obsah

Okresní soud v Lounech

Zveřejnění odpovědí na žádosti o informace

Dle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na této stránce zveřejňujeme odpovědi na žádosti o informace


Rok 2018

Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení.

 

60 Si 136/2018 - žadateli zaslána anonymizovaná rozhodnutí týkající se omezení rodičovské odpovědnosti

60 Si 128/2018 - žadateli zaslána anonymizovaná obžaloba, sp. zn. 3 T 1/2018

60 Si 126/2018 - žadateli zasláno anonymizovaný rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 3 T 211/2015 - 630

60 Si 124/2018 - žadateli zaslána anonymizovaná rozhodnutí, sp. zn. 3 T 230/2015, 3 T 6/2016 a 3 T 12/2016

60 Si 116/2018 - žadateli zaslán anonymizovaný trestní příkaz, sp. zn. 2 T 159/2017

60 Si 114/2018 - žadateli zasláno anonymizované usnesení, sp. zn. 10 C 20/2017

60 Si 98/2018 - žadateli zaslána anonymizovaná rozhodnutí ve věci trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 zákona č. 40/2009 Sb., a to usnesení 3 T 127/2011, trestní příkaz 2 T 185/2013 a rozsudek 2 T 18/2016 včetně navazujícího rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem.

60 Si 85/2018 - žadateli sděleno, že u zdejšího soudu nebylo vydáno předběžné opatření, jímž by bylo zvýšeno výživné pro nezletilé dítě

60 Si 80/2018 - žadateli zaslán anonymizovaný rozsudek, sp. zn. 3 T 32/2016

60 Si 69/2018 - žadateli sděleno, že u Okresního soudu v Lounech nedošlo k přerušení řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) o. s. ř. (z důvodu žádosti k Soudnímu dvoru Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce)

60 Si 67/2018 - žadateli sděleno, že u Okresního soudu v Lounech nejsou žádná dosud neskončená řízení pro trestný čin dle § 270 trestního zákoníku a současně, že v letech 2016 - 2018 nebyla vedena žádná řízení dle uvedené paragrafu.

60 Si 66/2018 - žadateli zaslána anonymizovaná rozhodnutí, kterými bylo vyhověno návrhům na osvojení zletilého v letech 2014-2016 (č. j. 11 C 58/2014 - 33, 13 C 100/2014 - 27 a 5 C 272/2015 - 16)

60 Si 62/2018 - žadateli sděleny informace o skončených trestních řízení v letech 2012 - 2018

60 Si 58/2018 - žadateli zaslána anonymizovaná rozhodnutí ve věci 10 C 201/2007, a to rozsudek Okresního soudu v Lounech, Krajského soudu v Ústí nad Labem, Nejvyššího soudu ČR  a usnesení OS Louny o zpětvzetí

60 Si 57/2018 - žadateli sděleny informace, které soudkyně rozhodují v opatrovnické agendě

60 Si 56/2018 - žadateli poskytnuty informace o platových třídách vyšších soudních úřednic

60 Si 47/2018 - žadateli sděleno, že u zdejšího soudu nebylo vedeno žádné řízení týkající se trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci (kdy by touto nemocí byl AIDS, popř. nosičství viru HIV)

60 Si 46/2018 - žadateli sděleno, že v roce 2017 bylo u zdejšího soudu podáno 229 žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, z toho 48 žádostem bylo vyhověno (u 35 žádostí byl současně stanoven dohled)

60 Si 44/2018 - žadateli zasláno anonymizované rozhodnutí, č.j. 11 C 59/2017-76

60 Si 41/2018 - žadateli zasláno anonymizované rozhodnutí, č.j. 4 T 152/2004-75

60 Si 32/2018 - žadateli poskytnuty údaje o celkovém objemu finančních prostředků na znalecké posudky v civilním a trestním řízení v letech 2015-2017

60 Si 25/2018 - žadateli zasláno anonymizované rozhodnutí, č.j. 1 C 268/2015-102

60 Si 22/2018 - žadateli sděleno, že od 30. 1. 2013 do 29. 1. 2018 v rozvrhu práce Okresního soudu v Lounech nebyl žádný soudce zařazen současně do agendy opatrovnické a trestní; současně sděleno, že od 30. 1. 2013 do 29. 1. 2018 nebyl u zdejšího soudu žádný soudce přidělen stejnému účastníku jak v opatrovnické, tak i trestní agendě.

60 Si 18/2018 - žadateli sděleno, že u zdejšího soudu nebylo vydáno rozhodnutí dle § 1184 zákona č. 89/2012 Sb.

60 Si 15/2018 - žadateli zaslány anonymizované rozsudky, č.j. 0 P 220/2016-59 + navazující rozhodnutí KS a č.j. 8 Nc 94/2014-127 + navazující rozhodnutí KS

60 Si 12/2018 - žadateli zasláno anonymizované rozhodnutí, č.j. 7 C 249/89-24

60 Si 8/2018 - žadateli zasláno anonymizované rozhodnutí, sp.zn. 10 C 117/2016

60 Si 7/2018 - žadateli zaslána statistika trestních řízení týkajících se trestných činů krádeže, neoprávněného  užívání cizí věci, zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku v letech 2015 - 2017

60 Si 5/2018 - žadateli zasláno anonymizované rozhodnutí, sp.zn. 25 C 436/2009

60 Si 1/2018 - žadateli zasláno anonymizované rozhodnutí o zamítnutí návrhu na osvojení zletilého, sp.zn. 11 C 158/2015


Rok 2015

informace č.1

ePodatelna