obsah

Okresní soud v Lounech

Vzorové formuláře

Návrh na dodatečné projednání pozůstalosti (dědictví)

Návrh na osvojení

Návrh na svěření nezletilého dítěte /nezletilých dětí/ do pěstounské péče

Návrh na schválení právního úkonu zákonného zástupce /kolizního opatrovníka/ za nezletilé dítě /děti/

Návrh na rozvod manželství

Společný návrh o rozvod manželství

Návrh na omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka

Návrh na úpravu styku - otce/matky/babičky/dědy/navrhovatele

Návrh na nařízení ústavní výchovy

Návrh na zrušení ústavní výchovy

Návrh na úpravu výchovy a výživy I.

Návrh na úpravu výchovy a výživy II.

Návrh na změnu výchovy a výživy nezletilého dítěte /dětí/

Informace k podání návrhu na výkon rozhodnutí

Návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného pro výživné nezletilého dítěte

Návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživné nezletilého dítěte

Návrh na výkon rozhodnutí odepsáním z účtu povinné/ho pro výživné nezletilého dítěte

Návrh na snížení /zrušení/ výživného

Návrh na stanovení výživného matce/otci

Návrh na zvýšení výživného

ŽÁDOST o povolení nahlédnout do spisu

Ž Á D O S T o zaslání spisu k nahlédnutí

P R O H L Á Š E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce

P R O H L Á Š E N Í  PRÁVNICKÉ OSOBY o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce

Sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 31. 1. 2014, č. j. 1/2014–OD–ORG, o vydání vzorů „tr.ř., o.s.ř., z.ř.s., k.ř., d.ř.“

Žádost o odklad výkonu trestu odnětí svobody nepřevyšujícího jeden rok

Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení všech motorových vozidel

Žádost o povolení splátek peněžitého trestu

Žádost o zahlazení odsouzení

ePodatelna