obsah

Okresní soud v Pardubicích

VIII. změna rozvrhu práce pro rok 2014

Okresní soud v Pardubicích                                                                             30Spr 1/2014

 

 

 

 

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE

ČÍSLO VIII.

 

 

A.

 

Z důvodu ukončení funkčního období stávající místopředsedkyně okresního soudu Mgr. Jaroslavy Kuběnové a předsedkyně okresního soudu Mgr. Jaroslavy Sádovské k datu 30.9.2014 a jmenování nového předsedy okresního soudu JUDr. Milana Špryňara s účinností od 1.10.2014   m ě n í m   rozvrh práce okresního soudu pro rok 2014 na úseku státní správy soudu a na úsecích trestním a občanskoprávním s účinností od 15.10.2014  t a k t o:

 

I.        Úsek státní správy soudu

 

 

1) Vypouštím následující text:

 

     Návštěvní den u předsedkyně soudu:

     Středa : od 13.00 hodin - do 15.00 hodin

 

                                                                                                Mgr. Jaroslava Sádovská

                                                                                              předsedkyně okresního soudu

 

   a nahrazuji textem :

 

   Návštěvní den u předsedy soudu :

   Středa : od 13.00 hodin – do 15.00 hodin

 

                                                                                        JUDr. Milan Špryňar

                                                                                     předseda okresního soudu

 

2) Vypouštím následující text:

 

    Předsedkyně okresního soudu:                                     Mgr. Jaroslava Sádovská

 

            Vykonává  státní  správu  soudu  v rozsahu  stanoveném  zejména  v ustanovení  § 127 odst 1 a 2 zákona  č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyřizuje stížnosti občanů a právnických osob na občanskoprávním úseku, sleduje rozhodovací činnost všech oddělení, vykonává soudní dohled na všech úsecích soudní činnosti zejména na oddělení občanskoprávním sporném a dědickém. Podílí se na rozhodovací činnosti okresního soudu v rozsahu níže uvedeném. Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a Instrukce Okresního soudu v Pardubicích, Spr 995/2005, je příkazcem operací s odpovědností v plném rozsahu u předběžné finanční kontroly včetně pověření k zajištění průběžné kontroly. Rozhoduje podle § 6 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb. , § 14 odst. 3 písm. a) a  § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rozhoduje o nakládání s daňovými pohledávkami, jejichž hodnota přesahuje 100.000, - Kč dle daňového řádu č. 280/2009 Sb. a Instrukce MS ČR č.j. 4/2012-INV-M, o vymáhání pohledávek

 

a nahrazuji textem:

 

Předseda okresního soudu:                                                               JUDr. Milan Špryňar

 

 

Vykonává  státní  správu  soudu  v rozsahu  stanoveném  zejména  v ustanovení § 127 odst 1 a 2 zákona  č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyřizuje stížnosti občanů a právnických osob na občanskoprávním úseku a na úseku výkonu rozhodnutí, sleduje rozhodovací činnost všech oddělení, vykonává soudní dohled na všech úsecích soudní činnosti zejména na oddělení občanskoprávním nesporném a výkonu rozhodnutí. Podílí se na rozhodovací činnosti okresního soudu na úseku trestním v rozsahu níže uvedeném. Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a Instrukce Okresního soudu v Pardubicích, Spr 995/2005, je příkazcem operací s odpovědností v plném rozsahu u předběžné finanční kontroly včetně pověření k zajištění průběžné kontroly. Rozhoduje podle § 6 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., § 14 odst. 3 písm.a) a  § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Rozhoduje o nakládání s daňovými pohledávkami, jejichž hodnota přesahuje 100.000, - Kč dle daňového řádu č. 280/2009 Sb. a Instrukce MS ČR č.j. 4/2012-INV-M, o vymáhání pohledávek.

 

Dle § 7 odst. 6 zák. č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti,  v platném znění, vykonává státní dohled nad exekuční činností a nad činností podle § 74 odst. 1 písm. c). Je oprávněn jednotlivými úkony při výkonu dohledu pověřit VSÚ oddělení exekučního.

 

 

 

 

3) Vypouštím následující text:

 

Místopředsedkyně okresního soudu:                                      Mgr. Jaroslava Kuběnová

 

 

Zastupuje předsedkyni soudu v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, je pověřena plněním úkolů soudního dohledu na úseku občanskoprávním nesporném a úseku výkonu rozhodnutí dle § 10 odst. 2, 4 a  5 Instrukce MS ČR čj. 87/2002-Org. o výkonu soudního dohledu, vyřizuje stížnosti občanů na úseku jí řízeném, je příkazcem operací v rozsahu 100.000,--Kč a v době nepřítomnosti předsedkyně (s přenesenou odpovědností) v plném rozsahu, včetně pověření k zajištění průběžné kontroly. Podílí se na rozhodovací činnosti okresního soudu na úseku občanskoprávním nesporném a výkonu rozhodnutí v rozsahu níže uvedeném, organizuje práci a odbornou výchovu pracovníků na úseku jí svěřeném.

 

            Dle § 7 odst. 6 zák. č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti,  v platném znění, je pověřena výkonem státního dohledu nad exekuční činností a nad činností podle § 74 odst. 1 písm. c). Je oprávněna jednotlivými úkony při výkonu dohledu pověřit VSÚ oddělení exekučního.

Je pověřena předáním spisů týkajících se výkonu rozhodnutí exekutorům dle článku II. přechodných ustanovení zák. č. 145/2012 Sb., jímž se mění a doplňuje  o.s.ř. 

