obsah

Okresní soud v Pelhřimově

Usnesení o ustanovení opatrovníka 11 E 22/2008 - 16

                                                                           

                                                     

                                                      

 

 

                                                                                 

k čj. oprávněného: OSSZ-9004-VR-438/02-JM

 

 

                                                                                 čj. 11 E 22/2008-16

 

U S N E S E N Í

 

            Okresní soud v Pelhřimově rozhodl vyšší soudní úřednicí Lenkou Kokšteinovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení, Pelhřimov, Pražská 127,  proti povinnému Vladimíru   J í r ů ,   nar. 1.1.1946, trvale přihlášen k pobytu na adrese Úřadu Městyse Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, t.č. neznámého pobytu, srážkami ze mzdy pro 1.000,-- Kč,

t a k t o :

 

            Povinnému se pro řízení o návrhu oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí              srážkami ze mzdy či jiných příjmů povinného podle § 299 o.s.ř. z důvodu neznámého pobytu                    u s t a n o v u j e    opatrovníkem JUDr. František Pětník, advokát v Pelhřimově, Hodějovická 448.

O d ů v o d n ě n í

 

            Usnesením ze dne 11.2.2008, čj. 11 E 22/2008-6 byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (důchodu) povinného pro pohledávku oprávněného ve výši 1.000,-- Kč u plátce mzdy (důchodu) České správy sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25. Usnesení právní moci nenabylo, protože se jej nepodařilo doručit povinnému. Povinnému bylo doručováno poštou na adresu uvedenou v návrhu, tj. na adresu Nová Cerekev - Proseč-Obořiště 31. Zásilka se vrátila dne 13.2.2008 nedoručená s vyjádřením pošty, že adresát na uvedené adrese není znám. Podle výpisu z centrální evidence obyvatel byl ke dni 20.3.2008 platný trvalý pobyt povinného od 10.10.1960 na adrese Nová Cerekev - Proseč - Obořiště 31. K dotazu soudu oznámil plátce důchodu, Česká správa sociálního zabezpečení, dne 16.5.2008, že důchod je povinnému vyplácen na účet, v jejich evidenci je uvedena adresa povinného Proseč-Obořiště 31. K dotazu soudu Úřad Městyse Nová Cerekev dne 11.6.2008 oznámil, že povinný se na adrese Proseč-Obořiště 31 již několik let nezdržuje, dům byl prodán v aukci. Povinný je k trvalému pobytu hlášen na adrese Úřadu Městyste Nová Cerekev čp. 276. Následně soud kontaktoval syna povinného, který uvedl, že problémy jeho otce jej nezajímají a nesouhlasí s tím, aby mu byl ustanoven opatrovníkem pro toto ani jiná řízení, jak se již několikrát soudu vyjádřil v jiných věcech. Ze spisu vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. 3 Nc 1241/2008 (tzv. soukromá exekuce) bylo zjištěno, že pověřenému exekutorovi se v této věci sice podařilo povinnému doručit usnesení o nařízení exekuce, ale v dalším průběhu řízení musí být již povinnému ustanoven opatrovník, protože povinný se dlouhodobě zdržuje na Ukrajině, jeho adresa v cizině není známa, a není známo ani to, zda se ještě někdy do České republiky vrátí.

 

            Z důvodu neznámého pobytu soud povinnému ustanovil podle § 29 odst. 3 o.s.ř. pro toto řízení opatrovníka z řad advokátů, a to JUDr. Františka Pětníka, advokáta v Pelhřimově, Hodějovická 448. Opatrovník ustanovený podle § 29 o.s.ř. vykonává funkci jen v tom řízení, pro nějž byl ustanoven, zastupuje účastníka po dobu, po kterou trvá důvod, pro který byl ustanoven, v ostatních záležitostech není oprávněn povinného zastupovat. Výkon funkce opatrovníka je poskytováním právních služeb. Proto za výkon funkce opatrovníka náleží advokátu odměna, kterou platí stát. Ukončení funkce soud opatrovníku oznámí.

 

            P o u č e n í :   Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, pobočka Tábor, prostřednictvím Okresního soudu v Pelhřimově.

 

V Pelhřimově dne 5. listopadu 2008      

 

                                               Lenka Kokšteinová

                                            vyšší soudní úřednice

ePodatelna