obsah

Krajský soud v Brně

Vyjádření Krajského soudu v Brně k žádosti pana Kocourka

Vážený pane Kocourku,

 

dovolte, abych k Vaší žádosti o vyjádření, jíž jste zaslal dne 5. 11. 2016 soudci JUDr. Davidu Rausovi, poskytla stručné sdělení za Krajský soud v Brně.

 

Ze zaslaného textu není zcela zřejmé, z jakého titulu žádáte o vyjádření pro zmiňovanou reportáž. Emailová zpráva je pouze podepsána Vaším jménem a příjmením bez uvedení postavení, z jakého vyjádření požadujete, či vztahu ke konkrétnímu soudnímu řízení, nebo aniž by bylo uvedeno, v jakém vztahu jste i ke zmiňovanému Mikaelu Oganesjanovi. Z označení internetové domény @nechcipokutu.cz však dovozujeme, že se pravděpodobně požadované vyjádření dotýká řízení, ve kterých účastníci přestupkového řízení využili pojištění proti pokutám za dopravní přestupky Motoristické vzájemné pojišťovny a následně podali žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu.

 

Předně k věci uvádíme, že úloha soudu leží primárně ve výkonu soudní moci, nikoli v poskytování výkladu práva či úvah soudu širší veřejnosti, která nebyla účastníkem řízení. Soudy při rozhodovací činnosti postupují nezávisle, nestranně a vždy v souladu s platnou legislativou. Každé soudní řízení je individuální a není možné rozhodovací praxi soudu v otázkách rozhodování o nákladech řízení zobecňovat. Konkrétní účastníci řízení jsou v jednotlivých soudních řízeních zpraveni v rámci odůvodnění rozsudku o úvahách soudu a důvodech, které soud vedly k vydání právě takového rozhodnutí. V případě nesouhlasu s rozhodnutím soudu mohou účastníci řízení za zákonem stanovených podmínek podat opravný prostředek.

 

K Vámi naznačenému postupu soudu konstatujeme, že za situace, kdy účastník přestupkového řízení uskutečňuje kroky právní ochrany proti správnímu orgánu v takové časové posloupnosti, jež ve skutečnosti vylučuje projednat přestupek v jednoroční lhůtě podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je takové jednání na hranici zneužití práva. Tuto skutečnost pak i v případě úspěchu ve věci lze zohlednit v rozhodnutí o nákladech řízení za využití ustanovení § 60 odst. 7 soudního řádu správního (Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud výjimečně rozhodnout, že se náhrada nákladů účastníkům nebo státu zcela nebo zčásti nepřiznává.). Ze strany soudu se pak jedná o aplikaci zákonného ustanovení za situace, kdy pro to byly shledány mimořádné důvody zvláštního zřetele hodné.

 

Tímto, prosím, považujte naše vyjádření , které zároveň bude v plném znění zveřejněno na internetových stránkách soudu (../soud/soud.aspx?j=26&o=16&k=312), za konečné.

 

 

Mgr. Simona Pešková, tisková mluvčí Krajského soudu v Brně

 

 

Zaslaný dotaz je možné nalézt zde

ePodatelna