obsah

Okresní soud v Prachaticích

Nejdůležitější používané předpisy

Zákony

o   Sdělení č. 209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

o   Zákon č. 23/1991 Sb.  Listina základních práv a svobod

o   Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

o   Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

o   Zákon č. 218/2000 Sb.  o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

o   Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole

o    Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

o   Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

o   Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)

o   Zákon č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní

o   Zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích

o   Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

o   Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci

o   Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

o   Zákon č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích

o   Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

o   Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

o   Zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém

o   Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

o  Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

o   Zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád

o   Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů

o   Zákon č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby

o   Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu a o změně některých souvisejících zákonů

o   Zákon č. 129/2008 Sb. o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

o    Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

o   Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích

o   Zákon č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství

o   Zákon č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

o   Zákon č. 358/1992 Sb.   o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

o   Zákon č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů

o   Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii

o   Zákon č. 36/1967 Sb.  o znalcích a tlumočnících

o   Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

o   Zákon č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

o   Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

o   Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

o   Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

o   Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

o   Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

o   Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

o   Zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

o   Zákon č. 201/1997 Sb. o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Všechny uvedené zákony jsou dostupné na webových stránkách Portálu veřejné správy

Vyhlášky

o    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 109/94 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

o    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trest odnětí svobody

o    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

o    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 93/2001 Sb., o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky

o    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

o    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

o    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

o    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

o    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb. , k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

o    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora

o    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

Všechny uvedené vyhlášky jsou dostupné na webových stránkách Portálu veřejné správy

Instrukce

o    Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

o    Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. 395/2009-OBKŘ, o justiční stráži

o    Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. 13/2008-SOSV-SP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

o    Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Všechny uvedené instrukce jsou dostupné na webových stránkách http://portal.gov.cz

ePodatelna