem Havlíčkovo nábř. 34, 728 81 Ostrava 1, tel.: 596 153 222, ID datové schránky: jhyaeqv, email: podatelna@ksoud.ova.justice.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Panoš, zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem Vyšehradská 424/16, 128 00 Praha 2 - Nové Město, ID datové schránky: kq4aawz, tel.: +420 221 997 476, e-mail: poverenec@msp.justice.cz

 

Druh, způsob a účel zpracování osobních údajů

Rozsah požadovaných osobních údajů vyplývá z ust. § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonnost zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací výběrového řízení na pracovní pozici představuje udělený souhlas subjektu údajů (uchazeče o zaměstnání) se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak v analogové formě listin, tak v elektronické podobě za splnění podmínky bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vybrání nejvhodnějšího kandidáta na pracovní pozici v rámci daného výběrového řízení.

Veškeré materiály obsahující osobní údaje, které byly Krajskému soudu v Ostravě doručeny v rámci náborového procesu, jsou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení na pracovní pozici. V opačném případě jsou ihned skartovány, nejpozději však po skončení výběrového řízení na pracovní pozici, popř. jsou uchazečům o zaměstnání na vlastní žádost vráceny.

Krajský soud v Ostravě získává osobní údaje pouze přímo od uchazečů o zaměstnání.

Osobní údaje zpracovávané pro účely výběrového řízení na pracovní pozici nepředává Krajský soud v Ostravě žádným třetím osobám a nevyužívá je k jinému účelu, než ke kterému byly poskytnuty.

 

Práva uchazeče o zaměstnání v souladu se zpracováním osobních údajů

-          právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení),

-          právo na opravu osobních údajů (čl. 16 obecného nařízení),

-          právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 obecného nařízení),

-          právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 obecného nařízení).

ePodatelna