obsah

Okresní soud v Mělníku

Soudní poplatky

Příloha k Opatření předsedy Okresního soudu v Mělníku ze dne 3.11.2010 ohledně úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím

 

Sazebník

 

l.          Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí

·         Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém vyhledávání činí 60 Kč za každou započatou čtvrthodinu práce jednoho zaměstnance.

·         o mimořádně rozsáhlé vyhledávání jde tehdy, přesáhne-li doba práce jednoho zaměstnance jednu hodinu.

2.         Sazba za pořízení kopií

·         Sazba  za  pořízení  kopie  na  kopírovacích strojích nebo  prostřednictvím

počítače bez ověření činí 15 Kč za každou i započatou stránku formátu A4.

·         Sazba  za  pořízení  kopie na kopírovacích strojích nebo prostřednictvím

počítače s ověřením činí 35 Kč za každou i započatou stránku formátu A4.

·         Při větších formátech kopie či tisku se sazby adekvátně  násobí.

·         V ostatních případech se stanoví sazby dle položky 24 a 24a zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.

3.         Sazba za odeslání informací žadateli

·         Poštovné se předepisuje v plné výši dle skutečně vynaložených nákladů.

·         Informace se poštou odesílají doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s dodejkou, je-li nutný doklad o doručení.

4.         Společná ustanovení

·         Jde-li o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen proto, že žadatel trvá na přímém poskytnutí  zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím), stanoví  se sazba za poskytnutí informace dle bodu 1.první odrážka, bod 1.druhá odrážka v tomto případě neplatí.

·         Platba úhrady nákladů se provádí na základě oznámení žadateli před poskytnutím informace bezhotovostně na účet Okresního soudu v Mělníku č. 19-1520171/0710, variabilní symbol : 21110000, specifický symbol : číslo jednací podané žádosti, jedná-li se o platbu na základě výzvy soudu, jinak rodné číslo žadatele.

·         Tento sazebník  je účinný dnem  3. listopadu 2010.

ePodatelna