obsah

Okresní soud v Olomouci

Způsob případných plateb

 

Okresní soud v Olomouci

tř. Svobody 16

771 38  Olomouc

  

Čísla účtů Okresního soudu v Olomouci, kam lze poukázat případné platby: 

 

číslo účtu

kód banky

účel platby

19-921811

0710

úhrada nákladů trestního řízení

19-921811

0710

úhrada nákladů soudního řízení

19-921811

0710

úhrada náhrad za ustanovené advokáty

3703-921811

0710

úhrada soudních poplatků

3762-921811

0710

úhrada peněžitých trestů

3762-921811

0710

úhrada pořádkových pokut

6015-921811

0710

úhrada záloh na soudní řízení

6015-921811

0710

úhrada peněžitých záruk

6015-921811

0710

úhrada jistot u předběžných opatření

6015-921811

0710

úhrada narovnání

6015-921811

0710

úhrada soudních úschov

6015-921811

0710

úhrada z výkonu rozhodnutí

  Variabilní symbol:

 

a)      je uveden na sdělení o pohledávce či výzvě k úhradě po předpisu pohledávky nebo

b)      použijte jako variabilní symbol spisovou značku bez písmenka a bez lomítka, přičemž z ročníku použijte jen poslední dvojčíslí a vzniklý variabilní symbol doplňte do 10 míst nulami před první číslici nebo

c)   v případě podání návrhu na předběžné opatření uveďte u jistoty složené dle ust. § 75b občanského soudního řádu jako variabilní symbol: 1. fyzické osoby - rodné číslo složitele, 2. právnické osoby - IČ složitele.

 

Věnujte, prosím, náležitou pozornost uvedení  správného variabilního symbolu, neboť tento symbol je zcela nezbytný pro správnou identifikaci každé platby. V případě uvedení nesprávného variabilního symbolu se vystavujete nebezpečí, že Vaše platba nebude řádně identifikována, a to se všemi důsledky z toho pro Vás vyplývajícími.

     

      V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte účtárnu soudu na tel. č. 585 503 418 (Bc. Milena Alková) nebo tel. č. 585 503 442 (Marcela Ondrušková).

 

Konstantní symbol:

 

558

ePodatelna