obsah

Okresní soud v Ostravě

Příjem žádostí a dalších podání + příjem stížností dle § 164 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příjem žádostí a dalších podání

A) Osobní podání:

Žádosti, podněty, návrhy a další podání můžete podat písemně na podatelně Okresního soudu v Ostravě v přízemí, č.dv. 153 v době pro styk s veřejností.

 a) Podání stížnosti předsedovi soudu

 Podle § 164 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 

(1)        fyzické a právnické osoby (dále jen "stěžovatel") jsou oprávněny obracet se na orgány státní správy soudů se stížnostmi, jen jde-li o průtahy v řízení nebo o nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem. Zda jde o stížnost, se posuzuje podle obsahu podání bez ohledu na to, jak bylo označeno.

 

(2)        Stížností se nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti.

 

(3)        Anonymní podání se nevyřizují.

 

Podle § 171 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 

předseda okresního soudu vyřizuje stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy, na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, předsedy senátu, soudci, přísedícími, vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky, soudními vykonavateli a jinými zaměstnanci působícími u okresního soudu.

 

Vzhledem k výše uvedenému (mimo elektronických podání) je možno stížnosti adresované předsedovi soudu dle § 164 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podávat písemně na podatelně soudu v pracovní době podatelny, tj. od pondělí do pátku v době od 06:45 do 12:00 a od 12:30 do 15:15 hod. nebo ústně do protokolu na sekretariátu soudu v době od pondělí do pátku v době od 08:00 hod. do 15:00 hod. u sekretářky předsedy soudu – viz rozvrh práce Okresního soudu v Ostravě.

 

B) Elektronická podání:

 

příjem podání s elektronickým podpisem:

podatelna@osoud.ova.justice.cz

 

příjem ostatních podání:

osostrava@osoud.ova.justice.cz

 

 

Příjem elektronických podání:

nepřetržitě

 

Zpracování přijatých elektronických podání:

                  v pracovní dny od 8.00 – 15.00 hod.

 

 

 

ePodatelna