obsah

Okresní soud Plzeň - město

Opravné prostředky

 

Opravné prostředky proti rozhodnutím soudu v trestních věcech se řídí zákonem (nebo příslušnými ustanoveními zákona č. 141/1961 Sb., v platném znění – trestní řád). V trestních věcech mladistvých se užije také ust. § 72 zák. č. 218/2003 Sb., v platném znění a ve věcech dětí mladších patnácti let, pokud spáchaly čin jinak trestný, se postupuje dle zák. č. 99/63 Sb., v platném znění (občanský soudní řád).

 

 

V občanskoprávních a obchodních věcech soud rozhoduje rozsudkem, usnesením nebo platebním rozkazem. Opravným prostředkem proti rozsudku a usnesení je odvolání. Opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je odpor. Obecně platí, že odvolání i odpor se podávají u soudu, proti jehož rozhodnutí směřují, a to do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí (rozsudku, usnesení, platebního rozkazu). Přípustnost podání opravného prostředku vyplývá z občanského soudního řádu.

 

 

Opravné prostředky proti rozhodnutím soudu, event. proti rozhodnutí soudního exekutora vydaným v občanskoprávním řízení, občanskoprávních a obchodních věcech, v řízení o výkon rozhodnutí a v exekučním řízení se řídí ustanovením zákona č. 99/63 Sb., v platném znění (občanský soudní řád) a zákonem č. 120/2001 Sb., v platném znění (exekuční řád).

 

 

Ve správním soudnictví je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen stěžovatel), domáhá zrušení soudního rozhodnutí.

 

Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání kasační stížnosti je zachována, byla-li podána u Nejvyššího správního soudu.

 

Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnu po doručení rozhodnutí. Bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Osobě, která tvrdí, že o ní soud nesprávně vyslovil, že není osobou zúčastněnou na řízení a osobě, která práva osoby zúčastněné na řízení uplatnila teprve po vydání napadeného rozhodnutí, běží lhůta k podání kasační stížnosti ode dne doručení rozhodnutí poslednímu z účastníku. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

ePodatelna