obsah

Okresní soud ve Strakonicích

Zásady stanovení úhrad za poskytování informací a soudní poplatky dle z.č. 549/1991 Sb.

Systém ASPI - stav k 3.3.2016 do částky 25/2016 Sb. a 5/2016 Sb.m.s. - RA833

549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - poslední stav textu nabývá účinnost až od  1. 7.2016

 

 

Příloha

 

SAZEBNÍK POPLATKŮ

 

Poplatky za řízení

 

Položka 1

 

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 20 000 Kč                                          1 000 Kč

b) v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 000 000 Kč                5 % z této částky

c) v částce vyšší než 40 000 000 Kč                             2 000 000 Kč a 1 % z částky

                                                                přesahující 40 000 000 Kč; částka

                                                                nad 250 000 000 Kč se nezapočítává

 

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně. Uplatnil-li žalovaný proti navrhovateli svou peněžitou pohledávku k započtení, platí se poplatek z částky, o kterou pohledávka žalovaného přesahuje peněžité plnění uplatněné navrhovatelem.

 

3. Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, vybere se poplatek podle bodu 1. Ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy to platí obdobně.

 

4. Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1, a to podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 

Položka 1a

 

zrušena

 

 

Položka 2

 

                1. Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění

 

 

a) do částky 10 000 Kč včetně                                     400 Kč

b) v částce vyšší než 10 000

do 20 000 Kč včetně                                               800 Kč

c) v částce vyšší než 20 000 Kč                     4 % z této částky

 

                2. Pokud soud platební rozkaz nevydá a pokračuje v řízení, doměří navrhovateli poplatek do výše položky 1.

 

                3. Pokud nebyl návrh na vydání elektronického platebního rozkazu podán prostřednictvím aplikace k tomu určené, vybere se poplatek podle položky 1.

 

Položka 3

 

                Za návrh na zahájení řízení s návrhem na náhradu nemajetkové újmy v penězích

a) do částky 200 000 Kč včetně                                  2 000 Kč

b) v částce vyšší než 200 000 Kč                                1 % z této částky

 

Položka 4

 

                1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění

a) za každou nemovitou věc                                          5 000 Kč

b) za každý obchodní závod nebo za každou jeho organizační složku  15 000 Kč

c) v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak              2 000 Kč

 

                2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

 

                3. Za návrh na zahájení řízení o určení vlastnictví k nemovité věci, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitou věc nebo o vyloučení nemovité věci, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k obchodnímu závodu nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o obchodní závod nebo jeho organizační složku, nebo z návrhu o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

 

                4. Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek podle bodu 1 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká. Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, to platí obdobně.

 

                5. Poplatek z návrhu na určení neplatnosti smlouvy a za řízení zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení právnické osoby, likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

 

                6. Za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství, za návrh na zahájení řízení na určení neplatnosti nebo o určení, zda tu manželství je či není, za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, za návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy nebo za návrh na zahájení řízení na ochranu dobré pověsti právnické osoby bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

 

Položka 5

 

Za návrh na nařízení předběžného opatření                         1 000 Kč

 

Položka 6

 

1. Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění

manželů nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví   2 000 Kč

 

                2. Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o 5 000 Kč za každou nemovitou věc a o 15 000 Kč za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku, která je předmětem vypořádání.

 

Položka 7

 

                Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění

 

 

a) do částky 50 000 Kč včetně                                     500 Kč

b) v částce vyšší než 50 000 Kč                                 1 % z této částky

                                                                nejvýše 15 000 Kč

 

Položka 8

 

 

 

Za návrh na zahájení řízení o poddlužnické žalobě                 2 000 Kč

 

Položka 9

 

                1. Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

a) je-li předmětem smíru peněžité plnění do částky 25 000 Kč

včetně                                                            500 Kč

b) je-li předmětem smíru peněžité plnění vyšší než 25 000 Kč    2 % z této částky

                                                                nejvýše 30 000 Kč

c) v ostatních případech                                        1 000 Kč

 

                2. Za schválenou mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci7) se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a), a to bez zřetele k tomu, co je předmětem mediační dohody.

 

                3. Za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá.

 

Položka 10

 

Za návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve

věcech určení (zjištění nebo popření) rodičovství                 2 000 Kč

 

Položka 11

 

                1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku

a) za první zápis akciové společnosti

do veřejného rejstříku                  12 000 Kč

b) za první zápis spolku

do veřejného rejstříku                   1 000 Kč

c) za první zápis osoby do veřejného

rejstříku, s výjimkou akciové

společnosti nebo spolku                  6 000 Kč

d) za změny nebo doplnění zápisu

u spolku                                 1 000 Kč

e) za změny nebo doplnění zápisu         2 000 Kč

d) za zápis obchodní firmy řádně založené

obchodní korporace učiněný před zápisem

obchodní korporace do veřejného

rejstříku                                1 000 Kč

--------------------------

 

 

 

                Pozn. ASPI: Z důvodu změny Položky 11 zákonem č. 87/2015 Sb., která však nereflektuje pozbytí platnosti změn provedených zákonem č. 335/2014 Sb., byla v Položce 11 ponechána dvě písmena d).

