obsah

Okresní soud Plzeň - město

Přehled nejdůležitějších předpisů

podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje a které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:

Postavení, působnost, jednání a rozhodování Okresního soudu Plzeň - město, postup při podávání a vyřizování žádostí, podnětů, stížností a jiných podání upravují trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jednací řád pro okresní a krajské soudy (vyhl. č. 37/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), soudní řád správní (č. 150/2002 Sb.), zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.), Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. M‑1827/99, kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., zákon o soudních poplatcích (č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

Seznam nejdůležitějších právních norem

Úplné znění vnitřního a kancelářského řádu ke dni 1.1.2007

ePodatelna