obsah

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

GDPR a okresní soud

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou

 

1. OKRESNÍ SOUD V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

Správce údajů:          Okresního soudu Rychnov nad Kněžnou, Svatohavelská 93,

                                    51601 Rychnov nad Kněžnou, IČ 00024996

Předseda soudu:         Mgr. Michal Strnad

Kontaktní údaje:           494 548 300

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jan Panoš, se sídlem Vyšehradská 16, 128 12 Praha 2, e-mail: jpanos@msp.justice.cz,          Ministerstvo spravedlnosti ČR, www.justice.cz

 

2. TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 odst. 2 písm. b), f)

Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů dle čl. 10

  

3. ZÁKONNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ 

ne

souhlas se zpracováním osobních údajů

ne

splnění smluvních či předsmluvních závazků

ano

splnění právní povinnosti správce 1)

ne

ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

ne

splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

ano 

nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany 2)

 

1)      Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:

Zpracování osobních údajů prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti ČR, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, a za účelem projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými patřícími do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení, zákonů o soudním řízení správním. Nezávislost a nestrannost soudů, jejíž ochrana je účelem a smyslem existence dle čl. 55 odst. 3 nařízení 2016/679 (bod 20 preambule) a čl. 45 odst. 2 směrnice 2016/680 (včetně svědeckých výpovědí, přísedících)

Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či pokud soudy jednají v rámci svých pravomocí.

 

2)      Zpracování je nezbytné pro plnění povinností a výkon zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany

 

Účel zpracování a právní tituly pro zpracování osobních údajů u okresního soudu

>

plnění právní povinnosti

>

oprávněný zájem

 

4. PŘÍJEMCI, KTERÝM OSOBNÍ ÚDAJE BYLY NEBO BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY

Podrobně viz příloha.

 

5. PLÁNOVANÁ DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Stanovena příslušnými právními předpisy (zákon o archivnictví, skartační řád, zákon o účetnictví,…).

Podrobně viz příloha.

 

6. EXISTENCE PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

  PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM (čl. 15 obecného nařízení)

subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce osobních údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů

 

  PRÁVO NA OPRAVU ČI DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (čl. 16 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, může upozornit správce údajů, že zpracovává nepřesné údaje

 

  PRÁVO NA VÝMAZ (č. 17 obecného nařízení)

subjekt údajů má právo na to, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

•          osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány

•          osobní údaje byly zpracovány protiprávně

•          uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

•          nejedná se o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

•          subjekt údajů vznese námitky proti zpracování

•          subjekt údajů odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů (nevztahuje se na osobní údaje, které má správce osobních údajů povinnost dále uchovávat ze zákona)

•          nejedná se o výkon nebo obhajobu právních nároků

 

  PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ (čl. 18 obecného nařízení)

subjekt údajů má právo na to, aby správce osobních údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů

 

  PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ (čl. 20 obecného nařízení)

subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci

 

  PRÁVO VZNÉST NÁMITKU (čl. 21 obecného nařízení)

subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitka musí být odůvodněna Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů: správce osobních údajů i dále údaje zpracovává z důvodu plnění právní povinnosti

 

  PRÁVO PODAT STÍŽNOST (čl. 77 obecného nařízení)  (viz dále bod 7)

 Žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení bude vyřízena do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech zejména s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

Sdělení jsou poskytována bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, správce údajů uloží přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo žádost odmítne.

 

7. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení. 

Dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice

 

8. SKUTEČNOST, ŽE DOCHÁZÍ K AUTOMATICKÉMU ZPRACOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

U Okresního soudu v Rychnov nad Kněžnou k automatickému zpracování osobních údajů, včetně profilování, nedochází.

 

9. KAMEROVÝ SYSTÉM

Účel zpracování: oprávněný zájem

detekování potencionálního narušitele

ochrana majetku

ostraha objektu

ochrana zaměstnanců, příslušníků justiční stráže i třetích osob

na žádost využití záznamu pro účely orgánů činných v trestním řízení

Kontakt na provozovatele kamerového systému: Ludmila Vašatová, bezpečnostní ředitel, 494 548 327, lvasatova@osoud.rkn.justice.cz

Doba uložení: 3 dny

 

ePodatelna