obsah

Okresní soud v Lounech

Interní protikorupční program Okresního soudu v Lounech

 

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

 

Oznámení podezření na korupci  lze oznámit na e-mailové adrese: korupce@osoud.lou.justice.cz

 

Interní protikorupční program - platný pro rok 2016 a 2017  IPP 2016

ePodatelna