obsah

Okresní soud v Kutné Hoře

Justiční stráž

Justiční stráž byla zřízena zákonem ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování pořádku a bezpečnosti v budovách a jiných místech činnosti soudů a Ministerstva spravedlnosti.

 

V hlavě třetí, v § 22 shora uvedeného zákona jsou uvedeny povinnosti a oprávnění příslušníka při plnění úkolů justiční stráže.

 

Hlava třetí

Povinnosti a oprávnění příslušníka

při plnění úkolů justiční stráže

 

§ 22

 

(1)  Příslušník, který  vykonává službu  justiční stráže,  má povinnosti a oprávnění uvedené v hlavě druhé s výjimkou povinností a oprávnění uvedených v § 15 a 16. Při doručování písemností soudu a státního  zastupitelství a při provádění dalších úkonů je oprávněn zjišťovat totožnost osob, vůči nimž úkon směřuje.

 

(2)  Příslušník, který  vykonává službu  justiční stráže,  je oprávněn  činit  i  jiná  nezbytná  opatření  k  zajištění pořádku a bezpečnosti v budovách soudů, státního zastupitelství a ministerstva, jakož i v jiných místech  činnosti   soudu a ministerstva a plynulého a nerušeného průběhu soudního řízení.

 

(3)  Při  plnění  svých  úkolů  je  justiční  stráž podřízena příslušnému řediteli vazební věznice nebo věznice a řídí se pokyny předsedy soudu, ředitele správního  útvaru soudu, předsedy senátu, vedoucího státního zástupce,    případně   jiného   pověřeného zaměstnance soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva.

 

(4) Na pokyn předsedy senátu justiční stráž zejména a) provádí rozhodnutí  o vykázání konkrétních osob  z jednací síně nebo jiného místa činnosti soudu, jakož i o vyklizení takových prostor, b) chrání úřední a další osoby  přítomné v jednací síni nebo jiném místě činnosti soudu před fyzickými útoky, c) vykonává pořádkovou  službu při vstupu do jednací síně, pokud bylo rozhodnuto o vyloučení veřejnosti nebo bylo přijato opatření proti přeplňování jednací síně.

 

(5) Na pokyn ostatních osob uvedených  v odstavci 3 justiční stráž zejména a) zabraňuje vstupu nepovolaných   osob do určených prostor v místech uvedených v odstavci 2, b) zabezpečuje přepravu cenností  v úschově  soudu nebo státního zastupitelství a přepravu vyšších peněžních částek, c) zajišťuje doručování písemností soudu nebo státního zastupitelství v případě, že tento způsob doručení nařídil předseda senátu nebo státní zástupce, d) poskytuje doprovod zaměstnancům soudu a státního zastupitelství a poskytuje jim ochranu při jejich úkonech prováděných  mimo budovu soudu nebo státního zastupitelství.

 

(6) Bez  pokynu oprávněné osoby uvedené v odstavci 3 provede justiční stráž služební zákrok  jen tehdy, jestliže zákrok nesnese odkladu a pokynu oprávněné osoby nelze dosáhnout.

 

(7)  Justiční stráž poskytuje v budovách soudů, státních zastupitelství nebo v jiných místech činnosti soudů nebo státních zastupitelství podle pokynů předsedy senátu nebo vedoucího státního zástupce ochranu svědkům, jejichž totožnost a podoba má být utajena.

 

(8) V případě potřeby může příslušník, který vykonává službu justiční stráže, vyrozumět nejbližší útvar Policie České republiky a požádat o součinnost.

ePodatelna