obsah

Okresní soud v Přerově

Informační kancelář Okresního soudu v Přerově

Informační kancelář

 

Dnem 5.1.2009 je u Okresního soudu v Přerově zřízena Informační kancelář, která pro veřejnost zajišťuje poskytování osobních i telefonických informací, mimo poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Informační kancelář sídlí v přízemí budovy soudu ve dveřích č. 4.

 

Informační kancelář zajišťuje:

 

-         po sdělení spisové značky podání informace o průběhu řízení v této věci účastníkům řízení. Tyto informace jsou rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti  na http://infosoud.justice.cz/.

 

-         vyznačení právní moci na předložené soudní rozhodnutí. Na požádání zajistí vyznačení vykonatelnosti rozhodnutí u příslušné vyšší soudní úřednice.

 

-         poskytnutí údajů ze seznamu znalců a tlumočníků, což je zpoplatněno částkou 100,-- Kč dle zákona o soudních poplatcích. Seznam znalců a tlumočníků je bezplatně přístupný v elektronické podobě na www.justice.cz pod odkazem Evidence znalců, tlumočníků a ústavů.

 

-         nahlížení do spisů oprávněným osobám. Z důvodu urychlení obsluhy veřejnosti je vhodné si objednat studium spisu telefonicky den předem na telefonu 581 279 111.

 

-         vyhotovování kopie (fotokopie) listin, protokolu, příloh, záznamů a jiných částí spisů vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich za každou i započatou stránku 20,-- Kč. Bezplatně si můžete vyhotovit výpisy nebo fotodokumentaci, vyjma listin, které obsahují listovní, bankovní, obchodní aj. tajemství.

 

-     vyhotovení stejnopisu (opisu), rozhodnutí a protokolu za každou i započatou stránku 70,-- Kč.

       

-         vydávání potvrzení o rozvodu na tiskopise vzor o.s.ř. 111, což je zpoplatněno částkou 150,-- Kč dle zákona o soudních poplatcích,

 

-         vydávání potvrzení pro potřeby Katastrálního úřadu o tom, že do uplynutí tří let od zrušení manželství nebyla podána žaloba na soudní vypořádání společného jmění manželů, ani neproběhlo nebo neprobíhá řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů.

 

-    poskytnutí kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu, na trvalém nosiči dat, za každý nosič 50,-- Kč

 

-    objednávky  prostřednictvím e-mailu info@osoud.pre.justice.cz budou vyřizovány přednostně.

ePodatelna