obsah

Okresní soud v Pelhřimově

Usnesení 5E 69/2008 - 53

                                                                                             5E 69/2008 - 53

U s n e s e n í

 

Okresní soud v Pelhřimově rozhodl samosoudcem JUDr. Martinem Nováčkem ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, se sídlem v Českých Budějovicích, Karolíny Světlé 4, IČ 00514152, práv. zast. Mgr. Jiřím Linhartem, advokátem AK v Českých Budějovicích, Lannova tř. 9, proti povinné Marii Pistulkové, nar. 21.5.1956, bytem Velká Chyška 127, za účasti manžela povinné Miroslava Pistulky,  nar. 13.5.1965, bytem tamtéž, o výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí,

 

t a k t o :

 

I.

Řízení o návrhu oprávněného, aby soud k vydobytí jeho pohledávky nařídil výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, a to budovy čp. 127 stojící na pozemku st.p.č. 252, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště v Pelhřimově na LV č. 325 pro obec a k.ú. Velká Chyška a výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí, a to pozemků st.p.č. 252 a parc.č. 24/20, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště v Pelhřimově na LV č. 417 pro obec a k.ú. Velká Chyška, se zastavuje.

 

II.

Soud nařizuje podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 30.10.2007, čj. 28Ro 3276/2007-21, k vydobytí pohledávky oprávněného ve výši 64.959,- Kč s 9% úrokem z prodlení ročně od 21.12.2006 do 31.12.2006 a dále od 1.1.2007 s úroky z prodlení ve výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 7 procentních bodů v každém kalendářním pololetí vždy do úplného zaplacení, s náklady nalézacího řízení ve výši 25.150,- Kč k rukám právního zástupce oprávněného, výkon  rozhodnutí prodejem nemovitosti, a to bytové jednotky č. 667/10 nacházející se v budově čp. 667 stojící na pozemku st.p.č. 844 s podílem o velikosti 627/8262 na společných částech  pozemku st.p.č. 844 a budovy čp. 667 stojící na pozemku st.p.č. 844, se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, zaps. v katastru nemovitostí  u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště v Pelhřimově na LV. č. 2101 a LV č. 2380 pro obec a k.ú. Pacov, ve společném jmění povinné Marie Pistulkové a jejího manžela Miroslava Pistulky, u obou nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.

                              

 Povinné  se zakazuje, aby po doručení  tohoto usnesení shora uvedenou nemovitost převedla na někoho jiného  nebo ji zatížila.

 

Povinné  se ukládá, aby soudu do l5-ti dnů od doručení  tohoto usnesení oznámila, zda a kdo má ke shora uvedené nemovitosti předkupní právo a poučuje se, že při neoznámení   odpovídá povinná za škodu tím způsobenou.

 

III.

Povinné se ukládá povinnost zaplatit oprávněnému náklady nařízeného výkonu rozhodnutí ve výši 12.932,25 Kč k rukám právního zástupce oprávněného Mgr. Jiřího Linharta, advokáta AK České Budějovice, Lannova tř. 9, s tím, že i na vydobytí této pohledávky oprávněného se vztahuje výkon rozhodnutí nařízený II. výrokem tohoto usnesení.

pokračování                             -2-                                 5E 69/2008-54

 

IV.

            Po právní moci tohoto usnesení se oprávněnému vrací zpět z účtu Okresního soudu v Pelhřimově soudní poplatky za další návrhy na nařízení výkonů rozhodnutí prodejem nemovitostí, a to ve výších 2x 650,- Kč.

 

O d ů v o d n ě n í

 

Dne  25.3.2008  podal  oprávněný u zdejšího soudu proti povinné návrh na nařízení  výkonu  rozhodnutí prodejem nemovitostí, v tomto jednom návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí se domáhal nařízení prodejem tří okruhů nemovitostí (bráno dle zápisů na příslušných listech vlastnictví), a to nemovitostí uvedených v I. a II. výroku tohoto usnesení. V návrhu uvedl, že povinná dobrovolně nesplnila povinnost uloženou jí platebním rozkazem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 30.10.2007, čj. 28Ro 3276/2007-21.

 

Ještě před rozhodnutím o takto podaném návrhu oprávněného na nařízení výkonů rozhodnutí (jedná se vlastně o výkon rozhodnutí a další dva výkony rozhodnutí) vzal oprávněný návrh na nařízení výkonu rozhodnutí částečně zpět, a to ohledně nemovitostí uvedených v I. výroku tohoto usnesení. Z tohoto důvodu soud ve smyslu § 96 odst. 1,2,4 o.s.ř. řízení v této části zastavil. Předmětem návrhu oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí tak zůstává pouze bytová jednotka uvedená v II. výroku tohoto usnesení.

 

Výše pohledávky  oprávněného je doložena shora uvedeným platebním rozkazem, který nabyl dne 29.11.2007 právní moci a tímto dnem je tedy i vykonatelným.  S ohledem na  tuto skutečnost a tvrzení oprávněného, že povinná  svou povinnost dobrovolně nesplnila, jsou splněny základní předpoklady pro nařízení  výkonu rozhodnutí ve smyslu § 251 o.s.ř.

