obsah

Okresní soud v Olomouci

Vyhodnocení interního protikorupčního programu

ČR – Okresní soud v Olomouci

 

Dne: 24. 09. 2015

Spr 1825/2015

 

Vyhodnocení interního protikorupčního programu

 

Vyhodnocení interního protikorupčního programu probíhá v termínu dle bodu 2., části Vyhodnocování interního protikorupčního programu, Interního protikorupčního programu Okresního soudu v Olomouci (Spr 1379/2014) v aktuálním znění a je zaměřeno na plnění všech jeho částí, jeho účinnost a na implementaci nápravných opatření.

 

a) Implementace protikorupčních nástrojů

 

 V rámci protikorupční strategie u Okresního soudu v Olomouci jsou v současné době uplatňovány především protikorupční nástroje preventivního charakteru, které jsou obecně způsobilé předcházet výskytu korupce. Jejich cílem je zvýšení transparentnosti rozhodovacích procesů. Ti, jichž se rozhodování týká, mají v reálném čase přístup k relevantním informacím. V rámci uplatňování protikorupčních nástrojů je kladen velký důraz rovněž na dodržování platné legislativy a etických kodexů pro zaměstnance a soudce.

 

b) Plán nápravných opatření

 

Vzhledem k účinnosti využívaných protikorupčních nástrojů u okresního soudu není v současné době nutné realizovat žádná jejich nápravná opatření; zaměstnanci a soudci jsou nadále povinni dodržovat uvedená opatření dle Interního protikorupčního programu Okresního soudu v Olomouci.

 

c) Systém a rozsah školení

 

Noví a stávající zaměstnanci jsou průběžně, dle požadavků jednotlivých oddělení, školeni v protikorupční problematice. Základní tezí školené tématiky je důraz na nezbytnost etického konání každého zaměstnance individuálně, uvědomění si specifik práce u okresního soudu a zcela zásadní morální postoj vůči situacím, se kterými mohou být v rámci svých kompetencí konfrontováni.

 

d) Mapa korupčních rizik

 

Hodnocení korupčních rizik probíhalo jednotlivými vedoucími zaměstnanci a jejich cílem bylo získat názor na významnost identifikovaných korupčních rizik. Hodnocena byla všechna rizika uvedená v mapě korupčních rizik. Na základě jednotlivých vyhodnocení není nutné v současné době mapu korupčních rizik doplňovat anebo jiným způsobem měnit.

 

e) Počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření

 

K dnešnímu datu nebyla identifikovaná žádná podezření na korupční jednání.

 

f) Výsledek hodnocení účinnosti protikorupčního programu   

 

Opatření v rámci protikorupční politiky přijatá Interním protikorupčním programem Okresního soudu v Olomouci omezují výskyt korupce u okresního soudu. Je maximálně snížená motivace jakéhokoliv zaměstnance ke korupci a zvyšována pravděpodobnost jejího odhalení. Interní protikorupční program není nutné v současné době aktualizovat.

 

 

                                             Mgr. Bronislav Beran

                                 předseda Okresního soudu v Olomouci

ePodatelna