obsah

Okresní soud v Pardubicích

Rozvrh práce pro rok 2014 se zapracovanou VI. změnou

                             

Okresní soud v Pardubicích

 

Spr    1330/2013                                        V Pardubicích dne  19.11.2013

 

Rozvrh práce pro rok 2014

 

Pracovní doba:     

 

Pondělí                                  od 7.00 hodin            -           do 16.30 hodin

Úterý                                      od 7.00 hodin            -           do 16.00 hodin

Středa                                               od 7.00 hodin -           do 16.00 hodin

Čtvrtek                                   od 7.00 hodin            -           do 15.00 hodin

Pátek                                     od 7.00 hodin            -           do 14.00 hodin

 

Doba pro styk s občany:

 

Pondělí                      od 7.00 do 11.30 hodin       od 13.00 do 16.30 hodin        

Úterý                           od 7.00 do 11.30 hodin       od 13.00 do 16.00 hodin              

                               

Středa                                   od 7.00 do 11.30 hodin       od 13.00 do 16.00 hodin       

Čtvrtek                       od 7.00 do 11.30 hodin       od 13.00 do 15.00 hodin 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                Pátek                         od 7.00 do 11.30 hodin      od 13.00 do  14.00 hodin   

                                              

             Doba pro sepis jednoduchých podání včetně návrhů ve smyslu § 6 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 37/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pro jednání vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků s veřejností ve věcech péče soudu o nezletilé  a ve věcech výkonu rozhodnutí:

 

                       pondělí, středa: 8.00 – 11.30 hod. a 13.00  – 16.00 hod.

 

 

Návštěvní den u předsedkyně soudu:

 

 

Středa            :                                  od 13.00 hodin         -           do 15.00 hodin

 

 

                                                                                                Mgr. Jaroslava Sádovská

                                                                                              předsedkyně okresního soudu

 

 

Předsedkyně okresního soudu:                                              Mgr. Jaroslava Sádovská

 

 

            Vykonává  státní  správu  soudu  v rozsahu  stanoveném  zejména  v  ustanovení

 § 127 odst 1 a 2 zákona  č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyřizuje stížnosti občanů a právnických osob na občanskoprávním úseku, sleduje rozhodovací činnost všech oddělení, vykonává soudní dohled na všech úsecích soudní činnosti zejména na oddělení občanskoprávním sporném a dědickém. Podílí se na rozhodovací činnosti okresního soudu v rozsahu níže uvedeném. Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a Instrukce Okresního soudu v Pardubicích, Spr 995/2005, je příkazcem operací s odpovědností v plném rozsahu u předběžné finanční kontroly včetně pověření k zajištění průběžné kontroly. Rozhoduje podle § 6 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb. , § 14 odst. 3 písm. a) a  § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rozhoduje o nakládání s daňovými pohledávkami, jejichž hodnota přesahuje 100.000, - Kč dle daňového řádu č. 280/2009 Sb. a Instrukce MS ČR č.j. 4/2012-INV-M, o vymáhání pohledávek.

 

 

Místopředsedkyně okresního soudu:                                               Mgr. Jaroslava Kuběnová

 

 

            Zastupuje předsedkyni soudu v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, je pověřena plněním úkolů soudního dohledu na úseku občanskoprávním nesporném a úseku výkonu rozhodnutí dle § 10 odst. 2, 4 a  5 Instrukce MS ČR čj. 87/2002-Org. o výkonu soudního dohledu, vyřizuje stížnosti občanů na úseku jí řízeném, je příkazcem operací v rozsahu 100.000,--Kč a v době nepřítomnosti předsedkyně (s přenesenou odpovědností) v plném rozsahu, včetně pověření k zajištění průběžné kontroly. Podílí se na rozhodovací činnosti okresního soudu na úseku občanskoprávním nesporném a výkonu rozhodnutí v rozsahu níže uvedeném, organizuje práci a odbornou výchovu pracovníků na úseku jí svěřeném.

 

            Dle § 7 odst. 6 zák. č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti,  v platném znění, je pověřena výkonem státního dohledu nad exekuční činností a nad činností podle § 74 odst. 1 písm. c). Je oprávněna jednotlivými úkony při výkonu dohledu pověřit VSÚ oddělení exekučního.

Je pověřena předáním spisů týkajících se výkonu rozhodnutí exekutorům dle článku II. přechodných ustanovení zák. č. 145/2012 Sb., jímž se mění a doplňuje  o.s.ř. 

 

 

 

 

 

 

 

Místopředseda okresního soudu:                                                            Mgr. Jan Šlosar

 

            Zastupuje předsedkyni soudu v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, je pověřen plněním úkolů soudního dohledu na úseku trestním a úseku podmíněného propuštění dle § 10 odst. 2, 4 a  5 Instrukce MS ČR čj. 87/2002-Org. o výkonu soudního dohledu, vyřizuje stížnosti občanů na úseku jím řízeném, je příkazcem operací v rozsahu 100.000,--Kč a v době nepřítomnosti předsedkyně (s přenesenou odpovědností) v plném rozsahu, včetně pověření k zajištění průběžné kontroly, podílí se na rozhodovací činnosti okresního soudu na úseku trestním v rozsahu níže uvedeném, organizuje práci a odbornou výchovu pracovníků na úseku jemu svěřeném.

 

 

 

Tiskový mluvčí okresního soudu                                                         Mgr. Jan Šlosar

 

 

 

Správa okresního soudu

 

 

Ředitelka správy soudu a bezpečnostní ředitelka:             Mgr.Bc. Ivana Kaiserová

 

 

Zastupuje: Lenka Kučerová 

                    ( s výjimkou vedení personální a platové agendy a věcí týkajících se

                      ochrany utajovaných skutečností a vymáhání pohledávek)

                     Bc. Stanislava Kyselová  (finanční kontrola)

                     Ing. Vladimír Tulačka (elektronické úkony v systému e-tržiště)

 

             Plní úkoly dle ustanovení § 127 odst. 4 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v platném znění. Vykonává odborné práce v oblasti personální a mzdové agendy zaměstnanců včetně zpracování statistických hlášení a rozborů. Sestavuje návrhy plánu rozpočtu za okresní soud, zajišťuje jejich realizaci a kontrolu plnění. Plní úkoly na úseku statistiky a výkaznictví. Vykonává funkce správce rozpočtu v plném rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, včetně pověření k zajištění průběžné kontroly. Zajišťuje zadávání investičních veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, je schvalovatelem veškerých veřejných zakázek v systému elektronického tržiště. Samostatně zabezpečuje úkoly v oblasti hospodářsko-mobilizačních příprav a civilní obrany. Je pověřena zabezpečováním ochrany utajovaných skutečností. Přijímá, eviduje a činí záznamy o vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a tyto žádosti vyřizuje, pokud je možno žádané informace poskytnout.

Zajišťuje ekonomickou agendu v rámci systému státní pokladny.

 

            Je pověřena prováděním úkonů v souvislosti s nakládáním s daňovými pohledávkami  podle daňového řádu č. 280/2009 Sb., v platném znění, a dle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění je pověřena činit úkony v souvislosti s vymáháním soudních pohledávek.

 

 

 

Dozorčí úřednice:                                                ­____                  ­­­­­               Lenka Kučerová

 

 

Oddělení 30 Spr

 

Zastupuje:   Zuzana Baránková

                      Mgr.Bc. Ivana Kaiserová

                        Ing. Vladimír Tulačka (portál soudu)

                        Alena Koudelková (odesílání správních věcí do datových schránek)

 

             Vede správní deník a správní spisy, objednávky FKSP, přijímá a  eviduje stížnosti -  rej. 43 St,  vede veškeré evidence uvedené v § 255 – 255d v.k.ř., dále  rejstřík Si,  evidenci absenčních karet zaměstnanců a soudců, připravuje rozpis dosažitelnosti soudců a administrativních pracovníků dle pokynu předsedkyně soudu či místopředsedy soudu, kontroluje evidenci pracovní doby zaměstnanců, provádí dozor nad prací všech kanceláří okresního soudu a pololetně provádí jejich prověrku. Je pověřena pololetně provést namátkovou kontrolu oprávněnosti přístupů do CEO. Je pověřena zajišťováním elektronické pošty a podatelny, portálu okresního soudu.

 

 

Hlavní účetní:                                                                                     Bc.Stanislava Kyselová

 

Zastupuje:   Mgr. Jitka Čepková

                        Marcela Polednová

 

            Řídí, koordinuje a kontroluje mzdové, finanční, skladové účetnictví vedené u okresního soudu, včetně příslušných státních účetních výkazů. Zodpovídá za správnost vedeného účetnictví a za dodržování stanovené metodiky. Dále proplácí veškeré faktury za provoz soudu, účtuje hotovostní pokladní operace, účtuje účet FKSP, proplácí náklady znalců a tlumočníků. Vykonává funkci hlavní účetní v plném rozsahu (s možností kumulace s funkcí správce rozpočtu, a to pouze v době nepřítomnosti ředitelky správy soudu), dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,  včetně pověření k zajištění průběžné kontroly. Zajišťuje ekonomickou agendu v rámci systému státní pokladny.

 

 

 

 

 

 

Mzdová účetní:                                                                                       Mgr. Jitka Čepková

                     Bc. Stanislava Kyselová

                        Marcela Polednová

 

 

            Samostatně zpracovává mzdovou agendu včetně uzávěrek a výkazů, vedení a účtování účtu 4028. Dále proplácí náklady advokátů, notářů. Vykonává funkce hlavní účetní v plném rozsahu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

 

            Zpracovává podklady a zajišťuje evidenci veškerých nemocenských dávek, pohotovostí, spolu s příslušnými výkazy, vede osobní karty zaměstnanců včetně jejich evidence v PC, zajišťuje přihlášení a odhlášení zaměstnanců na zdravotním pojištění, kontroluje evidenci pracovní doby zaměstnanců, zajišťuje závodní preventivní péči a vede agendu zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním. Dále vykonává práce v personální oblasti dle pokynů ředitelky správy soudu. Vyžaduje přístupy určených zaměstnanců soudu do CEO, tyto přístupy eviduje a zajišťuje jejich zrušení.

Zajišťuje ekonomickou agendu v rámci systému státní pokladny.

 

           

 

Účetní:                                                                                                        Marcela Polednová

 

Zastupuje:   Bc. Stanislava Kyselová

                        Mgr. Jitka Čepková

 

 

             V rámci prováděného účetnictví samostatně zpracovává veškeré příjmové účty vedené u okresního soudu, tj. PR (příjmový účet), SOP (soudní poplatky), PTP (peněžité tresty a pokuty), DEP (depozitní účet), včetně příslušných rejstříků a zodpovídá za jejich kompletní a včasné zpracování. Dále zajišťuje pravidelné a včasné vracení soudních poplatků a účtuje kolkovou pokladnu. Organizačně zajišťuje provádění inventarizace majetku a závazků dle stanoveného plánu. Zajišťuje ekonomickou agendu v rámci systému státní pokladny a agendy CEPR.

 

 

 

Správa budovy:                                                                                             Miroslav Škvor

 

Zastupuje:   Ladislav Leško (správa a údržba budovy)

Hana Capinská (hospodářsko-správní činnosti)

Ing. Vladimír Tulačka (zadávání veřejných zakázek v oblasti VT)

                      

             Zodpovídá za správu a údržbu budovy, organizačně zabezpečuje operativní odstraňování závad na technologickém zařízení budovy a provádí další práce na úseku hospodářsko-správním, tj. např. příjem a evidenci veškerých faktur, včetně zpracování na PC, a přípravy k proplácení, zajišťuje refundace a zpracování investičních výkazů a výkazů paliv a energie.

Jako referent správy budovy vykonává funkci příkazce operace v rozsahu nakládání s veřejnými výdaji na drobné opravy a údržbu budovy soudu, materiálové výdaje, práce a služby nevýrobní povahy, včetně cestovních náhrad,  nejvýše však do Kč 20.000,--. Jako referent materiálně-technického zásobování vykonává funkce příkazce operace v rozsahu nakládání s veřejnými výdaji na práce a služby nevýrobní povahy a materiálové výdaje, nejvýše však do Kč 10.000,--, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

 Zajišťuje zadávání neinvestičních veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, rovněž i zadávání  veřejných zakázek (včetně pořizování HW a SW) prostřednictvím určeného elektronického tržiště pro resort MSp.

 Je pověřen výkonem funkce technika BOZP.

 

 

 

Správa movitého majetku:                                                                          Ladislav Leško

 

Zastupuje: Miroslav Škvor

                   Ing. Vladimír Tulačka (autoprovoz)

           

Spravuje a eviduje veškerý movitý majetek okresního soudu (včetně SW a HW) a provádí jeho inventarizaci. Zpracovává smlouvy o převodu majetku, o zápůjčkách movitého majetku, v resortu i mimo resort justice. Zajišťuje vybavení kanceláří a jednacích síní soudu nábytkem a kancelářskou technikou.  Vede a průběžně aktualizuje seznam uživatelů mobilních telefonů, a to v souladu s Instrukcí MSp  ČR, č.j. 37/2012-OSU-OSU a dle Instrukce OS PA, č.j. Spr 1229/2012 ze dne 31.10.2012. V uvedených agendách provádí kontrolu faktur.

