obsah

Okresní soud v Pelhřimově

Usnesení o ustanovení opatrovníka 5Nc 1284/2004 - 25

                                                                                        

5 Nc 1284/2004-25

 

U S N E S E N Í

 

            Okresní soud v Pelhřimově rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Danou Bedřichovou ve věci exekuce oprávněného Pražská energetika, a.s., se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, IČ 60193913, proti povinnému Karlu Holečkovi, nar. 17.11.1949, bytem Černovice, Soběslavská 168, t.č. neznámého pobytu, vedené k uspokojení pohledávky oprávněného na peněžité plnění, o návrhu provedením exekuce pověřeného soudního exekutora o ustanovení opatrovníka povinnému

 

 t a k t o :

 

 

            Povinnému Karlu Holečkovi, nar. 17.11.1949, trvale bytem Černovice, Soběslavská 168, t.č. neznámého pobytu, se pro toto exekuční řízení ustanovuje opatrovníkem Město Černovice, se sídlem Mariánské náměstí 718, Černovice.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

            Usnesením zdejšího soudu ze dne 30.3.2004, čj. 5 Nc 1284/2004-9, soud nařídil podle § 44 odst. 2 z.č. 120/2001 Sb. exekuci proti povinnému Karlu Holečkovi k vydobytí pohledávky oprávněného v celkové výši 14.406,30 Kč s příslušenstvím. Jejím provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Dagmar Kuželovou, Exekutorský úřad v Praze 4, Novodvorská 1010, která tuto exekuci provádí pod její sp. zn. 046 EX 326/04. V návrhu na nařízení exekuce byl povinný Karel Holeček označen bytem Černovice, Soběslavská 168. Provedením exekuce pověřená soudní exekutorka podala dne 1.9.2006 u zdejšího soudu v této věci návrh na ustanovení opatrovníka povinnému Karlu Holečkovi, a to z toho důvodu, že se povinný v místě trvalého pobytu nezdržuje, jeho současný pobyt není znám.

 

            Podle § 44 odst. 8 z.č. 120/2001 Sb. může exekutor požádat soud o ustanovení opatrovníka povinnému, jehož pobyt není znám, kterému se nepodařilo doručit usnesení o nařízení exekuce na adresu jeho sídla nebo na jinou známou adresu v České republice nebo v cizině. Z výpisu z CEO vyplývá, že povinný je trvale hlášen na adrese, která byla uvedena v návrhu na nařízení exekuce. Po návrhu exekutorky byla písemně kontaktována dcera povinného, která následně soudu sdělila, že neví, kde se povinný v současné době zdržuje, nemá na něho žádný kontakt a s ustanovením do funkce opatrovníka povinnému nesouhlasí.

           

            Podle názoru soudu by opatrovníkem měla být osoba, která povinného do jisté míry alespoň částečně zná. V tomto případě však, s ohledem na shora uvedené skutečnosti, tak nelze učinit, proto soud ustanovil povinnému opatrovníkem Město Černovice, tedy obec, kde je povinný hlášen k trvalému pobytu, jako jednotku územní samosprávy dle z.č. 367/1990 Sb.

 

 

 

 

 

pokračování                                                 -2-                                              5 Nc 1284/2004-26

 

 

            V dané věci soud vychází z ustanovení § 52 odst. 1 z.č. 120/2001 Sb. a tedy přiměřeně i z ust. § 29 odst. 4 o.s.ř. a proto bude opatrovník vystupovat jak v řízení před soudem prvního stupně, tak i v případném řízení odvolacím či dovolacím.

 

 

Poučení:

           

            Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, pobočka Tábor, prostřednictvím soudu podepsaného.

 

Okresní soud v Pelhřimově

dne 26. září 2006

 

                                                                        Mgr. Dana Bedřichová, v.r.

                                                                            vyšší soudní úřednice

 

ePodatelna