obsah

Okresní soud v Pelhřimově

Usnesení o ustanovení opatrovníka 3Nc 1367/2006 - 13

                                                                                  

                                                                                                                                       3 Nc 1367/2006-13

U s n e s e n í

 

            Okresní soud v Pelhřimově rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Danou Bedřichovou ve věci exekuce oprávněného E.ON Energie, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova 205/16, IČ 26078201, jako právního nástupce společnosti Jihočeská energetika, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova 16, IČ 60826819, práv. zast. Mgr. Tomášem Čermákem, advokátem, AK se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 21, proti povinné Lukerii Tokar, nar. 6.6.1958, st. přísl. Ukrajina, t.č. neznámého pobytu, vedené k uspokojení pohledávky oprávněného na peněžité plnění,

 

t a k t o:

 

            Povinné Lukerii Tokar, nar. 6.6.1958, st. přísl. Ukrajina, t.č. neznámého pobytu, se pro toto exekuční řízení ustanovuje opatrovníkem JUDr. Josef Doubek, advokát, AK v Pelhřimově, Tylova 242.

 

O d ů v o d n ě n í

 

            Oprávněný podal ke zdejšímu soudu dne 17.7.2006 návrh na nařízení exekuce podle § 44 odst. 2 z.č. 120/2001 Sb. (dále ex. řád) k uspokojení pohledávky oprávněného na peněžité plnění, když zároveň navrhoval, aby soud provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Věru Štěrbovou, Exekutorský úřad v Táboře, nám. Fr. Křižíka 2840. Ještě před tím, než soud o tomto návrhu rozhodl, vzal oprávněný, podáním došlým ke zdejšímu soudu dne 27.7.2006, svůj návrh na nařízení exekuce v celém rozsahu zpět s odůvodněním, že povinná byla vyhoštěna z České republiky a výkon rozhodnutí se tak stal pro oprávněného bezpředmětný z důvodu obtížné vymahatelnosti pohledávky. Dotazem u příslušného oddělení cizinecké policie bylo zjištěno, že povinná nemá na území ČR povolen pobyt. Adresa pobytu povinné v zahraničí není soudu známa.

 

            Za této situace, protože pobyt povinné není soudu znám, ustanovil soud povinné pro toto řízení opatrovníka ve smyslu §29 odst. 3 o.s.ř, když toto ustanovení se vztahuje ve smyslu § 29 odst. 4 o.s.ř. i na řízení odvolací a dovolací. Funkce opatrovníka bude trvat po dobu, pokud budou trvat důvody jeho ustanovení. Pokud tyto důvody odpadnou, tedy pobyt povinné bude soudem zjištěn, funkce opatrovníka bez dalšího zanikne a soud bude jednat poté přímo s povinnou jako s účastníkem řízení.

           

Poučení: 

 

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání  do l5-ti dnů ode dne  jeho  doručení  ke Krajskému  soudu v Českých Budějovicích, pobočka Tábor, prostřednictvím  soudu podepsaného.

 

Okresní  soud v Pelhřimově

dne 30. srpna 2006

 

                                                               Mgr. Dana Bedřichová, v.r.

                                                                             vyšší soudní úřednice

 

 

ePodatelna