Jako referent správy majetku vykonává funkci příkazce operace v rozsahu nakládání s veřejnými výdaji na drobné materiálové výdaje, práce a služby nevýrobní povahy,  nejvýše však do 20.000,--Kč dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zajišťuje chod autoprovozu, včetně veškeré evidence, a to i v souvislosti s nákupem a prodejem vozidla.Jako referent odpovídající za správu movitého majetku v rozsahu nakládání s veřejnými prostředky na opravy a údržbu vozového parku soudu, vykonává funkci příkazce operace v rozsahu nakládání s veřejnými výdaji na materiál, práce a služby nevýrobní povahy, nejvýše však do Kč 10.000,--.

Je pověřen vedením evidence úředních razítek soudu.

 

 

Pokladna:                                                                                                         Hana Capinská

 

Zastupuje:   Miroslav Škvor

 

            Samostatně vykonává odborné práce pokladníka a knihovníka, včetně evidence na PC, vede agendu znalců a tlumočníků a agendu přísedících, eviduje kvitanční sešity, provádí prodej kolků a s tím spojenou evidenci. Zajišťuje nákup a vydávání stravovacích poukázek, včetně příslušné evidence. Vede sklad MTZ a zajišťuje vydávání kancelářského materiálu.  Jako referent knihovny vykonává funkci příkazce operace v rozsahu nakládání s veřejnými výdaji na práce a služby nevýrobní povahy a materiálové výdaje, nejvýše však do Kč 10.000,--.

 

 

Vymáhání justičních pohledávek:            _                                      Zuzana Baránková

 

Zastupuje: Ing. Miroslav Lopatář

                   Alena Koudelková (CEO)

                  

Pověřuje se k samostatnému provádění všech úkonů v souvislosti s evidencí, správou, vymáháním a nakládáním s daňovými pohledávkami dle § 1 odst. 4 písm. a ) – Instrukce MSp ČR č.j. 4/2012-INV-M, o vymáhání pohledávek, jejichž hodnota nepřesahuje 100.000,- Kč, a to dle počátečních písmen povinných A - K. Připravuje podklady pro předsedkyni soudu k úkonům daňové exekuce přesahující 100.000,- Kč.

 

 

Vymáhání justičních pohledávek:            _                               Ing. Miroslav Lopatář

 

Zastupuje: Zuzana Baránková

                   Alena Koudelková (CEO)

 

 

Pověřuje se k samostatnému provádění všech úkonů v souvislosti s evidencí, správou, vymáháním a nakládáním s daňovými pohledávkami dle § 1 odst. 4 písm. a ) – Instrukce MSp ČR č.j. 4/2012-INV-M, o vymáhání pohledávek, jejichž hodnota nepřesahuje 100.000,- Kč, a to dle počátečních písmen povinných L – Ž.   Připravuje podklady pro předsedkyni soudu k úkonům daňové exekuce přesahující 100.000,- Kč

 

           

Správa počítačové sítě:                                                                    Ing. Vladimír Tulačka

 

Zastupuje:   Alena Koudelková (mimo autoprovozu)

                        Miroslav Škvor (údržba výpočetní techniky, autoprovoz-doručování)

 

            Jako správce počítačové sítě zabezpečuje chod sítě výpočetní techniky, provádí samostatnou systémovou činnost v oblasti výpočetní techniky, koordinuje servisní a údržbové práce, zajišťuje správu banky dat. Jako správce sítě vykonává funkci příkazce operace v rozsahu nakládání s veřejnými výdaji na opravy a údržbu výpočetní techniky a pořizování všeobecného materiálu pro výpočetní techniku, nejvýše však do Kč 10.000,--.

Je pověřen vedením evidence kvalifikovaných certifikátů dle § 254c) VKŘ.

 

 

 

 

Správa aplikace:                                                                                     Alena Koudelková

 

Zastupuje:   Ing. Vladimír Tulačka

                     Zuzana Baránková (CEO)

 

 

            Zajišťuje aktualizaci a zavádění funkcí ISAS, přidělování přístupových práv, konzultační činnost pro uživatele, proškolení nastupujících zaměstnanců, správu seznamu jmen, kontrolu elektronického odesílání dat pro CSLAV a pro infoSoud, datového skladu CSLAV, komunikaci s rejstříkem trestů. Spolupracuje při odstraňování problémů a vad systému. Zodpovídá za nastavení rozvrhu práce a jeho změn v systému ISAS. Provádí dozor nad prací všech kanceláří okresního soudu a pololetně provádí jejich prověrku. Vyřizuje žádosti o poskytnutí údajů z Centrální evidence  obyvatel (jako první v pořadí). Zajišťuje oznámení o vykonávání působností v agendách soudu dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

           

           

Podatelna a doručné oddělení:                                                                   Drahomíra Lomnická

 

Zastupuje:   Pavlína Brzková

                        Eva Nyklová

                        Aleš Cuhorka

 

         Zabezpečuje práce v podatelně, doručování písemností a práce ve spisovně. Vykonává odborné práce skladníka tiskopisů a obsluhy telefonní ústředny a zajišťuje provoz elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem, provoz e-podatelny justice a tisku došlé pošty z datové schránky soudu.

 

 

Podatelna a doručné oddělení:                                                                      Pavlína Brzková

 

Zastupuje:   Drahomíra Lomnická

                        Eva Nyklová

                        Aleš Cuhorka

 

 

            Zabezpečuje práce v podatelně, doručování písemností a obsluhu telefonní ústředny, včetně tisku došlé pošty z datové schránky soudu. Samostatně provádí práce ve spisovně.

 

 

Podatelna a doručné oddělení:                                                                               Eva Nyklová

                                                                                             

Zastupuje:   Pavlína Brzková

                        Drahomíra Lomnická

                        Aleš Cuhorka

 

            Zabezpečuje práce v podatelně, doručování písemností a obsluhu telefonní ústředny, včetně tisku došlé pošty z datové schránky soudu. Samostatně provádí práce ve spisovně a vede spisovnu v systému ISAS. Zajišťuje organizaci skartačního řízení ve spisovně soudu dle platného Skartačního řádu.

 

 

 

Podatelna a doručné oddělení:                                                                                 Aleš Cuhorka

                                                                                             

Zastupuje:   Eva Nyklová

                        Drahomíra Lomnická

                        Pavlína Brzková

                       

            Samostatně provádí práce ve spisovně.

 

            Zabezpečuje práce v podatelně, doručování písemností a obsluhu telefonní ústředny, včetně tisku došlé pošty z datové schránky soudu jako čtvrtý v pořadí (při nepřítomnosti jedné nebo více pracovnic podatelny).

 

 

 

Vyšší podatelna a tiskové centrum                                                            Jana Svatoňová

Dominika Sokolová

                                          Lucie Myšíková

 

 

            Zabezpečují vkládání nápadu soudní agendy do systému ISAS a zápis věcí z rejstříku EPR do rejstříku C, včetně jeho lustrace. Zajišťují obsluhu a chod tiskového centra. V souvislosti s provozem datové schránky soudu zajišťují chod e-Podatelny a e-Výpravny, včetně konverze dokumentů. Zajišťují hlášení matrice ve věcech rozvodu manželství, zbavení způsobilosti k právním úkonům a zjišťování pobytu cizinců, vše prostřednictvím Czech Pointu.

 

 

Zastupování:  vzájemné v rámci oddělení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci pověření přístupem do CEO :      

 

Lenka Kučerová                               dozorčí úřednice, soudní tajemnice

Alena Koudelková                           správkyně aplikace

Bc. Pavel Mikeš                               vyšší soudní úředník

Iveta Janatová                                  vyšší soudní úřednice

JUDr. Karolina Šťastná                   soudce

Iva Pilná                                            vyšší soudní úřednice

Jana Kadlečková                             vyšší soudní úřednice

Květa Stráníková                              společný člen týmu - CEPR

Jan Pavelka                                      vyšší soudní úředník

Věra Loubová                                  vyšší soudní úřednice

Kateřina Nováková                          vyšší soudní úřednice

Mgr. Pavel Tureček                         soudce

Dana Balcarová                               vyšší soudní úřednice

Andrea Leštianská                          vedoucí kanceláře

Petra Pražáková                              vyšší soudní úřednice

Lenka Vondráčková                       vyšší soudní úřednice

Mgr. Vítová Jitka                              asistentka soudce

Ing. Miroslav Lopatář                       vymáhající úředník

Staňková Helena                             vyšší soudní úřednice

Ing. Kropáčková Lucie                    soudní tajemnice

Zuzana Baránková                           vymáhající úřednice

Jana Kmoníčková                            soudní tajemnice

JUDr. Lucie Lubasová                    asistentka soudce

 

            Zjišťují údaje z informačního systému centrální evidence obyvatel dle pokynu předsedkyně okresního soudu vedeného pod sp. zn. Spr  340/2004.

 

 

 

Zaměstnanci pověření přístupem do CESO: 

 

Alena Koudelková                správkyně aplikace

Ing. Vladimír Tulačka           správce sítě

Jana Jakubovičová              VSÚ trestního oddělení

Jana Svatoňová                   vyšší podatelna

 Dominika  Sokolová           vyšší podatelna

Andrea Vopršalová              vedoucí kanceláře PP

Lucie Myšíková                     vyšší podatelna

Bc. Pavel Mikeš                   VSÚ trestního oddělení

Iveta Janatová                      VSÚ trestního oddělení

                                               

 

 

 

 

            Zjišťují údaje z informačního systému centrální evidence stíhaných osob dle pokynu předsedkyně okresního soudu zapsaných ve správním deníku.

 

 

 

Zaměstnanci s přístupem do Rejstříku trestů:

 

Alena Koudelková                správkyně aplikace

Ing. Vladimír Tulačka           správce sítě

Daniela Špatenková            protokolující úřednice

Zdeňka Chládková               protokolující úřednice

Yveta Moučková                   protokolující úřednice

Andrea Skalická                  protokolující úřednice

Andrea Vopršalová              vedoucí kanceláře PP

 Dana Popelová                   soudní zapisovatelka oddělení PP

Veronika Aksamitová          protokolující úřednice

Hana Králíčková                   protokolující úřednice

 

Zjišťují údaje z informačního systému elektronického rejstříku trestů a zároveň zajišťují vkládání dat do tohoto rejstříku dle pokynů.

 

 

 

Zaměstnanci s přístupem do ZRT (opis žádostí z Rejstříku trestů pro občanskoprávní výkon soudu)

 

 Iva Pilná                                vyšší soudní úřednice

Bc. Lenka Mikešová            vyšší soudní úřednice

Bc. Pavel Mikeš                   vyšší soudní úředník

 

 

Zaměstnanci s přístupem do  katastru nemovitostí:

 

Iva Pilná                                   vyšší soudní úřednice

Bc. Lenka Mikešová              vyšší soudní úřednice

JUDr. Kateřina Weber         soudce

Jana Kadlečková                   vyšší soudní úřednice

Alena  Koudelková                 správkyně aplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci s přístupem do Portálu eLustrace:

  

Daniela Špatenková               protokolující úřednice

Zdeňka Chládková                  protokolující úřednice

Yveta Moučková                      protokolující úřednice

Andrea Skalická                     protokolující úřednice

Hana Králíčková                      protokolující úřednice

Dana Popelová                       soudní zapisovatelka

Andrea Vopršalová                 vedoucí kanceláře

Věra Bohuňková                     vedoucí kanceláře

Marie Gregorová                     vedoucí kanceláře

Jana Jakubovičová                 vyšší soudní úřednice

Iveta Janatová                         vyšší soudní úřednice

Bc. Pavel Mikeš                      vyšší soudní úředník

 

Zjišťují údaje z informačního systému centrální evidence vězněných osob.

     

Řidič a údržba:                                                                                           __    Karel Gregor

 

Zastupuje :  Miroslav Škvor ( obsluha kotelny, údržba, doručování pošty)

                     Ing. Vladimír Tulačka (autoprovoz, doručování pošty)

                        Ladislav Leško (údržba, doručování pošty)

 

            Provádí údržbářské práce dle pokynů ředitelky správy soudu a správce budovy a správce majetku. Zajišťuje autoprovoz jako řidič-referent, obsluhu kotelny, úklid v okolí budovy soudu, včetně sněhu. Provádí drobné nákupy a zajišťuje nákup služeb dle pokynů.

 

             Doručuje písemnosti mimo budovu soudu.

 

­Údržba:­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                     Petr Kalhous – 1/2

 

Zastupuje:   Karel Gregor

 

            Provádí údržbářské práce dle pokynů ředitelky správy soudu a správce budovy, úklid v okolí budovy soudu, včetně sněhu, a to v rozsahu úvazku 0,5.

                                                                                              

 

Úklid budovy:                                                                                       

                                                                                                         Tomášková Lenka

                                                                                                         Jiroutová Hana

                                                                                                                    Gruševská Lenka

 

             Provádějí úklid budovy okresního soudu a prostranství před budovou soudu dle obsahu pracovní smlouvy a dle pokynů nadřízených.

