obsah

Okresní soud v Olomouci

Poučení dražitelů


Poučení dražitelů

Věci dané do dražby se prodávají jen za hotové peníze. Dražební jistota se při dražbě movitých věcí neskládá. Dražitelé mohou zvyšovat svá podání nejméně o 50,- Kč. Jestliže je vyvolávací cena menší než 50,- Kč, je možné zvyšovat podání o libovolnou částku. Dražitelé jsou vázáni svými podáními pokud nebylo učiněno podání vyšší.

Dražba dražené věci pokračuje, dokud dražitelé na slova 'poprvé', 'podruhé', činí vyšší podání. Nebude-li učiněno vyšší podání, upozorní vykonavatel dražitele, že udělí po slovech 'potřetí' příklep tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebude-li učiněno vyšší podání, rozhodne soud losem komu má příklep udělit. Nejvyšší podání je třeba zaplatit ihned a vydraženou věc musí vydražitel převzít. Vydražitel, který ihned nezaplatí nejvyšší podání, je vyloučen z opětovné dražby věci, kterou vydražil. Věc se draží znovu bez jeho účasti.

Vyvolávací cena se rovná 1/3 ceny stanovené znaleckým posudkem nebo úředním odhadem. Pod tuto hodnotu nebudou dražené věci prodány. Přechodem vlastnictví dražené věci na vydražitele, zanikají závady váznoucí na věci. Povinný může nejpozději před zahájením dražby prokázat, že vymáhanou pohledávku oprávněnému uhradil. Jestliže je pohledávka uhrazena před dražbou, dražená věc se z dražby vyloučí.

 

ePodatelna