obsah

Okresní soud v Olomouci

opatrovník - 43E 828/2007

 

                                                                                              Jednací číslo: 43 E 828/2007-26

 

 

U S N E S E N Í

                                                                                             

 

          Okresní soud v Olomouci rozhodl vyšší soudní úřednicí Evou Pšenicovou

ve věci výkonu rozhodnutí

 

oprávněného (oprávněné):

 

zastoupený

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., Budovatelů 1395/23, 434 01 Most,

JUDr. Petr Fux, advokát, Budovatelů 2957, 434 01 Most

proti

povinnému (povinné):

Barbora Berková, Rejskova 25, 771 00 Olomouc, nar. 12.06.1986,

t.č. neznámého pobytu

pro 1.008,00 Kč s příslušenstvím,

t a k t o :

 

            Soud   u s t a n o v u j e povinné Barboře Berkové opatrovníka pro toto řízení Dagmar Klepáčkovou,

vyšší soudní úřednici Okresního soudu v Olomouci.

 

O d ů v o d n ě n í :

 

            Návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 20.12.2007 se oprávněný domáhal nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. Výkon rozhodnutí byl nařízen usnesením ze dne 18.1.2008  č. j. 43 E 828/2007-6. Při provádění výkonu rozhodnutí nebyla zjištěna adresa bydliště povinného. Současný pobyt povinného se nepodařilo zjistit prostřednictvím centrální evidence obyvatel, evidence vězňů.   Okresní správy sociálního zabezpečení v Olomouci ani Úřadu práce v Olomouci.

 

            Podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř., pokud neučiní jiná opatření, může předseda senátu ustanovit opatrovníka také tomu, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat.

 

            Za daných okolností dospěl soud k přesvědčení, že současný pobyt povinného není znám, neboť se jej nepodařilo vypátrat všemi dostupnými a standardními prostředky. V zájmu pokračování řízení mu pak ustanovil opatrovníka, jehož úkolem bude povinného v řízení zastupovat, činit za něj právní úkony a přijímat pro něj písemnosti. Opatrovníkem byla ustanovena vyšší soudní úřednice Okresního soudu v Olomouci , u které je dán předpoklad, že vzhledem ke svému vzdělání je schopna řádně hájit zájmy povinného v tomto řízení.

 

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke

                      Krajskému soudu v Ostravě, pobočka Olomouc prostřednictvím Okresního soudu v Olomouci.

 

Okresní soud v Olomouci

dne 17.07.2008

 

                                                                                                          Eva Pšenicová

                                                                                                          vyšší soudní úřednice

ePodatelna