--------------------------

 

 

 

                2. Poplatek podle bodu 1 písmen d) a e) se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou se rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se právnické osoby nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

 

                3. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedení zápisu.

 

                4. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

 

Položka 12

 

                Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 20 000 Kč včetně                                   1 000 Kč

b) v částce vyšší než 20 000 Kč                                 5 % z této částky

 

Položka 13

 

                1. Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem není peněžité plnění, s výjimkou sporu o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,

a) ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky       5 000 Kč

b) za každou nemovitou věc                                          5 000 Kč

c) za každý obchodní závod nebo za každou jeho organizační složku  15 000 Kč

d) v ostatních případech                                            2 000 Kč

 

                2. Z návrhu o vyloučení nemovité věci z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b) této položky.

 

                3. Z návrhu o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c) této položky.

 

                4. Z návrhu na vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela v incidenčním sporu se vybere poplatek podle položky 6.

 

                5. Poplatek podle písmene a) a d) této položky se vybere za návrh pouze jednou.

Položka 14

 

                1. Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy

a) peníze do 25 000 Kč včetně                                     250 Kč

b) peníze v částce vyšší než 25 000 Kč                            1 % z této částky

c) za každou movitou věc                                          750 Kč

d) za každý cenný papír                                           150 Kč

 

                2. Je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný papír s uvedenou jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene a) nebo písmene b) této položky ze základu, kterým je peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku anebo uvedená jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

Položka 14a

 

zrušena

 

Položka 15

 

1. Za návrh na zahájení řízení o umoření listiny nebo listin       1 000 Kč

 

                2. Podle položky 1 bodu 4 se nepostupuje.

Položka 16

 

Za žalobu na obnovu řízení                                         5 000 Kč

Položka 17

 

Za žalobu pro zmatečnost                                           5 000 Kč

Položka 17a

 

                Za návrh na zrušení rozhodčího nálezu

a) je-li jeho předmětem peněžité plnění a navrhuje se zrušení

z důvodu, že rozhodce nebo stálý rozhodčí soud rozhodoval

spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy

stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu

 s dobrými mravy, vybere se poplatek podle položky 1

b) v ostatních případech                                       Kč 3 000,-

Položka 17b

 

Za návrh na zrušení rozhodnutí

rozhodčí komise spolku                                            3 000 Kč

Položka 18

 

                1. Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem

a) peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně                   1 000 Kč

b) v ostatních případech                                        3 000 Kč

 

                2. Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví

a) proti rozhodnutí správního orgánu                            3 000 Kč

b) na určení, že návrh na registraci stanov (změny stanov)

politické strany nebo politického hnutí nemá nedostatky a

na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části               5 000 Kč

c) na znovuobnovení politické strany nebo politického hnutí    15 000 Kč

d) v ostatních případech                                        2 000 Kč

 

nadpis vypuštěn

 

Položka 19

 

Za kasační stížnost                                               5 000 Kč

Položka 20

 

Za návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví     1 000 Kč

Položka 21

 

                1. Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí,

a) je-li vymáháno peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně    1 000 Kč

b) je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší                5 % z této částky

než 20 000 Kč do 40 000 000 Kč včetně      

c) je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než            2 000 000 Kč a 1 %

40 000 000 Kč                                                   z částky přesahující

                                                                40 000 000 Kč; částka

                                                                nad 250 000 000 Kč

                                                                se nezapočítává

d) jde-li o výkon rozhodnutí vyklizením                         3 000 Kč

e) v ostatních případech                                        2 000 Kč

 

                2. Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 500 Kč.

 

                3. Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere.

 

                4. Za námitky proti příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce se poplatek nevybere.

Položka 22

 

                1. Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, je-li předmětem odvolacího řízení

 

a) peněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 1,

 

b) nepeněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 4.

 

                2. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nemajetkové újmy v penězích, se vybere poplatek podle položky 3.

 

                3. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na nařízení předběžného opatření se vybere poplatek podle položky 5.

 

                4. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

 

                5. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho zvýšení a o snížení nebo zrušení výživného se vybere poplatek podle položky 7.

 

                6. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o poddlužnické žalobě se vybere poplatek podle položky 8.

 

                7. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek podle položky 1. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

 

                8. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovité věci, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitou věc nebo o vyloučení nemovité věci, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene a). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k obchodnímu závodu nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o obchodní závod nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene b). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

 

                9. Je-li předmětem odvolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle položky 1 podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 

                10. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o vypořádání společného jmění manželů a o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se vybere poplatek podle položky 6.

 

                11. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v pozůstalostní věci, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

 

                12. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku

a) do částky 250 000 Kč                    5 000 Kč

b) v částce vyšší než 250 000 Kč           2 % z této částky

                                           nejvýše 100 000 Kč

 

                13. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c) pouze jednou.

