obsah

Okresní soud v Litoměřicích

Úřední deska

 V souladu se zák. č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jsou spisy  předány soudním exekutorům.

Protokoly o předání spisů soudním exekutorům naleznete zde .  

    • Úřední deska je umístěna ve vestibulu při vstupu do budovy sídla soudu. Na desce se umisťují určená rozhodnutí soudu a úřední sdělení soudu.
    • Podání učiněná v elektronické podobě musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesilatele.Odesilatel je povinen uvést místo,kde je uložen jeho kvalifikovaný certifikát v podobě adresy veřejně přístupného seznamu certifikátů,vydaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.O neúspěšném ověření elektronického podpisu soud odesilatele informuje.
    • Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti,musí být z podání patrno,kterému soudu je určeno,kdo jej činí,které věci se týká,co sleduje,musí být podepsáno a datováno - § 42 odst.4 věta prvá o.s.ř. 

      

  • ePodatelna