obsah

Okresní soud v Litoměřicích

Probační a mediační služba ČR


středisko Litoměřice

kontakt: Na valech 525/12, 412 01  Litoměřice

                e-mail:podatelna@pms.justice.cz

               http://www.justice.cz

 

Co je probační a mediační služba?

- Probační a mediační služba vznikla schválením zákona č. 257/2000 Sb. jako součást systému trestní justice v naší zemi. Představuje novou instituci, která se zaměřuje na zprostředkování alternativních způsobů řešení trestné činnosti.

Spolupodílí se na nápravě pachatelů, které se snaží motivovat k převzetí odpovědnosti za jejich jednání a také za řešení způsobených škod. Respektuje zájmy obětí trestné činnosti. Nabízí jim prostor a informace k tomu, aby se mohly aktivně zapojit do trestního řízení a získat rychlou morální satisfakci a přijatelné odškodnění. Bere také v úvahu zájmy celé společnosti a svou činností se snaží posílit důvěru nejširší veřejnosti v trestní justici v České republice.

 

Kdo ji reprezentuje?

- Probační a mediační službu reprezentují úředníci a asistenti služby. Jejich úkolem je  zprostředkovat alternativní způsoby řešení trestné činnosti a provádět účinnou kontrolu výkonu alternativních trestů (tedy trestů nespojených s trestem odnětí svobody). K základním profesním dovednostem úředníků a asistentů patří znalosti příslušných právních předpisů a schopnosti účinně vyjednávat a komunikovat.

 

Co je náplní činnosti služby?

- v oblasti mediace zprostředkovává alternativní řešení konfliktu spojeného s projednávanou trestnou činností. Se souhlasem obou stran shromažďuje důležité informace o povaze a okolnostech tohoto sporu. Pomáhá jim hledat přijatelná řešení dané situace s cílem urovnat jejich vzájemné vztahy. Přitom zohledňuje zájmy a potřeby jak oběti,  tak i pachatele a celé společnosti. Svou činností služba státním zástupcům a soudcům vytváří podmínky pro jejich rozhodnutí o možném alternativním postupu v trestním řízení nebo o uložení alternativního trestu.

- v oblasti probace vytváří podmínky pro ukládání alternativních trestů. Opatřuje informace o pachateli a o oběti, které jsou významné pro rozhodování státního zástupce a soudce. V průběhu výkonu trestu spojeného s probací kontroluje a současně motivuje odsouzeného, aby vedl život v souladu se zákonem a plnil povinnosti uložené mu soudem. Přitom služba spolupracuje se státními a nestátními organizacemi, které se podílejí na výkonu alternativního trestu.

 

Středisko PMS Litoměřice:

- působí v okrese Litoměřice od února 2001

- personálně obsazeno:

Mgr. Anna Vozábová-pověřená vedoucí střediska, probační úředník, e-mail : avozabova@pms.justice.cz, tel. 416532242

- spolupracuje: s orgány činnými v trestním řízení, se státními institucemi, neziskovými organizacemi a s obcemi v okrese Litoměřice

- iniciuje vznik probačních resocializačních programů

- setkání s PMS může pachatelům a obětím trestné činnosti přinést:

zprostředkování jednání pachatele s obětí trestného činu o morální a majetkové náhradě způsobené škody - mediace

Mediace spočívá v jednání mezi pachatelem trestného činu a obětí za přítomnosti úředníka služby. Jednání může proběhnout formou osobního setkání. Setkání je příležitostí, aby pachatel poznal konkrétní následky svého jednání na oběť a aby mohl oběti blíže vysvětlit motivy, které ho ke spáchání trestného činu vedly. Od oběti se pachatel může dozvědět, jaký měl trestný čin vliv na její život a jaké potíže jí v jeho důsledku vznikly. Mediace je pro pachatele příležitostí jak řešit aktivně následky, které způsobil. Má možnost napravit vzniklou škodu. V případě, že se obět s pachatelem z nějakého důvodu nebude chtít setkat osobně, může jednání proběhnout i nepřímo. Üředník služby má při mediaci roli zprostředkovatele - mediátora, který svým vyváženým přístupem k pachateli a k oběti pomáhá vyjasˇnovat sporná témata mezi nimi. Kontroluje, aby mediace probíhala v rámci zákona. Mediace může vyústit v uzavření dohody mezi pachatelem a obětí, která bude obsahovat konkrétní způsoby řešení způsobené škody. Mediace může proběhnout jen za souhlasu pachatele a oběti. Účast poškozeného na mediačním jednání mu muže přinést pocit zadostiučinění, a také rychlejší a přijatelnější způsob náhrady škody.

Výsledky mediace mohou státní zástupce nebo soudce vzít v úvahu při svém rozhodování v trestní věci.

 

Vypracování zprávy soudní pomoci

jedná se o podrobnou zprávu, kterou probační úředníci a asistenti vypracovávají pro potřeby státního zástupce a soudce. Zpráva zahrnuje údaje o osobní, pracovní a rodinné situaci pachatele. Do zpráy jsou zahrnuty i postoje pachatele k trestnému činu a jeho návrhy na řešení následků trestné činnosti. Zpráva rovněž obsahuje stanovisko oběti a její představu o způsobech řešení vzniklé situace. Do zprávy jsou dále zahrnuty vyjádření osob ze sociálního okolí pachatele - tím je zajištěna objektivnost získaných informací. Rozhodnutí na podkladě zprávy může poškozenému přinést co nejrychlejší a nejspravedlivější vyřešení obtížné situace. Zpráva poskytuje státnímu zástupci a soudci podrobné informace o osobě pachatele a o všech okolnostech vzniku trestného činu.

Informace obsažené ve zprávě může státní zástupce a soudce zohlednit při svém rozhodování v trestní věci.

 

probační dohled v přípravném řízení

v přípravě, že trestní stíhání pachatele probíhá ve vazbě, může pachatel při splnění zákonných podmínek požádat o propuštění z vazby. Jestliže by soud žádosti pachatele vyhověl, zároveň by mu uložil povinnost být až do rozhodnutí soudu v pravidelném kontaktu s příslušným střediskem PMS a dodržovat soudem stanovená omezení.

 

pomoc při výkonu alternativního trestu a nabídka účasti v doprovodných programech

na základě jednání s pracovníky služby může státní zástupce navrhnout a soudce poté schválit o uložení alternativního trestu - tedy trestu vykonávaného na svobodě. Může se jednat např. o trest obecně prospěšných prací. Povinností pachatele je v tomto případě bezplatně a ve svém volnu odpracovat určený počet hodin. V případě trestů vykonávaných na svobodě může soud pachateli v rámci stanovené zkušební doby uložit povinnost být v pravidelném kontaktu s příslušným střediskem PMS. Součástí výkonu trestů na svobodě může být i účast pachatele v programu. Může se jednat např. o rekvalifikační program, trénink sociálních dovedností, program řešení konfliktů, léčbu drogové závislosti.

 

informační servis

úředník nebo asistent může obětím trestných činů při osobním jednání poskytnout informace o možnostech odškodnění v rámci našich zákonů. V případě potřeby obdrží kontakty na organizace zabývající se pomocí obětem trestné činnosti.

Pachatel má možnost při jednání s probační a mediační službou získat informace o průběhu trestního řízení.

 

Veškeré služby a činnosti PMS ČR jsou pachatelům a obětím trestných činů poskytovány zdarma - hradí je stát. Činnost pracovníků PMS směřuje k uplatnění alternativních způsobů řešení trestné činnosti. Předpokladem toho je ale zájem pachatelů a obětí s námi spolupracovat.

 

ePodatelna