 

                14. Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

Položka 23

 

                1. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení

a) peněžité plnění do částky 100 000 Kč včetně                  5 000 Kč

b) za každou nemovitou věc                                          10 000 Kč

c) za každý obchodní závod nebo za každou jeho organizační složku   20 000 Kč

d) v ostatních případech                                            10 000 Kč

2. Za dovolání proti rozhodnutí, které není uvedeno v bodu 1

této položky                                                      2 000 Kč

 

                3. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

 

                4. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích a které nepřevyšuje částku 100 000 Kč, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. Ve sporu o určení vlastnictví, o prodeji zástavy nebo o vyloučení věci se vybere poplatek podle bodu 1 písmene d) této položky.

 

                5. Je-li předmětem dovolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1 této položky podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 

                6. Podle bodu 1 písmene d) této položky se vybere poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé v pozůstalostní věci, o vypořádání společného jmění manželů, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost, o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo o opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 

                7. Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene d) nebo podle bodu 2 této položky pouze jednou.

 

Poplatky za úkony

 

Položka 24

 

Za návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti         1 000 Kč

Položka 24A

 

zrušena

 

Položka 24B

 

zrušena

 

 

nadpis vypuštěn

 

Položka 25

 

Za  pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a za návrh  na

prohlášení o majetku                                               1 000 Kč

Položka 26

 

Za dožádání rozhodců v rozhodčím řízení o provedení úkonu soudem   2 000 Kč

Položka 27

 

Za sepsání podání do protokolu, jestliže to umožňuje občanský

soudní řád nebo zákon o zvláštních

řízeních soudních nebo soudní řád správní                                 1 000 Kč

Položka 28

 

1.  Za vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze

soudních spisů                                                       150 Kč

 

                2. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

Položka 29

 

Za  vydání  osvědčení  či  potvrzení  podle  právních  předpisů

Evropské unie                                                        300 Kč

Položka 30

 

1. Za vyhotovení stejnopisu (opisu) rozhodnutí, protokolu a ověřeného

výpisu z rejstříků a evidencí za každou i započatou stránku           70 Kč

2.  Za  vyhotovení kopie (fotokopie) listin, protokolu, příloh,

záznamů, jiných částí spisů a ostatních evidenčních pomůcek

vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich za každou i

započatou stránku                                                     20 Kč

 

                3. Poplatku nepodléhá stejnopis nebo kopie protokolu vyhotovené k žádosti účastníka, která byla učiněna při úkonu, o němž se protokol sepisuje.

 

                4. Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení poplatník marně soudem vyzván.

 

                5. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

 

                6. Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel, k němuž budou použita, je-li poplatník od poplatku za úkon osvobozen podle § 11 odst. 2.

Položka 31

 

1.  Za poskytnutí kopie elektronických dat, které jsou součástí

spisu, na trvalém nosiči dat, za každý nosič                          50 Kč

 

                2. Poplatku nepodléhá přenos elektronických dat prostřednictvím veřejné datové sítě nebo nahraných na nosič dat žadatele.

Položka 32

 

1. Za přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě

protokolu za každou i započatou stránku                              100 Kč

 

                2. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, je-li pořizován pro neslyšícího či hluchoslepého účastníka.

 

                3. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, pokud se tento přepis pořídil ve věcech, u kterých to stanoví zákon, a ve věcech, u kterých tak určil soud.

Položka 33

 

1. Za  ověření listiny                                                30 Kč

 

                2. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou soud ověřuje.

Položka 34

 

Za ověření podpisu na listině nebo jejím stejnopisu za každý

podpis                                                                30 Kč

Položka 35

 

1. Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich žadatel

nahlédl                                                              500 Kč

 

                2. Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel poplatníkem za řízení.

Položka 36

 

1. Za jmenování soudním znalcem nebo tlumočníkem včetně zapsání

do seznamu soudních znalců a tlumočníků                            1 000 Kč

2. Za rozšíření jmenování o každý další obor nebo jazyk              500 Kč

3. Za oznámení údajů ze seznamu soudních znalců a tlumočníků

týkající se jednoho znalce nebo tlumočníka                           100 Kč

Položka 37

 

1. Za úhrn úkonů potřebných

k protestaci směnky nebo jiného

rubopisem převoditelného cenného

papíru, za každý protestovaný

cenný papír                                                        2 000 Kč

2. Za vyhotovení opisu nebo výpisu

z protestní listiny nebo z knihy

protestů                                                             300 Kč

Položka 38

 

Za oznámení o výhradě práva dovolat

se neúčinnosti právního jednání podle

občanského zákoníku                                                2 000 Kč

 

Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem

 

Položka 39

 

                1. Za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem

a) za první zápis akciové společnosti

do veřejného rejstříku                                       8 000 Kč

b) za první zápis osoby do veřejného

rejstříku, s výjimkou akciové

společnosti nebo spolku                                      2 700 Kč

c) za změny nebo doplnění                                    1 000 Kč

 

                2. Poplatek podle bodu 1 písm. c) se vybere za žádost pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v žádosti. Změnou se rozumí i žádost o výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se právnické osoby nebo pouze žádost o výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze žádost o zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí žádost o výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

 

                3. Poplatek podle této položky se nevybere za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na základě žádosti příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

 

____________________

 

 

7) Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů.

ePodatelna