 

V tomto případě oprávněný navrhuje k vydobytí  jeho pohledávky  nařídit výkon  rozhodnutí prodejem nemovitosti dle § 335 odst. 1  a násl. o.s.ř. Vlastnické právo povinné k předmětné bytové jednotce, která má samozřejmě charakter nemovitosti, je doloženo výpisy  LV č. 2380 a LV č. 2101 pro obec a k.ú. Pacov. Jak vyplývá z výpisů z katastru nemovitostí, jedná se o společné jmění povinné a jejího manžela, tato skutečnost  však nijak nebrání nařízení výkonu rozhodnutí, ve smyslu § 255 odst. 2 o.s.ř. se stává pokud jde o  tuto bytovou jednotku jako nemovitost, účastníkem  řízení  i manžel povinné. Vlastnické právo povinné je tedy v tomto směru prokázáno.  Podle názoru  soudu se ve  smyslu § 264 odst. 1 o.s.ř. jedná ze strany oprávněného o vhodný způsob výkonu rozhodnutí. Samozřejmě, že  současná hodnota bytové jednotky soudu není známa, bude zjištěna až v průběhu provádění výkonu rozhodnutí, ovšem lze v tomto směru alespoň částečně vyjít ze smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, na základě které povinná s manželem bytovou jednotku koupili v roce 2001 a z této smlouvy,  kterou si soud od katastrálního úřadu obstaral vyplývá, že tehdy byla kupní cena stanovena částkou 105.327,- Kč a s ohledem na tuto skutečnost lze předpokládat, že mezi současnou tržní hodnotou této bytové jednotky a výší pohledávky oprávněného, která neustále narůstá o běžící úroky nebude dán výrazný nepoměr. Jak již bylo shora uvedeno, původně podával oprávněný i návrh na prodej dalších nemovitostí uvedených v I. výroku tohoto usnesení, v případě těchto nemovitostí, které jsou, jak vyplývá z jejich charakteru, spolu „provázány“, však na budově čp. 127 váznou zástavní práva k zajištění pohledávek věřitelů v řádech statisíců, a tedy lze předpokládat, že prodej těchto nemovitostí by pravděpodobně nepřivodil vydobytí pohledávky oprávněného, protože v případě jejich prodeje by přednostně byli uspokojovány zástavní věřitelé. Navíc výše pohledávky

pokračování                               -3-                                 5E 69/2008-55

 

oprávněného je natolik vysoká, že by pravděpodobně nebylo možno ji vydobýt jiným způsobem, např. prodejem movitých věcí.

 

  Na základě  těchto skutečností  tedy soud návrhu  oprávněného  vyhověl, k vydobytí jeho pohledávek nařídil výkon rozhodnutí prodejem předmětné bytové jednotky ve smyslu § 335 odst. 1 o.s.ř. s tím, že ve smyslu § 335a odst. 2 o.s.ř. se výkon  rozhodnutí  vztahuje na nemovitost  se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitosti.  Soud současně podle § 335b odst. 1 o.s.ř.  zakázal povinné  nemovitost  převést na někoho jiného nebo ji zatížit a uložil jí, aby v příslušné   lhůtě  soudu oznámila případnou  existenci předkupního práva  s poučením, že při  neoznámení povinná  odpovídá za škodu  tím  způsobenou.

 

Vzhledem k tomu, že návrhu oprávněného  bylo  vyhověno,  má oprávněný právo na náhradu nákladů nařízeného výkonu  rozhodnutí. Jedná se o náklady v celkové výši 12.932,25 Kč, sestávající se ze zaplaceného soudního poplatku z návrhu ve výši 1.300,- Kč, odměny právního zastoupení dle vyhl.č. 484/2000 Sb., ve výši 9.175,- Kč, dvou paušálů po 300,- Kč dle tzv. advokátního tarifu a z 19% DPH ze součtu odměny a paušálů, tedy z částky 9.775,- Kč, která představuje částku 1.857,25 Kč. Z tohoto důvodu soud uložil povinné povinnost, aniž stanovil lhůtu k plnění, tyto náklady oprávněnému zaplatit, a to ve smyslu § 149 odst. 1 o.s.ř. k rukám právního zástupce oprávněného s tím, že ve smyslu § 270 odst. 1 o.s.ř. se i na vydobytí těchto nákladů výkonu rozhodnutí vztahuje nařízení výkonu rozhodnutí. 

 

Vzhledem k tomu, že oprávněný, jak již bylo shora uvedeno, podal v jednom návrhu vlastně tři návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, a zaplatil s podáním návrhu soudní poplatek ve výši 1.300,- Kč, zaplatil následně na výzvu zdejšího soudu oprávněný ještě dva další soudní poplatky po 650,- Kč za nařízení dvou dalších výkonů rozhodnutí prodejem nemovitostí. S ohledem na skutečnost, že tímto usnesením je nařizován jeden konkrétní výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí a ohledně dvou dalších je řízení zastavováno, soud nyní rozhodl, že z účtu zdejšího soudu budou oprávněnému vráceny tyto dva další soudní poplatky po 650,- Kč.  

 

Poučení: 

 

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání  do l5-ti dnů ode dne  jeho  doručení  ke Krajskému  soudu v Českých Budějovicích, pobočka Tábor,prostřednictvím  soudu podepsaného.

 

Okresní  soud v Pelhřimově

dne   7. května 2008

 

            JUDr. Martin Nováček

                                                         samosoudce  

 

Za správnost vyhotovení:

     Šárka Dvořáková

 

 

 

ePodatelna