 

 

           

Pravidla pro rozdělování soudní agendy

Soudci okresního soudu jsou mimo pracovní dobu pověřeni k úkonům a vyřizování věcí, dojde-li k jejich nápadu v mimopracovní době (zejména ohledně přípravného řízení trestního – rej. 22 Nt, rozhodování podle § 314b odst. 2 tr. ř., rozhodování v přípravném řízení o vazbě mladistvého podle § 46 zák. č. 218/2003 Sb. a další související agendy přípravného řízení podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže  – rej. Ntm, rozhodování na základě příkazu k zatčení a rozhodování o předběžných opatřeních podle § 76 o.s.ř.,  § 400 z.z.ř. – ochrany proti domácímu násilí a § 452  z.z.ř.. – upravující poměry dítěte)  na základě zvláštního rozpisu dosažitelnosti, který je uložen v kanceláři dozorčí úřednice, jestliže věc nesnese odkladu. Úkony, které lze ve věcech přípravného řízení a předběžného opatření provést v pracovní době specializovaných soudců, budou provedeny specializovaným soudcem i v případě, že věc bude převzata mimo pracovní dobu službu konajícím soudcem.

 

V pracovní době vyřizuje agendu přípravného řízení trestního - rej. 22Nt soudce senátu Mgr. Jan Šlosar. Agendu přípravného řízení o vazbě mladistvého podle § 46 zák. č. 218/2003 Sb. včetně další agendy přípravného řízení podle zákona č. 218/2003 Sb. (rej. Ntm) vyřizují soudci Mgr. Anna Sobotková a Mgr. Karel Gobernac (soud pro mládež).

 

V pracovní době rozhodují o návrhu na potrestání, se kterým byl zároveň soudu předán zadržený podezřelý podle § 314b odst. 2 tr.ř., soudci oddělení “T“. Pokud by nemohl příslušný soudce, kterému by věc dle pravidel pro rozdělování agendy připadla, ve věci rozhodnout, bude věc přidělena zastupujícímu soudci podle pořadí, které je níže uvedeno.

            V pracovní době rozhodují o předběžném opatření, upravující poměry dítěte – rej. 0Nc soudci oddělení „P“ a o předběžném opatření dle § 400 z.z.ř. – ve věcech ochrany proti domácímu násilí -  soudci oddělení C - rej. Nc., o předběžných opatřeních dle §     88b a násl. tr. řádu  soudci trestního oddělení.

 

            Všichni soudci jsou příkazci operací dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Instrukce OS Pardubice č.j. Spr 995/2005. Rozhodují o nakládání s pohledávkami z pořádkových pokut a peněžitých trestů podle § 34 odst. 2 Instrukce MSp ČR č.j. 101/2003-OIM-SP, o vymáhání pohledávek, ve znění pozdějších předpisů.

            Dojde-li k vyloučení věci podle § 112 o.s.ř. projedná a rozhodne vyloučenou věc ten soudce, který o jejím vyloučení rozhodl, nejde-li o specializaci.

 

            Dojde-li k vyloučení věci podle § 23 odst.1 t.ř., projedná a rozhodne vyloučenou věc soudce, který o jejím vyloučení rozhodl.   

 

          V případě nepřítomnosti soudce, přesahující 20 pracovních dnů v agendě trestní, opatrovnické, exekuční a občanskoprávní, se nápad věcí do senátu zastaví a po návratu se nápad přiměřeně  dorovná.

 

            Podle nařízení Rady Evropy č. 805/2004 ze dne 21.4.2004 vyznačí Evropský exekuční titul na rozhodnutí ten soudce, který o věci rozhodl / týká se i adhezního řízení/, není-li to možné, vyznačení provede soudce toho oddělení, které věc rozhodlo. Nebude-li ani toto možné, exekuční titul vyznačí soudce zastupující.

 

          Soudci, u nichž se mění agenda, dokončí vždy rozpracované věci.

 

          V senátních věcech rozhoduje senát složený ze soudce a 2  přísedících.

 

            Zástupcem soudce je vždy soudce uvedený jako první v pořadí, soudce uvedený jako druhý a další v pořadí zastupuje pouze v nepřítomnosti prvního či dalšího zástupce, není-li uvedeno, např. zastupování pro určitou specializaci – zejména u pracovněprávních věcí.  

 

          Zjistí-li  referent, že vyřizovaná věc byla do soudního oddělení přidělena v rozporu s rozvrhem práce (v důsledku omylu či administrativního pochybení), předloží věc bez zbytečného odkladu spolu s uvedeným oznámením předsedovi či místopředsedovi soudu, který vydá písemný pokyn k novému přidělení věci podle  pravidel stanovených rozvrhem práce.  Pro účely nového přidělení věci se má za to, že  věc napadla v den, kdy byla s pokynem k novému přidělení podle rozvrhu práce doručena předsedovi či místopředsedovi soudu.  

 

 

Pravidla pro určení přísedících a jejich zastupování

 

1.      Pro určení přísedících do senátů v odděleních 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 20, 22, 26  a 27 je veden seznam přísedících (dále jen „seznam“) určených pro jednání v jednotlivých soudních odděleních.

 

2.      Přísedící zařazení do jednotlivých oddělení se účastní soudních jednání jako přísedící pro postupně nařizovaná senátní jednání (jednání, hlavní líčení, veřejné zasedání, vazební zasedání a neveřejné zasedání)  v příslušném počtu (dva či více přísedících, jde-li o náhradního přísedícího podle § 197 tr. řádu), a to postupně tak, jak za sebou následují v seznamu.

 

3.      Nemůže-li příslušný přísedící svoji funkci v době konání nařízeného soudního jednání z důležitých důvodů vykonávat (zdravotní indispozice, pracovní neschopnost, osobní, rodinné, pracovní a dopravní problémy, jakož i jiné další důležité důvody), účastní se tohoto soudního jednání v pořadí první následující (případně v pořadí další) přísedící.

 

4.      Pokud je na jednací den příslušného oddělení nařízeno několik typů soudního jednání (hlavní líčení, veřejné zasedání, vazební zasedání a neveřejné zasedání), zasedá senát ve stejném složení u všech v tento jednací den nařízených soudních jednáních (tzn. složený z předsedy senátu a dvou či více příslušných přísedících).

 

5.      Evidenci účasti přísedících vedou vedoucí kanceláří příslušných soudních oddělení.

 

        6.  Neskončené senátní věci dokončí a rozhodnou senáty v původním složení.

 

 

Trestní agenda

 

Věci napadlé téhož dne do podatelny soudu budou označeny časovým údajem a pořadovými čísly podle času, v němž byly v  podatelně přijaty. Došlé věci rejstříku T, Nt a PP se poté rozdělují podle následujících pravidel v níže uvedeném pořadí.

 

1.   Věci v  rozsahu nejméně 1000 listů (věci rozsáhlé) se přidělují v návaznosti na přidělování v předchozím kalendářním roce postupně do oddělení 1T, 2T, 3T, 4T, 20T, 22T. Napadne-li věc rozsáhlá do rejstříku Tm, započítá se do rozdělování věcí rozsáhlých v rejstříku T.

 

2.   Jestliže se při zápisu věci zjistí, že proti témuž obviněnému je již vedeno pravomocně neskončené trestní stíhání, zapíše se věc, nejde-li o věc rozsáhlou podle bodu 1., do téhož oddělení, ve kterém je vedena věc neskončená. Je-li více obviněných, proti kterým se ve více odděleních vede pravomocně neskončené trestní stíhání, věc se přidělí podle specializace a nelze-li, pak podle příjmení obviněného, který je první v abecedním pořadí. Věci napadlé po předchozím vrácení k  došetření, po povolení obnovy řízení, po zrušení rozhodnutí v  důsledku dovolání nebo stížnosti pro porušení zákona se přidělí do téhož oddělení, v němž byla věc rozhodována původně.

 

3.   Do oddělení 1T a 20T se mimo běžný nápad přidělují trestné činy proti brannosti a proti civilní službě podle hlavy jedenácté a trestné činy vojenské podle hlavy dvanácté (§§ 266 až 295) tr. zákona a trestné činy proti branné povinnosti podle hlavy XI  a trestné činy vojenské podle hlavy XII (§§ 369 až 399) tr. zákoníku, a to postupně do senátu 1T a 20T v  pořadí, v jakém napadly.

 

4.   Do oddělení 3T a 22T se mimo běžný nápad  přidělují věci obviněných cizích státních příslušníků včetně uznání a výkonu cizozemských rozhodnutí, a to postupně do senátu 3T a 22T v  pořadí, v  jakém napadly.

 

5.   Do oddělení 3T a 22T se mimo běžný nápad přidělují věci týkající se trestných činů podle § 201 tr. zákona a § 274 tr. zákoníku, a to postupně do senátu 3T, 22T v pořadí, v jakém napadly.

 

6.   Do oddělení 2T a 4T se mimo běžný nápad přidělují věci týkající se trestných činů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů a  šíření toxikomanie podle §§ 187, 187a, 188 a 188a tr. zákona a trestných činů podle §§ 283 - 288 tr. zákoníku, a to postupně do senátu 2T a 4T v  pořadí, v jakém napadly.

 

7.   Do oddělení 2T a 4T se mimo běžný nápad přidělují věci týkající se dopravní kriminality – trestných činů podle §§ 180, 184, 208, 223, 224 tr. zákona a trestných činů  podle §§ 143, 147, 148, 151, 272, 273 tr. zákoníku spáchaných v  dopravě, a to postupně do senátu 2T a 4T v  pořadí, v jakém napadly.

 

8.   Do oddělení 3T, 22T se mimo běžný nápad přidělují věci týkající se korupce úředních osob, korupce při veřejných zakázkách, korupce při veřejných soutěžích a dražbách podle §§ 128a, 128b, 128c, 158, 159, 160, 161,162, 169a a § 256b tr. zákona a trestných činů úředních osob a úplatkářství podle §§ 329 – 333 tr. zákoníku, a to postupně do senátu 3T, 22T v  pořadí, v  jakém napadly.

 

9.   Napadne li věc, v  níž jsou trestné činy kvalifikovány jako různé specializace, přidělí se věc do příslušného oddělení podle trestného činu nejpřísnějšího, a nelze-li, pak podle nejpřísnějšího trestného činu s  nejnižším číselným označením paragrafu.

 

10.Věci vazební se přidělují podle pořadí došlých věcí postupně do oddělení 1T, 2T, 3T, 4T, 20T, 22T, přičemž tyto věci se přidělují ve shodném procentuálním poměru jako u bodu 11. Věc se však nepřidělí do oddělení, jehož předseda rozhodoval v přípravném řízení o vazbě, vydal příkaz k  zatčení nebo nařídil domovní prohlídku v  této věci.

 

11.Věci, které nebyly přiděleny podle předchozích článků, se podle pořadí, v  jakém napadly, přidělují postupně do jednotlivých oddělení, tak aby došlo rovnoměrnému vytížení všech oddělení v následujících poměrech napadlých věcí:

 

Oddělení  1T                    ……………         90%

Oddělení  2T                    ..................      100%    

Oddělení  3T                    ……………       100%

Oddělení  4T                    ..................        90%

Oddělení 20T                   ..................        60%

Oddělení 22T                   ..................        30%

 

U specializovaných věcí a věcí vazebních, které jsou rozdělovány do více oddělení, se věci přidělují ve shodném procentuálním poměru.

 

12. V  případě, že napadne věc s  více specializacemi a věc nelze přidělit podle výše uvedených kritérií, pořadí priority specializací je následující

-     věci s cizím prvkem (bod 4.)

-     věci týkající se drogové kriminality (bod 6.)

-     věci týkající se korupce  (bod 8.)

-     věci týkající se vojenských trestných činů (bod 3.)

-     věci týkající se trestné činnosti v  dopravě (bod 7.)

-     věci týkající se ohrožení pod vlivem návykové látky (bod 5.).

 

Napadne-li věci se specializací a zároveň vazební, věc se přiřadí podle bodu 10.

 

13.Napadne-li věc týkající se obviněné právnické osoby, postupuje se při přidělení věci obdobně jako u obviněné fyzické osoby.

 

14.Věci zapisované do rejstříku Nt – všeobecné se přidělují podle pořadí došlých věcí postupně do oddělení 1, 2, 3, 4, 20, 22, přičemž tyto věci se přidělují ve shodném procentuálním poměru jako u bodu 11. Věci zapisované do rejstříku Nt a Td s cizím prvkem se přidělují postupně do oddělení 3 a 22. 

 

15.Věci zapisované do rejstříku 0PP se přidělují postupně soudcům z oddělení 1, 2, 3, 4, 20 a 22, a to po 30 věcech z oddělení 2, 3, 20, 22, a po 25 věcech z oddělení 1 a 4, přičemž toto přidělování navazuje na přidělování věcí v předchozím roce. Věci zapisované do rejstříku 0Nt souvisejícího s agendou věznice se přidělují postupně po deseti věcech soudcům z oddělení 1, 2, 3, 4, 20, 22.

 

16. Vyřízené věci týkající se rejstříků Nt, PP z neobsazených oddělení, v nichž je třeba činit další úkony, vyřizují

Mgr. Anna Sobotková – 0

JUDr. Petr Vaněček, PhD. – 1,2

Mgr. Karel Gobernac – 3

Mgr. Barbora Kocourková 4,5

Mgr. Tomáš Lipert – 6,7

Mgr. Jan Šlosar – 8,9.

 

Soudci z jednotlivých oddělení činí úkony ve věcech vyřízených v těchto odděleních s výjimkou věcí, které byly opatřením přiděleny jinému soudci.

 

17.Od 1. 1. 2014 se zastavuje nápad věcí do oddělení 1T, 3T, 4T, 20T a 22T do celkového počtu nápadu 35 věcí do oddělení 2T – Mgr. Barbory Kocourkové kromě věcí přidělených podle bodů 1. až 10. do ostatních oddělení.