 

a nahrazuji textem:

 

Mgr. Jaroslava Sádovská

 

Na základě rozhodnutí předsedy okresního soudu ze dne 1.10.2014, č.j. 30 Spr 1006/2014 je v souladu s § 121 odst. 5 a § 127 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, do jmenování nového místopředsedy okresního soudu pověřena výkonem všech činností místopředsedy okresního soudu, tedy plněním úkolů soudního dohledu na úseku občanskoprávním sporném a úseku pozůstalostního řízení dle § 10 odst. 2, 4 a  5 Instrukce MS ČR čj. 87/2002-Org. o výkonu soudního dohledu a činností příkazce operací v rozsahu 100.000,--Kč.

 

II.      Úsek trestní

 

 

1)     V části Pravidla pro určení přísedících a jejich zastupování , bod 1. se za „8,“ doplňuje „12,“.

 

2)     V části Trestní agenda, bod 1. se za „4T,“ doplňuje „12T,“.

 

3)     V části Trestní agenda, bod 10. se za „4T,“ doplňuje „12T,“.

 

4)     V části Trestní agenda, bod 11. se za

„Oddělení  4T                        ..................        90%“

doplňuje

„Oddělení  12T                     ..................        25%“.

 

5)     V části Trestní agenda, bod 14. se za „4,“ doplňuje „12,“.

 

6)     V části Soudci okresního soudu, oddělení 1 se za „Mgr. Karel Gobernac“ doplňuje „JUDr. Milan Špryňar“.

 

7)     V části Soudci okresního soudu, oddělení 2 se za „Mgr. Karel Gobernac“ doplňuje „JUDr. Milan Špryňar“.

 

8)     V části Soudci okresního soudu, oddělení 3 se za „Mgr. Karel Gobernac“ doplňuje „JUDr. Milan Špryňar“.

 

9)     V části Soudci okresního soudu, oddělení 4 se před „Mgr. Tomáš Lipert“ doplňuje „JUDr. Milan Špryňar“.

 

10) V části Soudci okresního soudu, se mezi část oddělení 4 a část oddělení 20 vkládá:

 

 

       Oddělení  12                                                                         JUDr. Milan Špryňar

 

 

Zastupování:

 

Mgr. Tomáš Lipert

Mgr. Jan Šlosar

Mgr. Anna Sobotková

Mgr. Barbora Kocourková

JUDr. Petr Vaněček, Ph.D.

Mgr. Karel Gobernac

 

Rozhoduje senátní a samosoudcovské věci trestní přidělené podle pravidel pro rozdělování soudní agendy včetně rejstříku Nt – všeobecné.

 

Přísedící:

 

Pro oddělení 12 platí shodný seznam přísedících uvedených pro oddělení 22.“

 

 

11) V části Soudci okresního soudu, oddělení 20 se za „Mgr. Karel Gobernac“ doplňuje „JUDr. Milan Špryňar“.

 

12) V části Soudci okresního soudu, oddělení 22 se za „Mgr. Karel Gobernac“ doplňuje „JUDr. Milan Špryňar“.

 

13) V části Soudci okresního soudu – Soud pro mládež, oddělení 1 se za „JUDr. Petr Vaněček, Ph.D. “ doplňuje „JUDr. Milan Špryňar“.

 

14) V části Soudci okresního soudu – Soud pro mládež, oddělení 4 se za „Mgr. Tomáš Lipert“ doplňuje „JUDr. Milan Špryňar“.

 

15) V části Odborný aparát okresního soudu, úsek trestní, vedoucí kanceláře Marie Gregorová se za „4Tm,“ doplňuje „12T,“.

 

 

 

 

 

 

 

 

III.    Úsek občanskoprávní

 

 

1) V soudním oddělení 9 (Mgr. Jaroslava Sádovská) vypouštím následující text:

 

Rozhoduje ve věcech občanskoprávních agendy C, EC a EVC: do celkového rozsahu 25 %, dále  věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

a nahrazuji textem:

 

Rozhoduje ve věcech občanskoprávních agendy C, EC a EVC: do celkového rozsahu 50 %, dále  věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

2) V soudním oddělení 13 (Mgr. Jaroslava Kuběnová) vypouštím následují text:

 

Rozhoduje ve věcech  agendy P a Nc, věci s cizím prvkem a  ostatní věci do celkového rozsahu 50% včetně specializace tj. i věcí Rod  a věcech agendy L v rozsahu 50%, Cd s cizím prvkem ve věcech opatrovnických. 

 

a nahrazuji textem:

 

Rozhoduje ve věcech  agendy P a Nc, věci s cizím prvkem a  ostatní věci do celkového rozsahu 100% včetně specializace tj. i věcí Rod  a věcech agendy L v rozsahu 100%, Cd s cizím prvkem ve věcech opatrovnických. 

 

B.

 

          Z důvodu plánovaného odchodu JUDr. Dity Prokšové na mateřskou dovolenou    m ě n í m   rozvrh práce okresního soudu pro rok 2014 na úseku občanskoprávním s účinností od 1.11.2014  t a k t o:

 

          Do soudního oddělení 25C 125C 25Nc a 125Nc (JUDr. Dita Prokšová) se zastavuje nápad věcí, neboť by nově napadlé věci již nemohla dokončit – rozhodnout.

 

          Nápad věcí se rozděluje mezi ostatní soudce téhož úseku, kromě věcí s cizím prvkem. Věci s cizím prvkem budou rozdělovány mezi soudce vyřizující tuto agendu v současnosti, a to 1/3 mezi JUDr. Lukáše Kratochvíla, Mgr. Pavla Turečka a JUDr. Ivetu Derikovou (stávající nápad 25% se tak nahrazuje nápadem 1/3).

 

V Pardubicích dne 13. října 2014

 

 

                                                                                                JUDr. Milan Špryňar

                                                                                          předseda  okresního  soudu

 

ePodatelna