obsah

Okresní soud v Pelhřimově

Usnesení o ustanovení opatrovníka 5Nc 1387/2004 - 21

                                                                                    

                                                                                    5 Nc 1387/2004-21

 

U s n e s e n í

 

            Okresní soud v Pelhřimově rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Danou Bedřichovou ve věci exekuce oprávněného Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4, IČ 41197518, zast. ing. Jaroslavem Veselým, ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Okresní pojišťovny v Pelhřimově, Pražská 1739, proti povinné Martě Leupoldové, nar. 13.5.1953, trvale bytem Počátky, Riegrovo nám. 161, t.č. v USA, vedené k uspokojení pohledávky oprávněného na peněžité plnění, o návrhu provedením exekuce pověřeného soudního exekutora na ustanovení opatrovníka povinné,

 

t a k t o :

 

           

            Povinné Martě Leupoldové, nar. 13.5.1953, trvale bytem Počátky, Riegrovo nám. 161, t.č. v USA, se pro toto exekuční řízení ustanovuje opatrovníkem Milan Dušek, nar. 1.3.1975, bytem Praha 6, Laudova 1017.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

            Usnesením zdejšího soudu ze dne 28.5.2004, čj. 5 Nc 1387/2004-4, které nabylo právní moci dnem 31.7.2004, soud nařídil podle § 44 odst. 2 z.č. 120/2001 Sb. exekuci proti povinné Martě Leupoldové k uspokojení pohledávky oprávněného v celkové výši 126.191,- Kč s příslušenstvím. Jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Radka Karafiáta, Exekutorský úřad v Jihlavě, Královský vršek 25, který tuto exekuci provádí pod jeho sp. zn. EX 461/04.  Provedením exekuce pověřený soudní exekutor podal dne 5.10.2006 u zdejšího soudu v této věci návrh na ustanovení opatrovníka povinné, a to z toho důvodu, že v průběhu exekuce bylo zjištěno, že se povinná dlouhodobě zdržuje v USA na neznámé adrese. Soudní exekutor požádal o ustanovení opatrovníkem povinné jejího syna Milana Duška, který s tímto vyslovil souhlas.

           

            Podle § 44 odst. 8 z.č. 120/2001 Sb. může exekutor požádat soud o ustanovení opatrovníka povinnému, jehož pobyt není znám, kterému se nepodařilo doručit usnesení o nařízení exekuce na adresu jeho sídla nebo na jinou známou adresu v České republice nebo v cizině. Po návrhu exekutora soud zjistil, že v centrální evidenci obyvatel je povinná hlášena na adrese Počátky, Riegrovo nám. 161. Soud učinil dotaz u syna povinné Milana Duška, zda je mu známa přesná adresa pobytu povinné v USA a zda případně souhlasí s ustanovením opatrovníkem povinné Martě Leupoldové. Přípis byl Milanu Duškovi doručen dne 6.11.2006 a protože se v soudem stanovené lhůtě osmi dnů k žádosti nevyjádřil, soud jej ustanovil opatrovníkem povinné Marty Leupoldové pro shora uvedené řízení.

           

            V dané věci soud vychází z ustanovení § 52 odst. 1 z.č. 120/2001 Sb. a tedy přiměřeně i z ust. § 29 odst. 4 o.s.ř. a proto bude opatrovník vystupovat jak v řízení před soudem prvního stupně, tak i v případném řízení odvolacím či dovolacím.

 

 

pokračování                             -2-                          5 Nc 1387/2004-22

 

Poučení:

           

            Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, pobočka Tábor, prostřednictvím soudu podepsaného.

 

Okresní soudu v Pelhřimově

                                          dne 14. prosince 2006                                           

                                                                                             

                           Mgr. Dana Bedřichová, v.r.

                                                         vyšší soudní úřednice

 

ePodatelna