 

 

 

III.                            Občanskoprávní agenda 

 

            Přidělování věcí C a 100C do jednotlivých senátů se provádí automaticky dle  obecného způsobu přidělování informačním systémem ISAS dle časové posloupnosti podle pořadí nápadu věci počínaje senátem s nejnižším číselným označením. Vzhledem ke specializacím zahrnuje systém přidělování do procentuálního nápadu i specializace.

 

            Pořadí priority specializací:  věci s cizím prvkem, senátní věci tj. pracovněprávní a ostatní specializace.

 

          Při souběhu specializace u věcí s cizím prvkem a u věci pracovněprávních platí specializace pro věci pracovněprávní.

 

 

Specializace :

 

·        věci pracovněprávní rozhoduje soudní oddělení                    -       6, 8,18, 26, 27

·        věci péče soudu o nezletilé  rozhoduje soudní oddělení        -      13,14,19, 20, 21     

·        ve věcech pozůstalostních                                                       -      8                                      

·        věci s cizím prvkem  rozhoduje soudní oddělení               -    10, 12,13, 15, 21, 23, 25

·        věci výkonu rozhodnutí rozhoduje soudní oddělení          -      20,16, 

·        věci  podle zák. č. 120/2001 Sb. rozhoduje                         -   20,16          

·        věci práva rodinného  - výživné rozhoduje soud. odděl.      -   25

·        věci dle hlavy III. zák. č. 218/2003 Sb. ve věcech mládeže  -  13, 14

·        ochrana osobnosti člověka                                                         -    5,15

 .   

             Věc s cizím prvkem, v níž je účastníkem řízení občan Slovenské republiky  je přidělována  mimo specializaci jako běžný nápad do všech soudních oddělení. 

 

            Žaloby pro zmatečnost budou do jednotlivých oddělení přidělovány podle stejných zásad jako věci agendy C. Bude-li příslušný soudce vyloučen podle § 14 odst. 3 o.s.ř. nebo i z jakýchkoliv jiných důvodů, bude věc přidělena do následujícího oddělení a vyloučenému soudci bude naopak přidělena věc, jež by jinak napadla do tohoto oddělení.  Pokud  rozhodnutí napadené žalobou pro zmatečnost vydal vyšší soudní úředník nebo soudní tajemník rozhoduje o žalobě pro zmatečnost soudce, do jehož soudního oddělení věc náleží.

 

              Bude-li podána žaloba dle ustanovení § 91a/ o.s.ř. projedná a rozhodne věc soudce, kterému byla dle rozvrhu práce  přidělena věc probíhající.

 

Napadne-li nový návrh ve věci péče soudu o nezletilé včetně návrhu na předběžné opatření dle § 76 o.s.ř. - PO nebo dle § 452 a násl. z.z.ř. – SPO,

 

-          v době, kdy předchozí řízení nebylo dosud pravomocně skončené, bude věc přidělena soudci, který doposud tuto věc vyřizoval

 

-          poté, co předchozí řízení bylo zastaveno, bude věc přidělena soudci, který předchozí řízení o stejném předmětu zastavil (PO a SPO se považuje za stejné  řízení).      

 

           Napadne-li návrh na předběžné opatření dle § 76 o.s.ř. - PO nebo dle § 452 a násl. z.z.ř. – SPO, aniž by ve věci péče o nezletilého již probíhalo řízení, bude věc přidělena soudci dle pořadí a pokud bude po vydáni PO či SPO ve věci zahájeno opatrovnické řízení, bude věc přidělena soudci, který vydal PO či  SPO. 

 

      Soudce oddělení P a Nc, který dá pokyn k zahájení řízenívyřizuje  takto nově zahájenou věc.  

 

          Podněty a návrhy na zahájení řízení o omezení svéprávnosti se přidělují samostatně (mimo pořadí ostatních P a Nc) do jednotlivých oddělení P a Nc  podle obecného způsobu přidělování informačním systémem ISAS dle časové posloupnosti podle pořadí nápadu.

 

          Napadne-li návrh ve věci osoby omezené svéprávnosti dle rozhodnutí vydaného do 31.12.2006, bude věc přidělena soudci, který dozoruje opatrovnickou věc této osoby dle seznamu uloženého u vedoucí kanceláře. Ve věci osoby omezené svéprávnosti dle rozhodnutí vydaného po 1.1.2007, bude věc přidělena soudci, který rozhodnutí vydal, nebo soudci, který  převzal senát tohoto soudce (pokud bylo rozhodnutí vydáno v senátu 20 P, vyřizuje je senát 24 P).   Stejný soudce v těchto věcech nejpozději do 31.12.2016    nově rozhodne o omezení svéprávnosti této  osoby.

 

          Soudce, který rozhodl o výchovném opatření, včetně ústavní výchovy, rozhoduje o dalších věcech téhož nezletilého.

 

               Soudce, který vydal první rozhodnutí v řízení o osvojení, rozhodne o dalších návrzích o osvojení téhož nezletilého.

 

          Napadnou-li současně návrhy na uložení opatření dle zákona č. 218/2003 Sb.     Rod/ proti více nezletilým pro stejný skutek, budou věci přiděleny stejnému soudci. 

      

     Věc, v níž bylo rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích zrušeno Nejvyšším soudem ČR či Ústavním soudem ČR, bude přidělena do oddělení, které zrušenou věc vydalo. Nebude-li takto možné věc přidělit, bude přidělena jako běžný nový nápad.

 

            Přechází-li soudce do jiného soudního oddělení, dokončí věci jím rozpracované a rovněž i věcí rozpracované v oddělení, do něhož přichází, není-li dosavadní soudce již soudcem tohoto soudu.

 

Věci zapisované do rejstříku  Nc se přidělují podle pořadí došlých věcí postupně do oddělení 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18,  23, 25, 26 a 27 kromě oddělení 16 Nc kam bude přidělena každá 2 napadlá věc a  9 Nc,  kam bude přidělena každá 4 napadlá věc.  

 

           Byl-li účastníku ustanoven zástupce před zahájením řízení / vedeno v rej. Nc/, věc C bude následně přidělena tomu soudci, který o ustanovení zástupce  rozhodl. Rovněž tak došlo-li k doplnění neúplné žaloby  vedené dosud v rej. Nc.

 

            Je-li věc ukončena procesním rozhodnutím např. rozhodnutím o místní  nepříslušnosti či vyznačením v rejstříku jako mylný zápis a následně znovu          doručena zdejšímu soudu, je přidělena soudci, který původní rozhodnutí vydal či rozhodl  o vyznačení mylného zápisu.  Věc se přiděluje soudci mimo pořadí.

 

            Věci dosud neskončené a zapsané do soudního oddělení 33 Ro se v případě převodu tj. po podání odporu, zrušení platebního rozkazu přidělují soudcům oddělení C dle příslušných specializací. 

 

            Dojde-li v průběhu řízení ke změně skutečností rozhodných pro zápis věci do specializovaného senátu, nebo naopak, dokončí řízení vždy ten soudce, kterému byla věc původně přidělena. Bude-li se jednat o věc pracovněprávní, v níž má rozhodovat senát, rozhodne soudce věc s přísedícími senátu označeného pořadově nejbližším číslem jeho senátu – vzestupně.

               

            Při převodu věcí z rejstříku EPR do rejstříku C, se věci přidělují soudcům C ve stejném poměru jako věci agendy C. Přidělování se provádí automaticky informačním systémem ISAS dle časové posloupnosti podle pořadí nápadu věci v evidenci přehledu importovaných věcí.

 

Soudce, který rozhodl ve věci Nc – domácí násilí, rozhoduje dále i ve věci Nc – prodloužení domácího násilí.

 

Důvodem změny je zřízení nového oddílu agendy Nc – prodloužení předběžného opatření ve věcech domácího násilí.

  

 

                                                

Soudci okresního soudu

 

Agenda trestní

 

Všichni trestní soudci rozhodují o zajištění majetku a vykonávají jeho správu po dobu zajištění ve smyslu zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů.

 

Oddělení  1                                                                            Mgr. Anna Sobotková

 

Zastupování:                                    

Mgr. Barbora Kocourková

JUDr. Petr Vaněček, Ph.D.

Mgr. Karel Gobernac

Mgr. Tomáš Lipert

Mgr. Jan Šlosar

 

  Rozhoduje senátní a samosoudcovské věci trestní přidělené podle pravidel pro rozdělování soudní agendy včetně rejstříku Nt – všeobecné.

 

 Přísedící:  

JUDr. Gregor Květoslav

Hainzová Romana

Jandík Miroslav

Hons Zdeněk

Čermáková Daniela

Ing. Kozáková Miluše

Pařízková Věra

Ing. Drábek Josef

Mgr. Fořtová Jaroslava

Franěk Radek

 

 

Oddělení  2                                                                  Mgr. Barbora Kocourková

 

Zastupování:                                    

JUDr. Petr Vaněček, Ph.D.

Mgr. Karel Gobernac

Mgr. Tomáš Lipert

Mgr. Jan Šlosar

Mgr. Anna Sobotková

 

Rozhoduje senátní a samosoudcovské věci trestní přidělené podle pravidel pro rozdělování soudní agendy včetně rejstříku Nt – všeobecné.

 Přísedící:  

 

Kuchařová Jitka

MVDr. Štefunka František

Mgr. Steidlová Jarmila

Strnadová Jarmila

Dětáková Libuše

Mgr. Hajdú Pavel

Havlíčková Zdeňka

Jelínková Marie

Mironiuk Ladislav

Petržílková Vladimíra

 

       

 

 

Oddělení  3                                                                    JUDr. Petr Vaněček, Ph.D.

 

Zastupování ve věcech ciziny:

Mgr. Jan Šlosar

 

Zastupování v ostatních věcech:               

Mgr. Karel Gobernac

Mgr. Tomáš Lipert

Mgr. Jan Šlosar

Mgr. Anna Sobotková

Mgr. Barbora Kocourková

 

 

Rozhoduje senátní a samosoudcovské věci trestní přidělené podle pravidel pro rozdělování soudní agendy včetně rejstříku Nt – všeobecné.

 

 

 

Přísedící:

Bc. Zavřel Miroslav

Rejdová Lenka

Dušek Petr, DiS.

Mgr. Novotná Alena

Mgr. Steidl Jiří

Bojčuková Zdeňka

Štětina Jan

JUDr. Veleta Ladislav

Kubíková Ludmila

MUDr. Dejdarová Štěpánka

Hainz Ivan

Urban Richard

 

 

Oddělení  4                                                                                   Mgr. Karel Gobernac

 

Zastupování:  

Mgr. Tomáš Lipert

Mgr. Jan Šlosar

Mgr. Anna Sobotková

Mgr. Barbora Kocourková

JUDr. Petr Vaněček, Ph.D.

   

Rozhoduje senátní a samosoudcovské věci trestní přidělené podle pravidel pro rozdělování soudní agendy včetně rejstříku Nt – všeobecné.

 

 

Přísedící:     

Svobodová Hana

Mgr. Ludvíková Jiřina

Ing. Novotný Ivo

Vohralík Libor

Ing. Kašparová Marta

Lambertyová Marie

Říha Jaroslav

Devera Ota

Kašpar Ladislav

Belej Jiří

Pfeiferová Alena

Mgr. Tomášek Ladislav

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení  20                                                                                      Mgr. Tomáš Lipert

 

Zastupování:

Mgr. Jan Šlosar

Mgr. Anna Sobotková

Mgr. Barbora Kocourková

JUDr. Petr Vaněček, Ph.D.

Mgr. Karel Gobernac

 

Rozhoduje senátní a samosoudcovské věci trestní přidělené podle pravidel pro rozdělování soudní agendy včetně rejstříku Nt – všeobecné.

 

Přísedící:

Pro oddělení 20 platí shodný seznam přísedících uvedených pro oddělení 22.

 

 

 

Oddělení  22                                                                                   Mgr. Jan Šlosar

 

Zastupování ve věcech ciziny:

JUDr. Petr Vaněček, Ph.D.

 

Zastupování v ostatních věcech: 

Mgr. Anna Sobotková

Mgr. Barbora Kocourková

JUDr. Petr Vaněček, Ph.D.

Mgr. Karel Gobernac

Mgr. Tomáš Lipert

    

Rozhoduje senátní a samosoudcovské věci trestní přidělené podle pravidel pro rozdělování soudní agendy včetně rejstříku Nt – všeobecné, vede trestní judikaturu. Rozhoduje věci v přípravném řízení.

  

Přísedící:               

Bednář Jan

Nováková Marie

Horváth Julius

Horáková Dagmar

Kálalová Helena

Mgr. Ing. Bc. Paulus Milan

Gančarčík Karel

Faltusová Věra

 

 

 

 

 

 

Soud pro mládež

 

         Do oddělení Tm se výlučně přidělují věci týkající se protiprávní činnosti mládeže  dle hlavy I. a II. zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o  soudnictví ve věcech mládeže.

 

Věci napadlé do oddělení 1 a 4 soudu pro mládež (Tm, Ntm, PP, Nt) se přidělují soudcům z oddělení 1 a 4 - soud pro mládež v pořadí, ve kterém napadly.

 

Úkony ve vyřízených věcech z neobsazených oddělení týkajících se mladistvých vyřizují soudci soudu pro mládež podle poslední číslice před lomítkem spisové značky následujícím způsobem:

Mgr. Anna Sobotková – lichá číslice

Mgr. Karel Gobernac – sudá číslice.

