obsah

Obvodní soud pro Prahu 3

Úhrady při soudním řízení

Soudní poplatek

se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě)na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu : 3703-524031/0710 variabilní symbol stanoví účtárna soudu

Znalečné a tlumočné

uložené rozhodnutím soudu hradí účastník řízení na účet č. 19-524031/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

Náklady trestního řízení,  náhrady za ustanovné obhájce, svědečné apod.

které bylo uloženo uhradit se zasílají na účet č. 19-524031/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

Kauce, jistoty, narovnání, zálohy na soudním řízení se hradí na účet č. 6015-524031/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

Složení jistoty - žádost o vydání předběžného opatření

číslo účtu:  6015-524031/0710, variabilní symbol: 7382013,

KS: 0308

Peněžité tresty, pokuty

hradí ten, komu byly uloženy na účet č. : 3762-524031/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

hradí žadatel na účet č.: č. 19-524031/0710, variabilní symbol = č. Spr (bez lomítka, pomlčky nebo mezery – např. 5030002011 – vždy musí mít 10 míst) nebo v hotovosti do pokladny Obvodního soudu pro Prahu 3, pokud přesáhnou náklady na poskytunutí informace částku Kč 100,- bez nákladů na poštovní služby

 

 

 

 

 

   

ePodatelna