 

 

 

Soudci

 

 

Oddělení 1 :                                                                          Mgr. Anna Sobotková

 

Zastupování:                                    

Mgr. Karel Gobernac

Mgr. Barbora Kocourková

JUDr. Petr Vaněček, Ph.D.

Mgr. Tomáš Lipert

Mgr. Jan Šlosar

 

 

Přísedící:

Pro oddělení 1 soudu pro mládež platí shodný seznam přísedících uvedených pro oddělení 1.

 

Rozhoduje senátní a samosoudcovské věci trestní dle hlavy I. a II. zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží. Činí úkony ve věcech agendy přípravného řízení a agendy související s výkonem trestu odnětí svobody u věcí mladistvých.

 

V  případě vyloučení dospělého pachatele ze společného řízení s  mladistvým z rejstříku Tm do rejstříku T napadne vyloučená věc do oddělení 1T.

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení 2                                                                                             neobsazeno

 

 Úkony ve vyřízených věcech z oddělení 2Tm vyřizují soudci soudu pro mládež podle poslední číslice před lomítkem spisové značky následujícím způsobem:

Mgr. Anna Sobotková – sudá číslice

Mgr. Karel Gobernac – lichá číslice.

 

 

 

Oddělení  4                                                                       Mgr. Karel Gobernac

 

Zastupování:  

Mgr. Anna Sobotková

Mgr. Tomáš Lipert

Mgr. Jan Šlosar

Mgr. Barbora Kocourková

JUDr. Petr Vaněček, Ph.D.

 

Pro oddělení 4 soudu pro mládež platí shodný seznam přísedících uvedených pro oddělení 4.

 

Rozhoduje senátní a samosoudcovské věci trestní dle hlavy I. a II. zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží. Činí úkony ve věcech agendy přípravného řízení a agendy související s výkonem trestu odnětí svobody u věcí mladistvých.

 

V  případě vyloučení dospělého pachatele ze společného řízení s  mladistvým z rejstříku Tm do rejstříku T napadne vyloučená věc do oddělení  4T.

 

Do oddělení Rod se výlučně přidělují věci týkající se činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

 

 

13 Rod                                                                                    Mgr. Jaroslava  Kuběnová

 

Zastupování :               JUDr. Petr Šimeček

 

            Rozhoduje ve  věcech posuzování činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let dle hlavy III. zák. č. 218/2003 Sb. ve věcech mládeže  v rozsahu 100%.

 

 

 

 

 

14 Rod                                                                                               JUDr. Petr Šimeček

 

 Zastupování :               Mgr. Jaroslava Kuběnová

 

            Rozhoduje ve  věcech posuzování činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let dle hlavy III. zák. č. 218/2003 Sb. ve věcech mládeže   v rozsahu 100%.

 

 

Agenda občanskoprávní sporná

 

 

Soudci

 

Oddělení 5C                                                                                JUDr. Marie Plavcová, CSc.

 

Zastupování:  JUDr. Petra Nováková, Mgr. Leona Poplerová,  Jitka Nováková,

                         Mgr. Jaroslava Sádovská,   JUDr. Iveta Deriková, Mgr. Pavel Tureček ve   

                         věcech ochrany osobnosti

                                              

            Rozhoduje ve věcech agendy C, EC a EVC:  ochrany osobnosti člověka v podílu 50 % a občanskoprávní C do celkového rozsahu 115 % / včetně věcí ze specializace/,  dále věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

           

 

Oddělení 6C                                                                                    JUDr. Renata Polanská

 

 

Zastupování: JUDr. Karolina Šťastná, Mgr. Jitka Nováková,  Mgr. Jaroslava Sádovská,

                        JUDr. Iveta Deriková, Mgr. Pavel Tureček

 

 

Přísedící:          Marie Kozlová

     Jiří Vašíček

     Mgr. Silvie Blaščíková

    

 

             Rozhoduje ve věcech agendy C, EC a EVC: pracovněprávních v podílu 20 % a občanskoprávních C  do celkového rozsahu 100 %  včetně věcí ze specializace, dále rozhoduje věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   

 

 

 

 

 

Oddělení 7C                                                                                           Mgr.Jitka Nováková

 

 

Zastupování:   JUDr. Polanská Renata,  JUDr. Petra Nováková, JUDr. Iveta Deriková,

                          Mgr. Pavel Tureček, JUDr. Naděžda Librová

 

          Rozhoduje ve věcech občanskoprávních - agendy C, EC a EVC:  do celkového rozsahu 100 %,  dále věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Oddělení 8C                                                                                         JUDr. Petra Nováková

 

 

Zastupování :  JUDr. Marie Plavcová,CSc., Mgr.Jaroslava Sádovská, JUDr. Iveta

                          Deriková, Mgr. Pavel Tureček, Mgr. Leona Poplerová - ve věcech

                          senátních

 

Přísedící:        Mgr. Jiří Zálešák

   Bc. Irina Rálišová,

 

   Milan Bednář

   Anna Volná     

           

            Rozhoduje ve věcech agendy C, EC a EVC: pracovněprávní v podílu 20 % a občanskoprávní C do celkového rozsahu 115 % včetně věcí ze specializace (tedy i pozůstalostních), dále věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

            Dále ve věcech pozůstalostních rozhoduje o odvoláních dle § 374 odst. 3 o.s.ř., provádí úkony dle § 100 odst. 2 z.z.ř.., ve věcech úschov a umořování listin. Je dle § 223 vnitřního a kancelářského řádu oprávněna k přístupu do kovové skříně soudu a odpovídá za evidenci a za nakládání s úchovami v této kovové skříni spolu s dalšími pověřenými pracovníky soudu

 

 

Oddělení 9C                                                                                  Mgr. Jaroslava Sádovská

 

 

Zastupování:  JUDr. Iveta Deriková,  Mgr. Pavel Tureček, JUDr. Naděžda Librová,                                                    

                         Mgr. Leona Poplerová      

 

                      

            Rozhoduje ve věcech občanskoprávních agendy C, EC a EVC: do celkového rozsahu 25 %, dále  věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Oddělení 10C                                                                                        JUDr. Iveta Deriková

 

 

Zastupování:  Mgr. Jaroslava Sádovská, JUDr. Naděžda Librová, Mgr. Pavel Tureček –

                        ve věcech s cizím  prvkem, Mgr. Leona Poplerová, JUDr. Lukáš

                        Kratochvíl

                                    

                         

Rozhoduje ve věcech agendy C, EC a EVC: věci  s cizím prvkem a uznávání cizích rozhodnutí v podílu 25% a občanskoprávní věci C do celkového rozsahu 115 % včetně specializací, dále  věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Od 10.3.2014 snižuje nápad věcí na 100% namísto 115%.

 

 

 

Oddělení 11C                                                                               Mgr. Barbora Kocourková

 

Dokončí věci soudního oddělení  11C a 111C, které jí byly přiděleny v roce 2013.

 

Zastupování:  JUDr. Kateřina Weber

 

 

Oddělení 11C                                                                                             Mgr. Jiří Kopecký

 

Zastupování:   JUDr. Lukáš Kratochvíl, Mgr. Pavel

                         Tureček, JUDr. Iveta Deriková

 

 

Mgr. Jiří Kopecký se od 1.1.2014 zařazuje na oddělení občanskoprávní sporné – soudní oddělení  11C, 111C a 11 Nc. Projednává a rozhoduje věci občanskoprávní do celkového počtu 100%.

 

V části agendy občanskoprávní sporné se mění rozvrh práce tak, že se od 2.1.2014 zastavuje se nápad věcí C do soudních oddělení  5C10C, 15C - 18C, 23C - 25C a 27C kromě věcí ze specializace, tj. věcí pracovněprávních, věcí s cizím prvkem a výživného do celkového počtu 320 věcí.

 

Po uvedenou dobu napadají věci agendy C – kromě uvedených specializací do soudního oddělení 11 – Mgr. Jiřího Kopeckého.

 

 

Vedoucí kanceláře:    Petra Paučová

 

 

Soudní tajemnice :     Ing. Lucie Kropáčková 

                                     Lenka Kučerová - pokud jde o závady v doručování  a agendu

                                                                porozsudkovou včetně statistiky v celém

                                                                soudním odděl. 11 a 111C

 

Mgr. Jiří Kopecký  - je příkazcem operací dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Instrukce OS Pardubice č.j. Spr 995/2005 a rozhoduje o nakládání s pohledávkami z pořádkových pokut dle Instrukce o vymáhání pohledávek, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

Oddělení  15C                                                                                      Mgr. Pavel Tureček

                            

Zastupování: Mgr. Jitka Nováková,  JUDr. Naděžda Librová,  JUDr. Lukáš Kratochvíl –

                        pro věci s cizím prvkem, JUDr. Martin Tomek, JUDr. Marie Plavcová,

                       CSc. – ve věcech ochrany osobnosti

 

 

            Rozhoduje ve věcech agendy C, EC a EVC: věci s cizím prvkem a uznávání cizích rozhodnutí v podílu 25%, věci ochrany osobnosti člověka v podílu 50 % a občanskoprávní věci C do celkového rozsahu 100 % včetně specializací, dále věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a věci Cd s cizím prvkem.

 

Oddělení 16C                                                                                        JUDr. Kateřina Weber

 

Zastupování:     Mgr. Jitka Nováková, JUDr. Iveta Deriková,  Mgr. Jaroslava Sádovská

 

Rozhoduje ve věcech občanskoprávních agendy C a EVC do celkového rozsahu 50 %,  věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Oddělení  17C                                                                                 JUDr. Naděžda Librová

 

Zastupování:  Mgr. Leona Poplerová,  JUDr. Lukáš Kratochvíl, JUDr. Dita  Prokšová

                         JUDr. Martin Tomek, JUDr. Marie Plavcová, CSc.  

 

            Rozhoduje ve věcech agendy C, EC a EVC:  občanskoprávnído celkového rozsahu 100 % ,  dále věci Nc  dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Dohled - protestace směnek – vyřizuje vyšší soudní tajemnice Dana Balcarová.

        

 

Oddělení  18 C                                                                             Mgr. Leona Poplerová                                                    

 

Zastupování: JUDr. Naděžda Librová, JUDr. Dita  Prokšová, JUDr. Marie Plavcová,

                       CSc., JUDr.Karolina Šťastná, JUDr. Martin Tomek - ve věcech  senátních

 

Přísedící:              Mgr. Josef Kuchynka

Růžena Vodičková

 

Ing. Petr Mach

Jarmila Antoničová

                               

Rozhoduje ve věcech  agendy C, EC a EVC: pracovněprávní v podílu 20 %  a občanskoprávních  C do celkového rozsahu 100 %  včetně věcí ze specializace, dále věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Oddělení 23C                                                                                   JUDr. Lukáš  Kratochvíl

 

Zastupování:   Mgr. Pavel Tureček, JUDr. Iveta Deriková, JUDr. Martin Tomek,

                        JUDr. Dita  Prokšová, JUDr. Marie Plavcová, CSc.,

                       

             Rozhoduje ve věcech agendy C, EC a EVC: věci s cizím prvkem a uznávání cizích rozhodnutí v podílu 25%občanskoprávní věci C do celkového rozsahu 100 % včetně specializací, dále věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a věci Cd s cizím prvkem.

 

            Konzultace a rozhodování ve věcech úschov - vyřizující vyšší soudní úřednice Iva Pilná.  Dle § 223 vnitřního a kancelářského řádu je oprávněn k přístupu do kovové skříně soudu a odpovídá za evidenci a za nakládání s úchovami v této kovové skříni spolu s dalšími pověřenými pracovníky soudu.

 

   V řízeních o úschovách spolupodepisuje s příslušnou VSÚ  - poukazy pro výplatu peněz uložených na  depozitním účtu a znějící nad 50.000,- Kč.

 

 

       

 

 

Oddělení 24C          JUDr. Regína Škochová, Dr. -             neobsazeno od 16.5.2014

 

 

 

 

Vzhledem k přeložení JUDr. Reginy Škochové,Dr. k Okresnímu soudu ve Svitavách budou neskončené věci soudního oddělení 24C, 124C a 124EC a Nc  rovnoměrně rozděleny mezi soudce občanskoprávního oddělení sporného dle přesného seznamu.

 

 

     

 

Oddělení 25C                                                                                       JUDr. Dita Prokšová

 

Zastupování:   JUDr. Lukáš Kratochvíl, JUDr. Marie Plavcová,CSc., JUDr. Renata

                          Polanská, Mgr. Jitka Nováková

                    

Rozhoduje  věci agendy EC, EVC a  C  týkající se výživného a výživného manželů dle § 910 a § 697 NOZ, výživného rozvedeného manžela  dle § 760 NOZ, osvojení zletilého dle § 846 NOZ a násl. a ve věcech výživného a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce dle § 920 NOZ v podílu 50%,  věci s cizím prvkem a uznávání cizích rozhodnutí v podílu 25%, a další občanskoprávní věcí C  do celkového rozsahu 100%, včetně specializací. Dále rozhoduje věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

    

 

Oddělení  26  C                                                                               JUDr. Karolina Šťastná

 

 

Zastupování :  JUDr. Martin Tomek, JUDr.Petra Nováková, Mgr. Pavel Tureček,

                         JUDr. Dita Prokšová

 

Rozhoduje ve věcech agendy C, a EVC: pracovněprávní v podílu 20 %  a občanskoprávní  C do celkového rozsahu 100 %  včetně věcí ze specializace, dále věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

  Přísedící: Josef Malý

                   PaeDr. Danuše Poláčková

                  Ing. Jana Faltusová

 

 

 

Oddělení 27C                                                                                       JUDr. Martin Tomek

 

   Zastupování: JUDr. Dita Prokšová, JUDr. Iveta Deriková,  Mgr. Leona Poplerová -

                          - ve věcech senátních, JUDr. Petra  Nováková, Mgr. Jitka Nováková

 

    Přísedící:              Kaňková Eva

Šmahová Jana

 

Petr František

Keřtová Marcela

Bednář Milan

 

                                  

             Rozhoduje ve věcech  agendy C, EC a EVC: pracovněprávní v podílu 20 %, a občanskoprávní  C do celkového rozsahu 115 %,  včetně věcí ze specializace. Dále věci Nc a dle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Od 10.3.2014 snižuje nápad věcí na 100% namísto 115%.

 

 

 

Minitýmy tvoří :

 

pro odděl. 5 C :       JUDr. Marie Plavcová, CSc.   -  soudce

                                 Mgr. Jitka Vítová                     -   asistentka

Eva Melichárková                -  rejstříková vedoucí  - plní povinnosti vedoucí kanceláře dle § 5 odst. 2 a § 8 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní a krajské soudy

 

 

pro odděl. – 8 C :      JUDr. Petra Nováková          -   soudce

                                  Mgr. Jitka Vítová                   -   asistentka

  Michaela Žáková                  -  rejstříková vedoucí  -  plní povinnosti

                                  vedoucí kanceláře  dle § 5 odst. 2 a § 8 vnitřního a kancelářského

                                  řádu pro okresní a krajské soudy

 

Minitýmy se vzájemně zastupují.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistenti soudců

 

JUDr. Lucie Lubasová 

 

            Je jmenována asistentkou soudce – Mgr. Tomáše Liperta pro agendu exekuční a výkonu rozhodnutí. Jednotlivé úkony v občanském soudním řízení provádí na základě  pověření soudce a nestanoví-li zvláštní zákon jinak, provádí i jiné úkony, s výjimkou úkonů uvedených v § 11 zák. č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úkony provádí včetně porozsudkové  agendy, dále  provádí i kontrolu práce soudní kanceláře.

 

JUDr. Lucie Lubasová bude i nadále činit úkony ve věcech senátu 24C, 124C, 124EC a 24Nc dle pokynu a pověření příslušného soudce.

 

            Dále se zařazuje jako VSÚ na oddělení občanskoprávní nesporné, kde bude činit úkony na základě pověření soudců  tohoto oddělení.

 

Není-li stanoveno jinak,  jsou změny účinné od 16.5.2014.

 

 

Zastupování:    Mgr. Jitka Vítová

 

                 

 

Mgr. Jitka Vítová

 

   Je jmenována asistentkou soudců JUDr. Marie Plavcové, CSc. a JUDr. Petry Novákové pro agendu občanskoprávní spornou. Jednotlivé úkony v občanském soudním řízení provádí na základě  pověření soudce a nestanoví-li zvláštní zákon jinak, provádí i jiné úkony, s výjimkou úkonů uvedených v § 11 zák. č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně porozsudkové  agendy u složitých sporů. Provádějí kontrolu práce soudní kanceláře.

 

 

Zastupování:    JUDr. Lucie Lubasová 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda občanskoprávní nesporná

 

 

 

Oddělení opatrovnické

 

           

           

Oddělení  13 PaNc                                                                   Mgr. Jaroslava Kuběnová

 

Zastupování:          JUDr. Zlatuše Pávová ve věcech s cizím prvkem

                                JUDr. Václav Kárník

                                JUDr. Petr Šimeček

                                  

                   

                               

            Rozhoduje ve věcech  agendy P a Nc, věci s cizím prvkem a  ostatní věci do celkového rozsahu 50% včetně specializace tj. i věcí Rod  a věcech agendy L v rozsahu 50%, Cd s cizím prvkem ve věcech opatrovnických. 

 

 

 

Oddělení  14 PaNc                                                                                 JUDr. Petr Šimeček

 

Zastupování:          JUDr. Zlatuše Pávová

                                 JUDr. Václav Kárník

                                     Mgr. Jaroslava Kuběnová

                                    

            Rozhodování ve věcech agendy  P a Nc v rozsahu 100% včetně věcí Rod, agendy L v rozsahu 100%.

 

Oddělení  19 PaNc                                                                          JUDr. Václav Kárník              

   

Zastupování:                JUDr. Petr Šimeček

                                         JUDr. Zlatuše Pávová

                                      Mgr. Jaroslava Kuběnová

                                         .

 

            Rozhodování ve věcech agendy P, Nc v rozsahu 100%, agendy L v rozsahu 100%

 

 

 

 

 

 

Oddělení  21PaNc                                                                             JUDr. Zlatuše  Pávová

 

Zastupování:           

                                     JUDr. Václav Kárník

                                      JUDr. Petr Šimeček

                                  Mgr. Jaroslava Kuběnová

 

            Rozhodování ve věcech agendy P a Nc v rozsahu 100%, věci s cizím prvkem v rozsahu 50% a agendy L v rozsahu 100%. Věci Cd s cizím prvkem ve věcech opatrovnických

 

 

Oddělení  24PaNc - JUDr. Regina Škochová, Dr.                neobsazeno od 16.5.2014

 

 

Vzhledem k přeložení JUDr. Reginy Škochové,Dr. k Okresnímu soudu ve Svitavách budou neskončené věci soudního oddělení   24 PaNC, 24Nc a 24L  rozděleny mezi soudce občanskoprávního oddělení nesporného.  

     

 

               

Oddělení výkonu rozhodnutí a exekuční

 

 

Oddělení 20E                                                                                           Mgr. Tomáš Lipert

 

Zastupování:          JUDr. Kateřina Weber

                       JUDr. Petr Šimeček

                      

 

            Rozhoduje výhradně věci s cizím prvkem  v agendě E a Nc,  dále  věci agendy E a Nc v rozsahu 100% včetně specializace  a věci Nc dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o majetku do celkového rozsahu 50% včetně specializace. Dokončí výkon rozhodnutí v soudcovských věcech napadlých do soudního oddělení 12E,  13 E a 14 E. Rozhoduje o odvoláních a námitkách do rozhodnutí VSÚ Kateřiny Novákové a soudní tajemnice Moniky Tulisové  (sudá čísla).

 

 

 

 

 

Oddělení 16E                                                                                         JUDr. Kateřina Weber

 

Zastupování:        Mgr. Tomáš Lipert

                            JUDr. Petr Šimeček

 

             Rozhoduje ve věcech agendy E a Nc v rozsahu 100% a věci zapsané v rejstříku Nc dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech, ve znění pozdějších předpisů, a prohlášení o majetku v rozsahu 50%. Dokončí výkon rozhodnutí v soudcovských věcech napadlých do soudního oddělení 19E a 21E. Rozhoduje o odvoláních a námitkách do rozhodnutí VSÚ Věry Loubové a soudní tajemnice Moniky Tulisové (lichá čísla).

  

 

 

 

 

 

Odborný aparát okresního soudu

 

 

            Všichni vyšší soudní úředníci a soudní tajemníci jsou příkazci operací dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a dle Instrukce Okresního soudu v Pardubicích ze dne 14.07.2005 čj. Spr 995/2005.

 

             Doručování - vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci  a asistenti doručují písemnosti v budově soudu, při úkonu soudu. Vykonavatelé doručují písemnosti mimo budovu soudu, při úkonu soudu. Vedoucí kanceláří, rejstříkové vedoucí a zapisovatelky doručují písemnosti mimo úkony soudu, v budově soudu. Zapisovatelky doručují písemnosti i při jednání.

 

 

Úsek  trestní

 

 

 

Vyšší soudní úřednice:                                                                       Iveta Janatová

 

 

Zastupování:     Bc. Pavel Mikeš

                           Jana Jakubovičová

 

Provádí úkony uvedené v § 14 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a dále všechny úkony s výjimkou úkonů uvedených v § 12 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech spisových značek končících číselnou řadou 1,2,3 a u číselné řady 0 pak věcí týkajících se senátů 1T, 2T včetně porozsudkové agendy a zpracování statistiky. Vyřizuje věci rejstříků Nt a Tm. Provádí kontrolu práce soudní kanceláře. Vyřizuje i agendu Td s výjimkou věcí s cizím prvkem.

 

Vyšší soudní úřednice:                                                             Jana Jakubovičová

 

 

Zastupování: Iveta Janatová 

                        Bc. Pavel Mikeš

 

Provádí úkony uvedené v § 14 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a dále všechny úkony s výjimkou úkonů uvedených v § 12 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech spisových značek končících číselnou řadou 4,5,6 a u číselné řady 0 pak věcí týkajících se senátů 3T a 4T včetně porozsudkové agendy a zpracování statistiky. Vyřizuje věci rejstříků Nt a Tm. Provádí kontrolu práce soudní kanceláře.

 

 

Vyšší soudní úředník:                                                                   Bc. Pavel Mikeš

 

Zastupování:  Jana Jakubovičová

                         Iveta Janatová

                      

Provádí úkony uvedené v § 14 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a dále všechny úkony s výjimkou úkonů uvedených v § 12 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech spisových značek končících číselnou řadou 7,8,9 a u číselné řady 0 pak věcí týkajících se senátu 20T a  22T včetně porozsudkové agendy a zpracování statistiky. Vyřizuje věci rejstříků Nt a Tm. Provádí kontrolu práce soudní kanceláře.

 

Vyšší soudní úředník Bc. Pavel Mikeš dále vyřizuje i agendu Td s výjimkou věcí s cizím prvkem a agendu Cd - úkony ve věznici. 

 

 

Vedoucí kanceláře

podmíněného propuštění a přípravného řízení                    Andrea  Vopršalová

 

Zastupování :  Věra Bohuňková

                         Marie Gregorová

 

Vykonává práce podle § 6 odst. 9 , § 8 a § 10  jednacího řádu (vyhl. č. 37/1992 Sb., v  platném znění) a podle § 5,  § 8  vnitřního kancelářského řádu pro okresní a krajské soudy ve věcech rejstříku PP, Nt, Ntm týkajících se výkonu trestu či opatření odnětí svobody.

 

Vede rejstříky Ntm a Nt  - oddíly pro přípravné řízení a ostatní oddíly, t. j. příkazy ke sdělení údajů o  uskutečněném telekomunikačním provozu, příkazy k  domovním prohlídkám, ustanovení obhájců včetně vedení seznamu advokátů, aj.

 

 

Zapisovatelka:

Dana Popelová

 

V  případě nepřítomnosti zapisovatelky delší jak 3 pracovní dny rozdělí vedoucí kanceláře její mundáž mezi ostatní zapisovatelky trestního oddělení.

 

 

Vedoucí kanceláře T:                  

 

Vedou rejstříky T a Tm pro příslušná soudní oddělení, rej. Nt  a Td. Vykonávají práce podle § 6 odst. 9 , § 8 a § 10 vyhl. č. 37/1992 Sb., v  platném znění a dle § 5,  § 8 vnitřního kancelářského řádu pro okresní a krajské soudy pro příslušná oddělení.

 

Vedoucí kanceláře                                                                    Věra Bohuňková

 

Zastupování:  Marie Gregorová

                         Andrea Vopršalová   

 

 Vede rejstříky pro soudní oddělení  2T, 2Tm, 3T, a 20T, rejstříky Td, Nt všeobecné mimo věcí týkajících se výkonu trestu odnětí svobody.

 

 Vykonává práce určené v §§ 55-59 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů.                                           

 

 

Vedoucí kanceláře                                                                       Marie Gregorová

 

Zastupování:   Věra Bohuňková

                          Andrea Vopršalová  

 

Vede rejstříky pro soudní oddělení 1T, 1 Tm, 4T, 4 Tm, 22T a rejstřík Nt oddíly pro přípravné řízení týkající se pouze oddílu vyhrazené a důvěrné.

 

Vykonává práce určené v §§ 55-59 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů.                                           

 

Protokolující úřednice:     

Andrea Skalická

Daniela Špatenková

Zdeňka Chládková

Yveta Moučková

Hana Králíčková

Tereza Dvořáková

 

Vykonávají práce určené v §§ 55-59 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů.                                            

 

    

Úsek občanskoprávní sporný

 

Vyšší soudní úředníci a soudní tajemníci

 

      Vyšší soudní úředníci provádějí úkony v občanském soudním řízení dle § 14 a další úkony s výjimkou úkonů vyjmenovaných v § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, v platném znění, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, včetně porozsudkové agendy a vyhotovování statistických listů pro níže uvedená oddělení. Vyřizují civilní dožádání ve věcech občanskoprávních sporných a provádějí kontrolu práce soudní kanceláře.

 

      Soudní tajemníci provádějí příslušné úkony dle § 6 jednacím řádu (vyhl. č. 37/1992 Sb., v platném znění)., ve věcech rejstříku Nc, C a EC, včetně porozsudkové agendy a vyhotovování statistických listů pro níže uvedená oddělení. Vyřizují civilní dožádání ve věcech občanskoprávních sporných a provádějí kontrolu práce soudní kanceláře.

 

 

 Vyšší soudní úředník :                                                                      Mgr. Martin Bartl

                                                                         

Zastupuje :   Mgr. Křivková Helena, Balcarová Dana, Pilná Iva, Kmoníčková Jana

   .

 

             Provádí veškeré úkony  pro soudní oddělení  6, 106 a 26 a 126.  Pro oddělení 5 a 105 vyřizuje závady v doručování a  porozsudkovou agendu včetně statistiky. Dále provádí sepis protokolu dle § 354 o.s.ř. a § 14 z.z.ř. ve věcech ochrany proti domácímu násilí.

 

 

Vyšší soudní úřednice:                                                                                        Iva Pilná

 

 

Zastupuje:  Balcarová Dana – ve věcech úschov a umořování listin, Mgr. Bartl Martin,

                    Ing. Kropáčková Lucie, Kučerová Lenka

                     

              Samostatně provádí úkony a rozhodování v řízeních o úschovách a umořování listin. Dále provádí veškeré úkony  pro soudní oddělení 15 a 115. Pro oddělení 27  a 127 vyřizuje závady v doručování  a porozsudkovou agendu včetně statistiky.

Od 10.3.2014 provádí veškeré úkony pro soudní oddělení 27 C  JUDr.   Martina Tomka.

 

V řízeních o úschovách poukazy, jimiž se nařizuje výplata peněz uložených na depozitním účtu u peněžního ústavu, znějící nad 50.000,- Kč, spolupodepisuje příslušný soudce.

 

 

 

 

Vyšší soudní úřednice:                                                                         Dana Balcarová 1/2

 

Zastupuje:   Pilná Iva, Kmoníčková Jana, Mgr. Křivková Helena, Mgr. Bartl Martin

                       

       Provádí veškeré úkony  pro soudní oddělení  17, 117. Dále provádí protestaci směnek.

 

Vyšší soudní úřednice :                                                              Mgr. Helena Křivková

                                                                         

Zastupuje :   Kučerová Lenka, Pilná Iva, Mgr. Bartl Martin, Ing. Kropáčková Lucie

  

         Provádí veškeré úkony pro soudní oddělení  18, 118 a 23 a 123.  Pro oddělení 8  a 108 vyřizuje závady v doručování a porozsudkovou agendu včetně statistiky. Dále provádí sepis protokolu dle § 354 o.s.ř. a § 14 z.z.ř. ve věcech ochrany proti domácímu násilí.

Od 10.3.2014 provádí úkony pro soudní oddělení  10 C  – JUDr. Ivety Derikové

mimo  porozsudkové a závad v doručování. 

 

 

            Úkony pro soudní oddělení 27C, 127C, 127EC a 27Nc – JUDr. Martina Tomka   bude činit justiční čekatel Mgr. Jan Šulec a pro soudní oddělení 10C, 110C,110EC a 10Nc – JUDr. Ivety Derikové justiční čekatelka Mgr. Nikola Vinopalová, a to na základě  pověření uděleného jim předsedkyní soudu v příloze č. 1 a na základě pokynu příslušného předsedy senátu, a to od 7.5.2014.

 

       

 

Soudní tajemnice:                                                                          Lenka Kučerová – 1/2

 

Zastupuje:   Mgr. Bartl Martin, Ing. Kropáčková Lucie, Kmoníčková Jana, Pilná Iva

                    

 

  Provádí veškeré úkony  pro soudní oddělení  9 a 109 .

 

 

 

 

 

 

Soudní tajemnice:                                                               Ing.Lucie Kropáčková - 1/2

 

Zastupuje:   Kmoníčková Jana, Mgr. Křivková Helena, Kučerová Lenka, Balcarová

                      Dana

 

        Provádí veškeré úkony  pro soudní oddělení 11, 111 a 16, 116.

 

 

Soudní tajemnice:                                                                              Jana Kmoníčková

 

Zastupuje:   Ing. Kropáčková Lucie, Kučerová Lenka, Balcarová Dana, Mgr. Křivková

                      Helena

 

        Provádí veškeré úkony  pro soudní oddělení 7, 107  a 25, 125. Pro oddělení 10  a 110 vyřizuje závady v doručování  a porozsudkovou agendu včetně statistiky.

 

 

 

 

 

 

Odborná pracovnice                                                                        Helena Staňková

                                                             

 

            Vyřizuje věci rejstříku Nc – rozhodčí nálezy, včetně zápisu do rejstříku

 a konečného vyřízení. Vyhotovuje statistické  listy dle přidělení dozorčí úřednicí.

.

 

 

Informační kancelář                                                                               Šárka Ledvinková

 

             Vyznačuje právní moc na stejnopisy rozhodnutí, zajišťuje nahlížení do spisů, vydává opisy rozhodnutí a poskytuje informační servis právnickým a fyzických osobám ve věcech, které jsou vedeny v informačním systému ISAS a vyřizovaných v rámci občanskoprávního oddělení sporného.                      

                          

 

Vedoucí kanceláře, rejstříkové vedoucí a zapisovatelky:            

 

 

     Vedoucí kanceláře a rejstříkové vedoucí vedou příslušné rejstříky C, EC, EVC a Nc a ostatní evidenční pomůcky, Vykonávají práce podle § 6 odst. 9, § 8 a § 10 jednacího řádu (vyhl. č. 37/1992 Sb., v platném znění) a dle § 5 a § 8 vnitřního kancelářského řádu pro okresní a krajské soudy pro příslušná oddělení.

 

V případě nepřítomnosti zapisovatelky delší jak 3 pracovní dny rozdělí vedoucí kanceláře  její mundáž mezi ostatní zapisovatelky téhož oddělení .

 

Zapisovatelky  vykonávají administrativní práce dle pokynu vedoucí kanceláře, soudce, VSÚ a soudního tajemníka.

 

 

Vedoucí kanceláře:                                                                                   Petra Paučová

 

 

 

Zastupuje:   Zuzana Kučerová

                        Vladimíra Hrobařová

                        Lucie Machačová

 

             Vede rejstříky C, EC, EVC a Nc pro oddělení 7, 18 a 24, neskončené věcí senátu 11C, 111C a 111EC, dále knihu směnečných protestů a ostatní evidenční pomůcky.

 

Zapisovatelky:        Dvořáková Jitka

                                Radka Lamberská

                                   Kaplanová Martina – 1/2

                                 

 

Vedoucí kanceláře:                                                                           Vladimíra  Hrobařová

 

Zastupuje:             Lucie Machačová.

                               Petra Paučová

                                   Šárka Ledvinková

 

             Vede rejstříky C, EC, EVC a Nc pro oddělení   6, 9, 15 a rejstřík Cd a ostatní evidenční pomůcky.

 

  Zapisovatelky:         Petra Čálková

                                   Marcela Jeníková

                                      Hana Kohoutová

 

 

Vedoucí  kanceláře:                                                                               Šárka  Ledvinková

 

 Zastupuje:              Zuzana Kučerová

                                   Vladimíra Hrobařová

                                   Lucie Machačová

 

            Vede rejstříky C , EC, EVC  a Nc pro oddělení  17 a  ostatní evidenční pomůcky.

   

Zapisovatelky:   Prášilová  Martina

 

                                          

Vedoucí kanceláře:                                                                            Zuzana Kučerová               

 

Vede rejstříky C , EC, EVC  a Nc pro oddělení  23, 25, 26 neskončené věci soudního oddělení 11C  Mgr. Barbory Kocourkové  a ostatní evidenční pomůcky.  

 

Zastupuje:               Petra Paučová

                                   Lucie Machačová

                                   Vladimíra Hrobařová

                      

Zapisovatelky:       Petra Šimáková

                                   Macháčková Eliška

                                   Bc. Kantorová Iveta

                               

              

 Vedoucí kanceláře:                                                                           Lucie Machačová

 

Vede rejstříky  C, EC, EVC a Nc  pro oddělení 10, 16 a 27 a ostatní evidenční pomůcky a rejstřík 9Nc – insolvence.

 

Zastupuje:               Vladimíra Hrobařová

                                   Zuzana Kučerová

                                   Petra Paučová

                                  

     Zapisovatelky:   Hana Kohoutová  - ½

                                 Iveta Šitinová

                                 Ivana Luňáková 

 

Rejstříková vedoucí:                                                                           Michaela Žáková                      

 

Vede rejstříky  C, EC, EVC a Nc a ostatní evidenční pomůcky pro oddělení 8 včetně zapisování a mundáže.

 

 

 

Rejstříková vedoucí:                                                                          Eva Melichárková                      

 

Vede rejstříky  C, EC, EVC a Nc a ostatní evidenční pomůcky pro oddělení 5 včetně zapisování a mundáže. 

 

Rejstříkové vedoucí se vzájemně zastupují.

 

 

 

 

 

 

Úsek občanskoprávní nesporný

 

Vyšší soudní úředníci,  vedoucí kanceláře 

 

Vyšší soudní úředníci provádí úkony v občanském soudním řízení na základě pověření soudce a nestanoví-li zákon jinak, provádí i jiné úkony s výjimkou úkonů uvedených v § 11 z.č. 121/2008 Sb., ve věcech P, Nc vyhotovuje porozsudkové referáty a statistické listy. Vykonává dohled dle  § 71, 72 a 73 jednacího řádu. Vyřizují civilní dožádání ve věcech péče o nezletilé a omezení svéprávnosti. Provádějí kontrolu práce soudní kanceláře.   

 

   Vedoucí kanceláře vykonávají práce podle § 6 odst. 9 , § 8 a § 10  jednacího řádu (vyhl. č. 37/1992 Sb., v platném znění) a dle § 5,  § 8  vnitřního kancelářského řádu pro okresní a krajské soudy pro příslušná oddělení. V případě nepřítomnosti zapisovatelky delší jak 3 pracovní dny rozdělí vedoucí kanceláře  její mundáž mezi ostatní zapisovatelky téhož oddělení .

 

Vyšší soudní úředník:                                                                         Bc. Lenka Mikešová

 

 

Zastupuje:   Jan Pavelka

                     Bc.Petra Kamasová

                     Petra Pražáková           

 

            Provádí úkony pro oddělení 19

 

 

Vyšší soudní úředník:                                                                        Bc. Petra Kamasová                               

 

 

Zastupuje:   Petra Pražáková

                     Jan Pavelka

                     Bc. Lenka Mikešová

                     

 

         Provádí úkony pro oddělení  14

 

 

Vyšší soudní úředník:                                                                           Petra Pražáková

 

 

Zastupuje:    Bc.Petra Kamasová

                      Bc. Lenka Mikešová

 

        Provádí úkony pro oddělení 21

 

 

Vyšší soudní úředník:                                                                                  Jan Pavelka

 

 

Zastupuje:    Bc. Lenka Mikešová

                      Petra Pražáková

                      Bc.Petra Kamasová

                      

        Provádí úkony pro oddělení 13,24

Vedoucí kanceláře:                                                                           Andrea Leštianská

 

 

Zastupuje:   Marcela Horáková

                     Renata Veverková

 

            Vede rejstříky P a Nc a ostatní evidenční pomůcky pro oddělení 14,24

 

            Dále vede rejstřík Rod ve věcech dětí mladších 15 let  dle zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.

 

Zapisovatelky:        Veronika Buchtová                               

                                Martina Kaplanová  -  v rozsahu ½

 

                                  

 

Vedoucí kanceláře:                                                                             Marcela Horáková

 

 

Zastupuje:   Renata Veverková

                     Andrea Leštianská

                                                        

            Vede rejstříky P a Nc a ostatní evidenční pomůcky  pro  oddělení 21 a restříky L a ostatní evidenční pomůcky pro  oddělení 13, 14, 19, 21, 24.

 

Zapisovatelka: Věra Váchová

                          Hana Skalická

 

 

 

 

Vedoucí kanceláře:                                                                             Renata Veverková

 

 

Zastupuje:   Andrea Leštianská

                      Marcela Horáková

                                                       

            Vede rejstříky P a Nc a ostatní evidenční pomůcky  pro  oddělení 13, 19.

 

Zapisovatelka: Veronika Aksamitová 

                          Zdeňka Stránská                        

 

                 

 

 

 

 

Pozůstalostní oddělení

 

 

Vyšší soudní úřednice:                                                                     Dana Balcarová  1/2

 

Oddělení  32

 

Zastupuje:   Věra Loubová  a vyřizuje civilní dožádání ve věcech pozůstalostních 1/4

                      Iva Pilná

                    

            Provádí pověřování notářů jako soudních komisařů a další úkony s výjimkou úkonů vyjmenovaných v § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, v platném znění, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Provádí kontrolu práce kanceláře, kontrolu úschov uložených v kovové skříni soudního komisaře v obvodu  působnosti okresního soudu. Odpovídá za evidenci a za nakládání s úschovami v bezpečnostní schránce peněžního ústavu dle § 225 odst. 3 VKŘ. Vyřizuje civilní dožádání ve věcech pozůstalostních 3/4.

 

 Vedoucí kanceláře:                                                                                Marie Schejbalová

 

Zastupuje:   Dana Balcarová

 

     Vede rejstřík D, Sd, Nc a U a knihu úschov, seznam spisů D odeslaných soudnímu komisaři, seznam závětí dle § 216 a § 220 VKŘ a ostatní evidenční pomůcky. Odpovídá za evidenci a za nakládání s úschovami v kovové skříni soudu dle § 223 VKŘ. Vykonává práce podle § 6 odst. 9 , § 8 a § 10 jednacího řádu ( vyhl. č. 37/1992 Sb., v platném znění) a dle § 5 a § 8  vnitřního kancelářského řádu pro okresní a krajské soudy .

Zároveň zajišťuje veškeré mundážní práce v oddělení pozůstalostní.

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení platebních  rozkazů a řešitelské týmy

 

Oddělení platebních  rozkazů

 

             Vyřizuje žalobní návrhy, v nichž je navrhováno vydání platebního rozkazu a evropského platebního rozkazu, dále i neskončené věci elektronického platebního rozkazu. Žalobní návrhy se přidělují a zapisují dle procentuálního stanovení specializace postupně do oddělení 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 123, 125, 126 a 127 C a EVC.

 

 

 

Vyšší soudní úřednice:                                                                       Jana Kadlečková

 

Zastupuje : Lenka Vondráčková

                    Ing. Lucie Kropáčková

 

            Provádí úkony v řízení o návrzích na vydání platebních rozkazů, neskončených elektronických platebních rozkazů a evropských platebních rozkazů  pro odděl. 105, 106, 107, 108,  110 , 111 a 126  a další úkony s výjimkou úkonů uvedených v § 11 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, v platném znění. Činí úkony při závadě v doručování, porozsudkovou agendu včetně vyhotovování statistických listů. Provádí kontrolu práce soudní kanceláře.

 

 

 

Vyšší soudní úřednice:                                                                  Lenka Vondráčková

 

Zastupuje :  Jana Kadlečková

                      Ing. Lucie Kropáčková

 

Provádí úkony v řízení o návrzích na vydání platebních rozkazů, neskončených elektronických platebních rozkazů a evropských platebních rozkazů  pro odděl. 109, 115,116, 117,  118, 123, 125, 127   a další úkony s výjimkou úkonů uvedených v § 11  zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, v platném znění. Činí úkony při závadě v doručování, porozsudkovou agendu včetně vyhotovování statistických listů. Provádí kontrolu práce soudní kanceláře.

     

 

Vedoucí kanceláře:                                                                                Květa Stráníková

 

Zastupuje:  Šárka Mastíková

 

            Vede dosavadní rejstříky Ro,a EC a dále rej. C a EVC – platební rozkazy, rej.  Nc a další evidenční pomůcky, vykonává práce dle § 6 odst. 9 jednacího řádu (vyhl. č.37/1992 Sb., v platném znění), a § 5 a § 8  písm.b),  c) vnitřního a kancelářského řádu pro okresní a krajské soudy.

 

             Květa Stráníková jako vedoucí kanceláře provádí zakládání pošty a manipulaci s poštou, komunikuje s účastníky, označuje žaloby a předkládá je VSÚ.

 

 

Zapisovatelka:  Šárka Mastíková

                                                                             

 

Řešitelské týmy - centrální elektronický platební rozkaz

 

 Návrhy na zahájení řízení o vydání centrálního elektronického platebního rozkazu jsou zapisovány do rejstříku EPR centrálně prostřednictvím webové aplikace CEPR, Číslování je vedeno jako jedna řada běžných čísel v rámci celé České republiky. Nápad je automaticky přidělován prostřednictvím aplikace každému řešitelskému týmu rovným dílem, tj. po 100%. Řešitelské týmy 1 – 3 řeší a v rámci této aplikace zajišťují pracovní úkoly řešitelé, vedoucí kanceláře, soudní zapisovatelky a odmítači návrhů. 

           

 

Řešitelský tým č. 1                                          Jana Kadlečková - vyšší soudní úřednice

Zastupování:    Vondráčková Lenka

                        Ing. Lucie Kropáčková

 

Soudce :  JUDr. Naděžda Librová

 

 

Řešitelský tým č. 2                                        Ing. Lucie Kropáčková - soudní tajemnice

Zastupování:  Vondráčková Lenka

                         Jana Kadlečková

 

Soudce :  Mgr. Pavel Tureček

 

 

Řešitelský tým č. 3                                     Vondráčková Lenka -vyšší soudní úřednice

Zastupování :  Jana Kadlečková

                        Ing. Lucie Kropáčková

 

SoudceMgr. Jaroslava Sádovská

 

 

Společný člen týmu                                                                      Stráníková Květa

Zastupování : Mastíková Šárka

 

Zajišťuje shodně pro všechny řešitelské týmy sběrné spisy, sběrné boxy, převody dokumentů, informační kancelář.

 

 

 

 

 

    Oddělení výkonu rozhodnutí

 

                 Oddělení výkonu rozhodnutí a exekuční

 

                  

Vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci, vedoucí kanceláře a vykonavatelé

 

      

             Vyšší soudní úředníci provádějí úkony v občanském soudním řízení na základě pověření soudce a nestanoví-li zákon jinak, provádí i jiné úkony s výjimkou úkonů uvedených v § 11 z.č. 121/2008 Sb., ve věcech E, Nc a Exe, provádějí kontrolu práce soudní kanceláře a vykonavatelů. Rozhodují v soudcovských věcech dle pověření předsedy senátu. Vyřizují civilní dožádání ve věcech výkonu rozhodnutí kromě VSÚ Věry Loubové.

 

           Soudní tajemníci  provádějí příslušné úkony dle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb.

 

            Pověření k provedení jednotlivých úkonů  jsou oprávněni udělit vyšší soudní úřednici  Věře Loubové a soudní tajemnici Monice Tulisové (pouze v sudých věcech)  předsedkyně senátu  JUDr. Kateřina Weber a vyšší soudní úřednici Kateřině Novákové a soudní tajemnici Monice Tulisové (pouze v lichých věcech)  předseda senátu Mgr. Tomáš Lipert.

 

          Napadne-li nový návrh na výkon rozhodnutí proti témuž povinnému v době, kdy předchozí řízení nebylo skončené, bude věc přidělena vyššímu soudnímu úředníkovi či soudnímu tajemníkovi, který dosud tuto věc vyřizuje.

 

            Sepisoval-li návrh na nařízení výkonu rozhodnutí dle rozvrhu práce příslušný vyšší soudní úředník či soudní tajemník , bude mu tato věc přidělena k vyřízení .

 

          Návrhy o pověření a  nařízení exekuce  k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis  se zapisují postupně do soudních oddělení  - 34, 44 a 45 v rozsahu 100 %.

     

     Vedoucí kanceláře vedou rejstříky E, Nc,  Exe a nově RZE a ostatní evidenční pomůcky, zajišťují spisový oběh mezi referenty a vykonavateli a vykonávají práce § 6 odst. 9, § 8 a § 10  jednacího řádu (vyhl. č. 37/1992 Sb., v platném znění) a dle § 5,  § 8  vnitřního kancelářského řádu pro okresní a krajské soudy pro příslušná oddělení. Provádějí kontrolu práce kanceláře a vykonavatelů.

                         

           

 

I.                    Oddělení výkonu rozhodnutí

 

Všichni vykonavatelé provádějí výkon rozhodnutí dle Řádu pro soudní vykonavatele a příslušných ustanovení občanského soudního řádu, jednacího řádu a vnitřního a kancelářského řádu, včetně doručování předběžných opatření. Vykonavatelé Miloš Prieložný a Lic. Milan Velín provádějí výkon rozhodnutí ve věcech  ochrany proti domácímu násilí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným dle § 493 z.z.ř. a § 69 odst. 1 jednacího řádu, ve znění pozdějších předpisů a výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé dle § 497 a § 504 z.z.ř. a § 68 a § 69  jednacího řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jsou pověřeni k výkonu daňové exekuce prodejem movitých věcí podle Instrukce MSp ČR č.j. 4/2012-INV-M, o vymáhání pohledávek.

 

              

 

Vykonavatel:                                                                                            Miloš Prieložný

 

 Zastupuje: Lic. Milan Velín

                   Petr Kalhous

 

            Provádí výkon rozhodnutí ve věcech proti povinným pod písmeny C,Ď, E,F,G,H,CH,I, O,Š  +  S,U,T

        

 

Vykonavatel:                                                                                         Lic.   Milan Velín

 

Zastupuje: Miloš Prieložný

                  Petr Kalhous

 

Provádí výkon rozhodnutí ve věcech proti povinným pod písmeny A,B,Č,D, L,R

          + J,Ř,Ť,V,W,X,Y,Z,Ž

 

 

 

 

Vykonavatel:                                                                                                Petr Kalhous

 

Zastupuje: Miloš Prieložný – sudá čísla, Lic. Milan Velín – lichá čísla

                  Lic. Milan Velín

 

Provádí výkon rozhodnutí ve věcech proti povinným pod písmeny K,M,N,Ň,P,Q     

 

 

    

     

Oddělení  34 E, EXE, Nc

           

 

Soudní tajemník:                                                                                  Monika Tulisová

 

Zastupuje:      Věra Loubová

                      Kateřina Nováková

 

 

Vedoucí kanceláře:                                                                       Jaroslava Klementová

 

Zastupuje:   Petra Merglová

                    Iveta Žďárková

                                                                                                   

Vede rejstřík    20 E, EXE, Nc 

                        34 E, EXE, Nc

 

 

 

                           

Oddělení 44, E, EXE, Nc

 

Vyšší soudní úředník:                                                                                     Věra Loubová 

 

Zastupuje:     Kateřina Nováková

 

Vedoucí kanceláře:                                                                                    Iveta Žďárková

 

Zastupuje:    Jaroslava Klementová

                     Petra Merglová  

                                                                                                    

Vede rejstřík:  44 E, EXE, Nc

                       20 E, EXE, Nc

 

 

Oddělení 45

 

 

Vyššší soudní úředník:                                                                        Kateřina Nováková

 

 Zastupuje:    Věra Loubová

 

Vedoucí kanceláře:                                                                                 Petra Merglová 

 

Zastupuje:   Iveta Žďárková

                    Jaroslava Klementová 

 

Vede rejstřík  45 E, EXE, Nc

                      16 E, EXE, Nc

                     

 

Zapisovatelky:

 

Kozumplíková Petra +  vedení skladu zabavených movitých  věcí  

Borovcová Kristýna

Šiklová Iveta

     

 

V  Pardubicích dne 29.11.2013

 

 

 

                                                                                                Mgr. Jaroslava Sádovská

                                                                                          předsedkyně okresního soudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Rozvrhu práce pro Okresní soud v Pardubicích na rok 2014

 

         Na základě zmocnění daného předsedovi soudu ust. § 6 odst. 1,2,4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti  ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů,

 

p o v ě ř u j i

justiční čekatele

 

Mgr. Nikolu Slívovou

a

Mgr. Jana Šulece

                                                     

kteří vykonávají justiční praxi u Okresního soudu v Pardubicích, vykonáváním následujících úkonů:

 

1.      v občanskoprávním řízení

 

-         sepisování jednoduchých podání, včetně návrhů

-         vyřizování dožádání v jednoduchých věcech s výjimkou dožádání ve styku s cizinou

-         úkony při odstraňování vad podání podle § 43 o.s.ř.

-         úkony při přípravě jednání dle § 114a)  o.s.ř. a rozhodování podle § 114b odst. 1 o.s.ř., bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem

-         rozhodování o osvobození od soudních poplatků dle § 138 o.s.ř., nejde-li o rozhodování při jednání

-         rozhodování ve věcech soudních poplatků, nejde-li o rozhodování při jednání

-         rozhodování o vrácení záloh složených v občanském soudním řízení

-         rozhodování v řízení o návrzích na vydání platebního rozkazu, bylo-li výslovně vydání platebního rozkazu navrženo v žalobě

-         řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením  rodičů

-         úkony soudu podle § 260 odst. 2 o.s.ř.

-         úkony při prohlášení o majetku povinného s výjimkou postupu podle § 260e o.s.ř.

 

2.      v trestním  řízení

 

-         dožádání v jednoduchých věcech

-         doručování soudních písemností osobám ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a sepisováním protokolu o tomto úkonu

-         sepisování podání, včetně návrhů a opravných prostředků v jednoduchých věcech

-         rozhodnutí o vrácení věci důležité pro trestní řízení po právní moci rozhodnutí ve věci samé

-          rozhodnutí o povinnosti odsouzeného hradit náklady trestního řízení stanovené paušální částkou a náklady spojené s výkonem vazby, o povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů poškozeného a o povinnosti odsouzeného nahradit odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem

-         opatření potřebná k výkonu trestu odnětí svobody

-         rozhodnutí o zápočtu vazby a trestu

-         zajišťování podkladů pro rozhodnutí o osvědčení při podmíněném odsouzení, nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání, podkladů v řízení o výkonu obecně prospěšných prací a podkladů potřebných k rozhodnutí o schválení narovnání, podkladů v řízení o podmíněném propuštění, o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti a od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu, o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, podkladů pro rozhodnutí o změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody a zahlazení odsouzení

-         rozhodnutí o výši odměny ustanoveného obhájce a o znalečném a tlumočném

-         účast při návštěvách obviněných ve vazbě

-         kontrola korespondence obviněných

-         podle pokynů předsedy senátu (samosoudce) i jiné úkony související s výkonem rozhodnutí

 

V Pardubicích dne 7.5.2014

 

                                                                                           Mgr. Jaroslava Sádovská

                                                                                          předsedkyně okresního soudu

 

 

                        

 

 

 

 

ePodatelna